« Wróć

WSPARCIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających ze schronienia w placówkach dla osób bezdomnych oraz ich pracowników wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego. Personel placówki powinien zostać zobligowany do zapoznania się i stosowania podstawowych zasad dotyczących zapobiegania wirusa SARS- CoV-2 dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz  zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/. Placówka ma obowiązek informowania osób korzystających ze schronienia w placówce o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

Podmioty prowadzące placówki udzielające schronienia obowiązane są:

 • wdrożyć szczególne zasady higieny osobistej oraz powierzchni, sprzętu i wyposażenia placówki;
 • monitorować i ograniczyć do minimum ruch osobowy w obrębie placówki;
 • monitorować stan zdrowia personelu oraz osób korzystających ze schronienia w placówce;
 • bezwzględnie nie dopuszczać przychodzenia do pracy pracownikom wykazującym objawy przeziębienia lub grypy;
 • ograniczyć do minimum kadry obecnej w placówce poprzez np. ograniczenie godzin pracy bądź umożliwienie pracy zdalnej pracownikom biurowym;
 • w sposób szczególny organizować życie zbiorowe osób przebywających w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych;
 • przygotować pomieszczenia izolacyjne dla osób podejrzanych o zakażenie;
 • umożliwić całodobową działalność noclegowni w celu ograniczenia ruchu osobowego w placówce oraz przymusu przebywania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej;
 •  w razie potrzeby dostarczenia żywności powiadomić lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa. Niezwykle istotne jest również stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

Jednocześnie apelujemy o wzajemną pomoc oraz wymianę informacji pomiędzy podmiotami udzielającymi wsparcia, zwłaszcza w przypadku problemów kadrowych, zaopatrzeniowych oraz współpracę z organizacjami dystrybuującymi żywność.

Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną

 1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej – weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej;
 3. Ośrodki Pomocy Społecznej otrzymają od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) spis organizacji wraz z kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:
  - FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI,
  - POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ,
  - POLSKI CZERWONY KRZYŻ,
  - CARITAS,
  - STOWARZYSZENIE ODRA- NIEMEN;
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty;
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje wykaz jednostek ochotniczej straży pożarnej (OSP), Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS;
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający. Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.

 

Instrukcja dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W sytuacji wystąpienia u osoby bezdomnej podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2:

 1. w przypadku, gdy osoba ta przebywa w placówce udzielającej schronienia osobom bezdomnym (schronisku dla osób bezdomnych, noclegowni) – należy:
  - powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590,
  - bezzwłocznie odizolować osobę z objawami w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu izolacyjnym, a następnie:
  - w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego lub
  - w przypadku zalecenia kwarantanny należy oczekiwać na transport, którym osoba z podejrzeniem zarażenia zostanie przewieziona do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej, które zostały wyznaczone na terenie każdego powiatu.
 2. w przypadku, gdy osoba bezdomna z objawami zakażenia przebywa w przestrzeni publicznej służby patrolujące (np. straż miejska, Policja) lub osoby postronne powinny:
  -powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590,
  -zastosować dalszy tryb postępowania medycznego określony przez stację lub szpital,
  -a w przypadku zalecenia kwarantanny należy oczekiwać na transport, którym osoba z  podejrzeniem zarażenia zostanie przewieziona do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej, które zostały wyznaczone na terenie każdego powiatu.
Dodany 16.03.20