« Wróć

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Zamojskiego , prowadzi Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną.

W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu zamojskiego utworzono  PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, który funkcjonuje od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wg grafiku:

 • Poniedziałek
  7:30-11:30 i  11.30-15:30
  Starostwo Powiatowe Zamość

 • Wtorek
  8:00-12:00 i  12.00-16:00
  Starostwo Powiatowe Zamość

 • Środa
  7:30-11:30 i  11.30-15:30
  Starostwo Powiatowe Zamość

 • Czwartek
  7:30-11:30 i  11.30-15:30
  Starostwo Powiatowe Zamość

 • Piątek
  7:30-11:30 i  11.30-15:30
  Starostwo Powiatowe Zamość

Z PORAD MOŻE SKORZYSTAĆ KAŻDA OSOBA, KTÓREJ NIE STAĆ NA ODPŁATNE PORADY I KTÓRA ZŁOŻY STOSOWNE OŚWIADCZENIE.

Ponadto, w ramach działań z zakresu edukacji prawnej zapraszamy na bezpłatne:

* Seminaria/szkolenia dla zainteresowanych (dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, nauczycieli, edukatorów itp) w ramach pomocy prawnej i edukacji prawnej - tematyka spotkań zostanie ustalona wg Państwa potrzeb;

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w ww. bezpłatnych szkoleniach bardzo proszę o uzupełnienie i odesłanie deklaracji, której treść przesyłamy w załączeniu.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych działają na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in.

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Biorąc pod uwagę szeroką działalność Państwa organizacji/instytucji i możliwość dotarcia do licznej grupy osób, jako potencjalnych zainteresowanych skorzystaniem z usług Punktów, zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o działalności Punktów nieodpłatnych porad prawnych. W załączeniu przekazujemy materiały informacyjne z prośbą o udostępnienie ich na Państwa stronie internetowej oraz w miarę możliwości rozmieszczenie na terenie miejscowości w przeznaczonych do tego miejscach, co pozwoli na dotarcie do jak największej liczby zainteresowanych osób.

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA FIRMA

Sprawdź naszą rzetelność na: https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/23IHDZ9R 

Korzystając  z poczty elektronicznej w kontaktach z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" w Lublinie wyrażają Państwo zgodę na tę formę komunikacji. Informujemy, że Fundacja „OIC Poland" w Lublinie podejmuje wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia przekazywanych informacji oraz zabezpieczenia ich przed dostępem niepowołanych osób trzecich. Jednocześnie przypominamy, że w sieci publicznej zachowanie pełnego bezpieczeństwa obrotu informacji jest w zasadzie niemożliwe, dlatego zalecamy szczególną ostrożność w korzystaniu z tej formy komunikacji.

Administratorem Państwa danych osobowych w tym imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie przy ul. Gospodarczej 26. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Fundacji „OIC Poland" w Lublinie -  e-mail: ido@oic.lublin.pl, tel. 81/710-46-30.

Państwa dane osobowe przetwarzane są, zależnie od sposobu ich pozyskania w celu realizacji zróżnicowanych celów statutowych i zadań Fundacji „OIC Poland"  w Lublinie. Dane przechowywane będą do zakończenia okresu wynikającego z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Fundacji „OIC Poland" w Lublinie. Na warunkach określonych przepisami prawa macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych, prawa te mogą być ograniczone tylko ze względu na odrębne uregulowania prawne. Organem nadzorczym, do którego przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 


Linki

Pliki do pobrania