O Biuletynie

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że gościcie na stronach Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gabowiec.
Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu lokalnego.

Na stronach internetowych BIP-u znajdziecie Państwo informacje na temat:

  • organów władzy samorządowej - osób sprawujących w nich funkcje, ich zadań i kompetencji, oświadczeń majątkowych
  • statutu, regulaminu organizacyjnego, uchwał, podatków i opłat lokalnych
  • rejestrów zamówień publicznych, ogłoszeń wyników przetargów, ofert inwestycyjnych
  • prowadzonych rejestrów i ewidencji
  • ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń
  • jednostek organizacyjnych gminy

 

 

Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce.

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zachęcamy do odwiedzenia głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl tworzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP. 

Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grabowiec zapewni dostęp do poszukiwanych informacji.

Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres tut. Urzędu.