2,661,056 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
ARCHIWUM - NABÓR PRACOWNIKÓW
Powrót do strony >>OGŁOSZENIA AKTUALNE

27.07.2011

Wójt Gminy Grabowiec
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy Grabowiec. Treść ogłoszenia - plik pdf

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 sierpnia 2011 roku o godzinie 15.15.
Kwestionariusz osobowy - do pobrania - plik pdf


26.07.2011

Informacja Wójta Gminy Grabowiec o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 30.06.2011 r.

Data ukazania się ogłoszenia: 30.06.2011 r.
Na stanowisko: ds. ochrony środowiska i funduszy strukturalnych.
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Grabowiec
Status: Nabór nierozstrzygnięty.


30.06.2011

Wójt Gminy Grabowiec
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy Grabowiec. Treść ogłoszenia - plik pdf

Termin składania dokumentów upływa w dniu 18 lipca 2011 roku o godzinie 15.15.
Kwestionariusz osobowy - do pobrania - plik pdf

 


27.06.2011

Informacja Wójta Gminy Grabowiec o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 09.06.2011 r.


Data ukazania się ogłoszenia: 09.06.2011 r.
Na stanowisko: ds. funduszy strukturalnych i ochrony środowiska
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Grabowiec
Status: Nabór nierozstrzygnięty.

 

 

 


 

09.06.2011

Wójt Gminy Grabowiec
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy Grabowiec. Treść ogłoszenia - plik pdf

Termin składania dokumentów upływa w dniu 21 czerwca 2011 roku o godzinie 15.15.
Kwestionariusz osobowy - do pobrania - plik pdf

 


03.01.2011
OGŁOSZENIE
O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Grabowiec informuje, że w wyniku otwartego  i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Grabowiec do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. funduszy strukturalnych i ochrony środowiska - wybrany został Pan Paweł Cichosz, zamieszkały w Zamościu.


Wójt Gminy Grabowiec
Tadeusz Goździejewski


 

03.12.2010

Wójt Gminy Grabowiec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracyw Urzędzie Gminy Grabowiec


Stanowisko: Referent ds. funduszy strukturalnych i ochrony środowiska.


Termin składania dokumentów: do 20 grudnia 2010 roku.

Kwestionariusz osobowy -  do pobrania >>plik pdfWójt Gminy Grabowiec Ogłasza Nabór na Wolne Stanowisko Pracy w Urzędzie Gminy Grabowiec

I. MŁODSZY REFERENT ds. funduszy strukturalnych i ochrony środowiska.

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska lub funduszami europejskimi,
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) minimum roczny staż pracy na zajmowanym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność interpretacji przepisów prawa,
b) umiejętność pracy z komputerem,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) odpowiedzialność, rzeczowość, komunikatywność, samodzielność,
e) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie na bieżąco monitoringu funduszy Unii Europejskich i innych środków pozabudżetowych w zakresie pozyskania ich.
2. Przygotowywanie wniosków celem uzyskania funduszy unijnych i innych.
3. Sprawowanie kontroli przestrzegania i i przepisów o ochronie środowiska.
4. Sporządzanie gminnych programów gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
5. Nadzór nad realizacją w zakresie przestrzegania ustawy o czystości i porządku
w gminie Grabowiec.
6. Organizacja i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
7. Prowadzenie spraw związanych z zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys,
b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy,
d) oświadczenie o niekaralności,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie – zaświadczenie lekarskie
f)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
z podaniem adresu zwrotnego osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 14 lub wysłać na adres :
Urząd Gminy w Grabowcu
ul. Rynek 3
22-425 Grabowiec  
z dopiskiem :
„ Dotyczy Naboru na stanowisko „Młodszy Referent
ds. funduszy strukturalnych i ochrony środowiska”

Termin składania w/w dokumentów określa się do dnia 04 listopada 2009 roku.

Druk kwestionariusza można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 14. lub pobrać >>

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi oraz informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.grabowiec.pl / oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grabowiec (budynek UG).
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Wójt
inż. Zdzisław Koszel

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019-2020
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.01