Status prawny
Dodane przez Administrator dnia

Podstawa prawna działania i kompetencje rady gminy

Podstawowym aktem prawnym reguluj─ůcym zasady dzia┼éania samorz─ůdu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806), w oparciu o kt├│r─ů samorz─ůd gminny dzia┼éa┼é w nowych warunkach ustrojowych pa┼ästwa od 1990r. Dz.U.2001.142.1591 Samorz─ůd gminny.

Od dnia 1 stycznia 1999r., czyli od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie reformy administracyjnej wprowadzaj─ůcej zasadniczy, tr├│jstopniowy podzia┼é terytorialny pa┼ästwa, Gmina Grabowiec, jako podstawowa jednostka samorz─ůdu terytorialnego nale┼╝y do powiatu zamojskiego w wojew├│dztwie lubelskim.

Do zakresu dzia┼éania gminy nale┼╝─ů wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze┼╝one ustawami na rzecz innych podmiot├│w i je┼╝eli ustawy nie stanowi─ů inaczej i rozstrzyganie w tych sprawach nale┼╝y do gminy.

Do zada┼ä w┼éasnych gminy nale┼╝y zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsp├│lnoty samorz─ůdowej. Zadania te obejmuj─ů w szczeg├│lno┼Ťci sprawy:
┬Ě ┼éadu przestrzennego, gospodarki nieruchomo┼Ťciami, ochrony ┼Ťrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
┬Ě gminnych dr├│g, ulic, most├│w, plac├│w oraz organizacji ruchu drogowego
┬Ě wodoci─ůg├│w i zaopatrzenia w wod─Ö, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ┼Ťciek├│w komunalnych, utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku oraz urz─ůdze┼ä sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpad├│w komunalnych, zaopatrzenia w energi─Ö elektryczn─ů i ciepln─ů oraz gaz,
┬Ě lokalnego transportu zbiorowego,
┬Ě ochrony zdrowia,
┬Ě pomocy spo┼éecznej, w tym o┼Ťrodk├│w i zak┼éad├│w opieku┼äczych,
┬Ě gminnego budownictwa mieszkaniowego,
┬Ě edukacji publicznej,
┬Ě kultury, tym bibliotek gminnych i innych plac├│wek upowszechniania kultury,
┬Ě kultury fizycznej i turystyki, w tym teren├│w rekreacyjnych i urz─ůdze┼ä sportowych,
┬Ě targowisk i hal targowych,
┬Ě zieleni gminnej i zadrzewie┼ä,
┬Ě cmentarzy gminnych,
┬Ě porz─ůdku publicznego i bezpiecze┼ästwa obywateli oraz ochrony przeciwpo┼╝arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa┼╝enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
┬Ě utrzymania gminnych obiekt├│w i urz─ůdze┼ä u┼╝yteczno┼Ťci publicznej oraz obiekt├│w administracyjnych,
┬Ě polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ci─ů┼╝y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
┬Ě wspierania i upowszechniania idei samorz─ůdowej,
┬Ě promocji gminy,
┬Ě wsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi,
┬Ě wsp├│┼épracy ze spo┼éeczno┼Ťciami lokalnymi i regionalnymi innych pa┼ästw.
Ustawy mog─ů nak┼éada─ç na gmin─Ö obowi─ůzek wykonywania zada┼ä zleconych z zakresu administracji rz─ůdowej, a tak┼╝e z zakresu organizacji przygotowa┼ä i przeprowadzania wybor├│w powszechnych oraz referend├│w. Zadania z zakresu administracji rz─ůdowej gmina mo┼╝e wykonywa─ç r├│wnie┼╝ na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina mo┼╝e r├│wnie┼╝ wykonywa─ç zadania z zakresu w┼éa┼Ťciwo┼Ťci powiatu oraz z zakresu w┼éa┼Ťciwo┼Ťci wojew├│dztwa na podstawie porozumienia z jednostkami samorz─ůdu terytorialnego. Zadania publiczne mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ realizowane w drodze wsp├│┼édzia┼éania mi─Ödzy jednostkami samorz─ůdu terytorialnego. Gminy, zwi─ůzki mi─Ödzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorz─ůdu terytorialnego mog─ů wzajemnie b─ůd┼║ innym jednostkom samorz─ůdu terytorialnego udziela─ç pomocy, w tym pomocy finansowej.
Rada Gminy
