« Wróć

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 marca 2021 r.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-każeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367) wprowadza się następujące zmiany:

w § 3 w ust. 3 w pkt 7 wyrazy „ust. 2 pkt 18” zastępuje się wyrazami „ust. 2 pkt 17”;

w § 9 w ust. 17 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) zajęć korekcyjnych organizowanych, na podstawie skierowania lekarskiego, w ośrodkach sportowych lub po-wiatowych centrach sportu.”; w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do dnia 30 września 2021 r. do skierowań potwierdzonych przez oddział wojewódzki Narodowego Fundu-szu Zdrowia na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się terminu doręcze-nia świadczeniobiorcy potwierdzonego skierowania, o którym mowa w tych przepisach.”; w § 26 w ust. 13: w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz konkursów na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów”, po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) konkursów na stanowiska referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze;”; użyte w § 28 w ust. 3 w pkt 12 i 17 wyrazy „Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej”; w § 29:

 w ust. 1:

– w pkt 11 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w latach 1942–1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone po 1951 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:
– dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
– z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 415
– poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub
– po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,”,
– uchyla się pkt 12,

w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 13–15” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 10 i 13–16”.

2. Osoby, którym przed dniem 15 stycznia 2021 r. zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Dodany 09.03.21