« Wróć

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 maja 2020 r.

PN-VII.0520.26.2020

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 maja 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z:

1)    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) – sprostowanie „Informacji Wojewody Lubelskiego z 5 maja 2020 r.”;

2)    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 820).

1) DOTYCZY ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020 R.

Na stronie 6 „Informacji Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2020 r.” po wprowadzeniu do wyliczenia o czasowym, do odwołania, ograniczeniu wykonywania działalności leczniczej w pkt 5 powinno być:

5)   sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

2) DOTYCZY ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 7 MAJA 2020 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020 R.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych

Po wprowadzeniu do wyliczenia „Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:” „1) prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:” – zmianie uległa lit. c, która otrzymuje brzmienie:

c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale

90.0), z wyłączeniem galerii sztuki (z wyjątkiem stanowiących część statutową działalności domów kultury albo ośrodków kultury), w tym centrów sztuki, oraz biur wystaw artystycznych.

Po wprowadzeniu do wyliczenia wskazującego na wyłączenia w ograniczeniu działalności sportowej (PKD dział 93.0 grupa 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (PKD dział 93.0 podklasa 93.29.Z) zmianie uległ:

a) tiret pierwsze i drugie, które otrzymują brzmienie:

-  na stadionach sportowych, otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, na otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi,

-  na otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne kortach tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem jego obsługi.

b) tiret piąte, który otrzymuje brzmienie:

- na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna – bez udziału publiczności.

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

Po przepisie, § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r., wskazującym ilość osób przebywających w tym samym czasie na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna – wprowadzono przepis:

1a. Na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz w Pucharze Polski w sporcie piłka nożna może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie:

1) od dnia 8 maja do dnia 9 maja 2020 r. nie więcej niż 14 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi;

2) od dnia 10 maja do dnia 24 maja 2020 r. nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

Dodany 12.05.20