« Wróć

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa lubelskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.


§ 2.
Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:

  1. imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  2. imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
    - organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa lubelskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, klubach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

§ 3.
Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie.

§ 5.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz na tablicy ogłoszeń Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

§ 6.
Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

Dodany 12.03.20