« Wróć

Charakterystyka

Charakterystyka Gminy Grabowiec

Aktualna Sytuacja Społeczno-Gospodarcza na obszarze gminy Grabowiec.
Gmina Grabowiec położona jest w południowej części województwa lubelskiego, w powiecie zamojskim i graniczy: od północy z gminami Kraśniczyn, Wojsławice, Uchanie, od wschodu z gminą Trzeszczany, od południa z gminą Miączyn i od zachodu z gminą Skierbieszów. Obszar gminy zaliczany jest do subwołyńskiego okręgu botanicznego z bogactwem gatunków kierunkowych i botanicznych. Występuje tu unikalna fauna i flora, rezerwaty, pomniki przyrody oraz Skierbieszowski Park Krajobrazowy.

Gmina jest dość dobrze skomunikowana, siedziba gminy oddalona jest około 32km od siedziby powiatu i ok. 100 km od siedziby województwa. Powierzchnia gminy wynosi 12.888 ha, w której znajduje się 24 sołectw. Ludność gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 4874 osób.

Gleby

Gmina posiada gleby o najwyższych klasach bonitacyjnych, klasy I-III zaliczane są do najbardziej urodzajnych i zajmują 81% użytków rolnych. W zachodniej części gminy przeważają gleby płowe w kompleksie z brunatnymi wytworzone z lessów.

Wody

Na terenie gminy Grabowiec występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i kredowy. Poziom czwartorzędowy zasilany jest przez infiltracje wód opadowych, posiada tendencję do obniżania się a nawet do zanikania.

Poziom kredowy - wody tego poziomu zostały zaliczone do głównego zbiornika wód podziemnych. Zwierciadło wody poza dolinami rzecznymi ma na ogół charakter swobodny. Na terenie gminy Grabowiec prowadzi się monitoring wód podziemnych przy składowisku odpadów w Grabowcu.

Wody kredowe są wodami słodkimi najczęściej typu węglanowo-wapiennego, charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Zawartość wód podziemnych mieści się w granicach normy. Na terenie gminy nie występują naturalne jeziora, brak jest większych zbiorników retencyjnych, jedynie w Grabowcu znajduje się zbiornik o powierzchni 0,88 ha. Nie co lepsza jest sytuacja ze stawami. Występują 3 zespoły stawów:

  • w Siedlisko - o pow. 28,71ha
  • w Rogowie - o pow. 23,55ha
  • w Tuczępach - o pow. 12,85ha

Klimat

Charakteryzuje się przewaga wpływów kontynentalnych. Średnia temperatura roku wynosi 7,3°C. Wiatry przeważają z sektora zachodniego. Średnia suma opadów 600 mm, z czego 225 mm przypada na półrocze letnie i 375 mm na zimowe. Najmniejsze opady notowane są w lutym i marcu, natomiast największe w czerwcu. Gmina znajduje się w III strefie zagrożenia gradowego.

Szata roślinna

W obrębie gminy stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin chronionych. W rezerwacie Czechówka /jest to węzeł ekologiczny regionalnego korytarza ekologicznego dla fauny i flory leśnej stanowiącego połączenie kompleksów leśnych (obecnie nie znajduje się na liście rezerwatów projektowanych) występują:

  • śnieżyczka przebiśnieg
  • wawrzynek wilczełyko
  • żywiec gruczołowaty
  • żywiec cebulowaty

Naturalną roślinnością na obszarach wierzchowinowych stanowią grądy lipowo - dębowo - gradowe. W obrębie doliny Wolicy łęgi jesionowo - olszowe. Z gatunków fauny występuje suseł perełkowany w miejscowości Grabowiec Góra - Wygon Grabowiecki -, który został uznany za węzeł ekologiczny.