« Wróć

OZNACZENIE POSESJI

Informuje się, że w związku z brakiem oznaczenia numerów domów w wielu przypadkach utrudniona jest identyfikacja adresu. W imieniu dzielnicowego z posterunku policji w Miączynie zwracamy się do mieszkańców gminy Grabowiec z prośbą o umieszczenie czytelnego numeru domu w widocznym miejscu.

W przypadku braku oznaczenia właściciel może zostać ukarany na podstawie:

Art. 64. Niedopełnianie obowiązków w zakresie tabliczek z numerem nieruchomości, nazwą ulicy lub miejscowości

Dz.U.2021.0.281 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

 

Dodany 08.03.21