Zebrania wiejskie w 2010
Dodane przez Administrator dnia

Zebrania wiejskie w br. odbędą się na terenie Gminy Grabowiec w okresie stycznia i lutego.

Tematyka zebrań dotyczy głównie:
- Dochodów Gminy i relizacji zadań gospodarczych w roku 2009
- Planowanego budżetu i zadań w 2010 r.
- Umów z ZGK w Zamosciu na wywóz śmieci.
Harmonogram i skrótowe omówienie w/w tematów >>


Treść rozszerzona

HARMONOGRAM zebrań  wiejskich  w  2010  roku.
       

Lp.

Sołectwo

Godz.

Data zebrania

Obsługujący

1.

Bereść

10 00

27.01.2010

Mołczan T.

    2

Bronisławka

10 00

27.01.2010

Koszel Z.

3.

Cieszyn

10 00

28.01.2010

Koszel Z.

4.

Czechówka

10 00

29.01.2010

Koszel Z.

5.

Dańczypol

10 00

30.01.2010

Koszel Z.

6.

Grabowczyk

10 00

03.02.2010

Koszel Z.

7.

Grabowiec

10 00

08.01.2010

Koszel Z.

8.

Grabowiec- Góra

10 00

04.02.2010

Koszel Z.

9.

Hołużne

10 00

29.01.2010

Mołczan T.

10.

Henrykówka

10 00

30.01.2010

Mołczan T.

11.

Majdan Tuczępski

10 00

05.02.2010

Mołczan T.

12.

Ornatowice

10 00

05.01.2010

Koszel Z.

13.

Ornatowice -Kol

10 00

06.02.2010

Koszel Z.

14.

Rogów

10 00

04.02.2010

Mołczan T.

15.

Siedlisko

10 00

13.02.2010

Koszel Z.

16.

Skibice

10 00

06.02.2010

Mołczan T.

17.

Skomorochy Duże

10 00

10.02.2010

Koszel Z.

18.

Skomorochy Małe

10 00

10.02.2010

Mołczan T.

19.

Szystowice

10 00

03.02.2010

Mołczan T

20.

Szczelatyn

10 00

12.02.2010

Mołczan T.

21.

Tuczępy

10 00

11.02.2010

Koszel Z.

22.

Wólka Tuczępska  

10 00

11.02.2010

Mołczan T.

23.

Wolica Uchańska

10 00

28.01.2010

Mołczan T.

24.

Żurawlów

10 00

12.02.2010

Koszel Z.


Realizacja zadań gospodarczych w 2009 roku

1. Zakup plyt drodowych      347 sztuk 110.068  zl, Bereść 160 szt., Bronislawka - 21 szt., Cieszyn, 21 szt. , Grabowczyk 21 szt.
Holużne - 21 szt, Grabowiec Góra - 21 szt., Majdan Tuczępski -21 szt., Ornatowice - 21 szt., Szystowice - 21 szt., ZGK -  19 szt. 
2. Modernizacja ui. Koziej w Grabowcu 2270,9 m2, 362 mb, 105 423 zl  - asfalt
3. Modernizacja ui. Cmentarnej w Grabowcu 277 mb   64 835 zl  - asfalt
4. modernizacja drogi Grabowiec _ Siedlisko  403 mb 97 239 zl - asfalt       
5. Modernizacja drogi gminnej w Holużnem 1147,5 m2, 245 mb 41 396 zl –
6. Wykonanie podbudowy drogi gminnej Skomorochy Duże 450 mb, 164 017 zl
7. Modernizacja chodnika w Grabowcu ul.Wojslawska 140 m2, 9784 zl
8. Modernizacja chodnika w Grabowcu ul. Skierbieszowska 146,8 m2, mb  20 094 zl                                                                                                                                                
9 Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w Grabowiec Góra i  w Tuczępach.
Dlugość chodnika w Tuczępach 522,48 mb i Grabowiec Górze  1502,08 mb.
Wartość opracowanych dokumentacji 31.110 zl, wartość 1 mb 15,36zl.
10. Budowa chodnika w Tuczępach dlugość 188 mb, wartość 37.602 zl
11. Budowa chodnika w Grabowiec Górze dł 160 mb wartość 34.556 zł
12. Modernizacja chodnika na cmentarzu w Grabowcu dł 20 mb, 28 m2 wartość 2496 zł w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 1.000 zł
13. Przetarg na drogę gminną w Cieszynie wartość 2.107 783,37 zł +nadzór 48.900 zł,
Kosztorys opiewał na kwotę 3.602 040  zł aktualnie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 1.708 444,44 zł
14. Przetarg na Gminny Ośrodek Kultury wartość 589.754,92 zł + nadzór 3,4 % wartosci przetargowej tj. 20.051,67 zł aktualnie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 288.164 zł
15. Przetarg na remont gminy  tj tynki na korytarzach,w sali ślubów, terakota na schodach, przebudowa łazienki dla niepełnosprawnych wartość 39.160,29 zł
16. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  w miejscowosci Ornatowice, Szystowice 30 szt. wartości 431.174.82 zł , dotacja z Urz edu Marszałkowskiego 282,421 zł..

