« Wróć

DECYZJA W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19

Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r., w nadzorowanych lub podległych:

a) placówkach wsparcia dziennego,

b) dziennych domach „Senior+”, klubach „Senior+”, ośrodkach wsparcia oraz innych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60 broku życia,

c) środowiskowych domach samopomocy,

d) warsztatach terapii zajęciowej.


Dodany 30.10.20