Sk┼éad osobowy rady gminy ustalany jest w drodze wybor├│w. Wybory do rad gmin, s─ů powszechne, r├│wne, bezpo┼Ťrednie i odbywaj─ů si─Ö w g┼éosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wybor├│w do rad gmin okre┼Ťla odr─Öbna ustawa. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licz─ůc od dnia wybor├│w.
Do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci rady gminy nale┼╝─ů wszystkie sprawy pozostaj─ůce w zakresie dzia┼éania gminy, o ile ustawy nie stanowi─ů inaczej. Do wy┼é─ůcznej w┼éa┼Ťciwo┼Ťci rady gminy, zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o samorz─ůdzie gminnym nale┼╝y:
┬Ě uchwalanie statutu gminy,
┬Ě ustalanie wynagrodzenia w├│jta, stanowienie o kierunkach jego dzia┼éania oraz przyjmowanie sprawozda┼ä z jego dzia┼éalno┼Ťci,
┬Ě powo┼éywanie i odwo┼éywanie skarbnika gminy, kt├│ry jest g┼é├│wnym ksi─Ögowym bud┼╝etu, oraz sekretarza gminy - na wniosek w├│jta,
┬Ě uchwalanie bud┼╝etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud┼╝etu oraz podejmowanie uchwa┼éy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytu┼éu,
┬Ě uchwalanie miejscowych plan├│w zagospodarowania przestrzennego,
┬Ě uchwalanie program├│w gospodarczych,
┬Ě ustalanie zakresu dzia┼éania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk┼éadnik├│w mienia do korzystania oraz zasad przekazywania ┼Ťrodk├│w bud┼╝etowych na realizacj─Ö zada┼ä przez te jednostki,
┬Ě podejmowanie uchwa┼é w sprawach podatk├│w i op┼éat w granicach okre┼Ťlonych w odr─Öbnych ustawach,
┬Ě podejmowanie uchwa┼é w sprawach maj─ůtkowych gminy, przekraczaj─ůcych zakres zwyk┼éego zarz─ůdu, dotycz─ůcych:
okre┼Ťlania zasad nabycia, zbycia i obci─ů┼╝enia nieruchomo┼Ťci gruntowych oraz ich wydzier┼╝awiania lub najmu na okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ trzy lata, o ile ustawy szczeg├│lne nie stanowi─ů inaczej; do czasu okre┼Ťlenia zasad w├│jt mo┼╝e dokonywa─ç tych czynno┼Ťci wy┼é─ůcznie za zgod─ů rady gminy,┬á emitowania obligacji oraz okre┼Ťlania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez w├│jta, zaci─ůgania d┼éugoterminowych po┼╝yczek i kredyt├│w, ustalania maksymalnej wysoko┼Ťci po┼╝yczek i kredyt├│w kr├│tkoterminowych zaci─ůganych przez w├│jta w roku bud┼╝etowym, zobowi─ůza┼ä w zakresie podejmowania inwestycji i remont├│w o warto┼Ťci przekraczaj─ůcej granic─Ö ustalan─ů corocznie przez rad─Ö gminy, tworzenia i przyst─Öpowania do sp├│┼éek i sp├│┼édzielni oraz rozwi─ůzywania i wyst─Öpowania z nich, okre┼Ťlania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia┼é├│w i akcji przez w├│jta, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsi─Öbiorstw, zak┼éad├│w i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa┼╝ania ich w maj─ůtek, ustalania maksymalnej wysoko┼Ťci po┼╝yczek i por─Öcze┼ä udzielanych przez w├│jta w roku bud┼╝etowym, okre┼Ťlanie wysoko┼Ťci sumy, do kt├│rej w├│jt mo┼╝e samodzielnie zaci─ůga─ç zobowi─ůzania,
┬Ě podejmowanie uchwa┼é w sprawie przyj─Öcia zada┼ä, o kt├│rych mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorz─ůdzie gminnym,
┬Ě podejmowanie uchwa┼é w sprawach wsp├│┼édzia┼éania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj─ůtku,
┬Ě podejmowanie uchwa┼é w sprawach wsp├│┼épracy ze spo┼éeczno┼Ťciami lokalnymi i regionalnymi innych pa┼ästw oraz przyst─Öpowania do mi─Ödzynarodowych zrzesze┼ä spo┼éeczno┼Ťci lokalnych i regionalnych,
┬Ě podejmowanie uchwa┼é w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i plac├│w publicznych oraz wznoszenia pomnik├│w,
┬Ě nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
┬Ě podejmowanie uchwa┼é w sprawie zasad udzielania stypendi├│w dla uczni├│w i student├│w,
┬Ě stanowienie w innych sprawach zastrze┼╝onych ustawami do kompetencji rady gminy.