2,661,060 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
BUD┼╗ET GMINY - 2007

Uchwała Nr III/13/2006
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 29 grudnia 2006 r
w sprawie uchwalenia bud┼╝etu gminy na 2007 rok.
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz─ůdzie gminnym
( Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z p├│┼║n. zmianami) oraz art.122,art.165, art.182, art.188 ust.2 pkt.1 i 2, art. 195
ust. 2 i art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.).
Rada Gminy uchwala:

┬ž 1.
Dochody bud┼╝etu Gminy w wysoko┼Ťci 8.046.263 z┼é, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 1 w tym:
1) dotacje celowe na realizacj─Ö zada┼ä z zakresu administracji rz─ůdowej i innych zada┼ä zleconych gminie ustawami
w kwocie 1.373.222 zł.
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 30.000 zł.

┬ž 2.
Wydatki Gminy w wysoko┼Ťci 7.883.112 zgodnie z za┼é─ůcznikiem Nr 2 , w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rz─ůdowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.373.222 z┼é.
2) wydatki na realizacj─Ö zada┼ä okre┼Ťlonych w Gminnym programie rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych i narkomanii
w kwocie 30.000 z┼é.tj. na zadania zwi─ůzane z profilaktyk─ů alkoholow─ů 28.500 z┼é i zadania dotycz─ůce narkomanii
1.500 zł)
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej w kwocie 597.200 z┼é
4) wydatki na pomoc finansow─ů w kwocie 21.000 z┼é z przeznaczeniem na :
- dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Górze Grabowiec 20.000 zł dla Powiatu Zamojskiego
- dofinansowanie zada┼ä Izby Wytrze┼║wie┼ä 1.000 z┼é dla Urz─Ödu Miasta w Zamo┼Ťciu

┬ž 3.
1) Okre┼Ťla si─Ö rozchody bud┼╝etu Gminy w kwocie 163.151 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 3
2) Nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 163.151 zł z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie 100.000 zł
2) spłatę rat pożyczek w kwocie 63.151 zł

┬ž 4.
Tworzy si─Ö rezerw─Ö og├│ln─ů w kwocie 8.000 z┼é

┬ž 5.
Okre┼Ťla si─Ö:
1) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 898.200 zł zgodnie
z za┼é─ůcznikiem nr 4
2) wydatki zwi─ůzane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 70.000 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 5.

┬ž 6.
1.Okre┼Ťla si─Ö:
1) plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 477.133 zł oraz plan wydatków w kwocie 471.815 zł
2) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie koszt├│w realizacji inwestycji zak┼éad├│w bud┼╝etowych w ┼é─ůcznej kwocie 40.000 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 6.
2.Okre┼Ťla si─Ö plan dochod├│w w┼éasnych jednostek bud┼╝etowych w kwocie 149.500 z┼é oraz wydatk├│w w kwocie 149.500 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 6.

┬ž 7.
Okre┼Ťla si─Ö plan przychod├│w Gminnego Funduszu Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000 z┼é, oraz wydatk├│w Funduszu w kwocie 2.100 z┼é. Plan finansowy stanowi za┼é─ůcznik nr 7.

┬ž 8.
Okre┼Ťla si─Ö wykaz dotacji w ┼é─ůcznej kwocie 252.000 z┼é zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 8 w tym:
1) dla gminnych instytucji kultury w kwocie 192.000 zł
2) na cele publiczne zwi─ůzane z realizacj─ů zada┼ä Gminy udzielane w trybie ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego
i o wolontariacie w kwocie 20.000 zł
3) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grabowcu w kwocie 40.000 zł.

┬ž 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

┬ž 10.
Okre┼Ťla si─Ö maksymaln─ů wysoko┼Ť─ç po┼╝yczek i kredyt├│w kr├│tkoterminowych zaci─ůgni─Ötych przez W├│jta Gminy w roku bud┼╝etowym w kwocie 90.000 z┼é.

┬ž 11.
Limit zobowi─ůza┼ä z tytu┼éu zaci─ůganych kredyt├│w i po┼╝yczek oraz emitowanych papier├│w warto┼Ťciowych, stanowi─ůcy jednocze┼Ťnie ich sum─Ö nie mo┼╝e przekroczy─ç kwoty 90.000 z┼é

┬ž 12.
1. Upowa┼╝nia si─Ö w├│jta do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä na finansowanie wydatk├│w na:
1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot okre┼Ťlonych w za┼é─ůczniku nr 5,
2) programy i projekty realizowane ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej w granicach kwot okre┼Ťlonych w za┼é─ůczniku nr 4,
2. Upowa┼╝nia si─Ö w├│jta do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä z tytu┼éu um├│w, kt├│rych realizacja w roku 2008 jest niezb─Ödna do zapewnienia ci─ůg┼éo┼Ťci dzia┼éania Gminy i termin zap┼éaty up┼éywa w roku 2008.
3. Okre┼Ťla si─Ö sum─Ö, do kt├│rej w├│jt mo┼╝e samodzielnie zaci─ůga─ç zobowi─ůzania w wysoko┼Ťci 200.000 z┼é

┬ž 13.
Upowa┼╝nia si─Ö W├│jta Gminy do lokowania wolnych ┼Ťrodk├│w bud┼╝etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni┼╝ bank prowadz─ůcy obs┼éug─Ö bud┼╝etu Gminy.

┬ž 14.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

┬ž 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicz─ůcy
Rady Gminy
Jadwiga Pijajko


- Projekt bud┼╝etu Gminy - cz─Ö┼Ť─ç opisowa >>
-┬á┬áInformacja o przebiegu wykonania bud┼╝etu gminy za I p├│┼érocze 2007 rok - cz─Ö┼Ť─ç opisowa>>┬á
- Procentowe wykonania dochodów gminy za I półrocze 2007 rok. -Tabele >>
 
FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019-2020
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.01