 Budżet gminy na 2010 rok (Szczegóły >>Budżet Gminy)

 I Dochody  10.360.307,70 zł,  w tym : 1. Subwencja ogólna  5.246.629 z ł tj. o 472.70 zł mniej jak w 2009 roku, kwota ta stanowi 50,62 % dotacji oświatoej 3.175.707 zł co stanowi 60,53 % subwencji ogólnej i pokrywa ona 74,43 % wydatków oświatowych,pozostała kwota 1.090.503 zł to środki gminy z tego 573.160 zł przeznaczone jest na sfinansowanie zadań własnych gminy i 517.343 zł to dofinansowanie do utrzymania Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach.
2. Wpływy z podatków ogółem  1.641.265 zł co stanowi 15,8 % dochodów ogółem z tego 720.000 zł to podatek rolny zaległy, który stanowi 6,9 %
II. Przychody zaplanowano na kwotę 4.128.585 zł w tym nadwyżka budżetowa 1.244.000 zł i pożyczka 2.884.585 zł.
III. Wydatki zaplanowano na kwotę 14.448.802,70 zł w tym : w dziale rolnictwo i łowiectwo 702.186 zł z tego: 482.186 zł na budowę 30 szt. przydomowych oczyszczalni scieków w miejscowosciach Ornatowice i Szystowice , 200.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni scieków  i kanalizacji w rynku w Grabowcu.

W dziale transport i łączność zaplanowano kwotę 4.236.729 zł co stanowi 40,9% dochodów z przeznaczeniem na : 1. 80.000 zł pomoc dla Starostwa Powiatowego w tym: 50.000 zł na budowę drogi Ornatowice _ Hołużne, 10.000 zł na remont drogi w Skibicach,10.000 zł na remont drogi w Tuczępach,10.000 zł na remont drogi w Skomorochach Małych.
2. 1.100 zł na remont przystanku w miejscowości Szczelatyn.- fundusz sołecki.
3. 50.000 zł na zakup płyt drogowych w miejscowosci Bereść
4. 17.000 zł na zakup przepustów na drogi.
5. 3.000 zł na zakup obrzeży chodnikowych.
6. 100.806 zł na zakup tłucznia i płyt drogowych – fundusz sołecki.
7. 10.000 zł na remont drogi w miejscowości Zurawlów.
8. 60.000 zł na usługi transportowe,kopanie rowów,rozsuwanie wąwozów odśnieżanie
9. 2.107.783,37 zł po przetargu budowa drogi gminnej w miejscowości Cieszyn,długości 2.390,5 km,48.900 zł nadzór inwestorski i około 80.000 zł przebudowa linii energetycznej / dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 1.700.000 zł – będzie anaksowane. 200.000 zł położenie asfaltu na drodze gminnej Skomorochy Duże dł 450 mb.
10. 100.000 zł położenie asfaltu na ulicy Rynek obok Urzędu Gminy i GOK.
11. 30.000 zł remont drogi gminnej w kierunku dawnej bazy GS.
12. 30.000 zł opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Dańczypolu.
14. 55.336 zł / wtym 15.336 zł fundusz sołecki / na budowę chodnika w  miejscowości Grabowiec Góra.
15.  34.305 zł / wtym fundusz sołecki 4.305 zł / na budowę chodnika w miejscowości Tuczępy.
16. 20.000 zł modernizacja chodnika w Grabowcu ul. 700 lecia.
17. 28.292 zł  / wtym 8.292 zł fundusz sołecki / opracowanie dokumentacji i zakup kostki brukowej na budowę chodnika w Ornatowicach.
18. 9.251 zł / w tym 2.750 zł fundusz sołecki / płytki,pustaki,cement,farby na remont domu ludowego w Czechówce,oraz 1500 zł wymiana drzwi
19. 6.501 zł zakup terakoty do domu ludowego w Grabowczyku – fundusz   sołecki oraz zalanie posadzki w domu ludowym .
20. 2000 zł wymiana drzwi wejściowych w budynku sklepu Skomorochy Małe.
21.161.900 zł koszty oświetlenia ulicznego.
22. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury wartość po przetargu  589.754,92 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszaskiego 288.164 zł .
23.10.000 zł dotacja dla Parafi Grabowiec na malowanie wnętrza kościoła 
24. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowosci Ornatowice 30 szt.wartość w/g kosztorysu 431.174,82 zł ,dotacja 75 % 282.421 zł, pozostała kwota 148.753 : 30 – 4958,43 zł. Więcej >>Realizacja zadań gospod.