EUROWYBORY
Dodane przez Administrator dnia

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 07 czerwca 2009 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 05 maja 2009 roku

Na podstawie art. 44. ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz .219 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy w Grabowcu Nr.XXXIV/173/2002 r. z dn. 09 sierpnia 2002 r. - podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach , granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku.

Lp. Granice obwodów  i Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1.
Cieszyn , Czechówka , Grabowiec , Hołużne, Siedlisko , Wolica Uchańska, Grabowiec
Szkoła Podstawowa
tel. ( 084) 651-24-17
2.
Bereść , Bronisławka , Dańczypol , Grabowiec -Góra , Henrykówka , Rogów , Szczelatyn , śurawlów
Grabowiec.
Gminny Ośrodek Kultury - tel.(084 ) 651-24-51
3.
Grabowczyk , Ornatowice, Ornatowice- Kolonia , Skibice , Szystowice, Ornatowice
Szkoła Podstawowa
tel. 502 646 294
„lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”
4.
Majdan Tuczępski , Skomorochy Duże , Skomorochy Małe , Tuczępy , Wólka Tuczępska, Tuczępy
Szkoła Podstawowa
tel. ( 084) 651 –22 –52


ZARZĄDZENIE   Nr  17 /2009   Wójta Gminy Grabowiec
z dnia  14 maja 2009 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych  w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku.

        Na podstawie art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.Nr 25,poz.219 z  późn. zm.), w związku z art.48 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 kwietnia  2001 roku  -   Ordynacji Wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   (t.j.z 2007 r. Dz.U.Nr 190 ,poz. 1360 z późniejszymi   zmianami ) oraz  § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu   (Dz.U.Nr 84, poz. 921 z późn. zm.) - zarządzam co następuje :

§ 1.   
Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  na dzień 07 czerwca 2009 roku w składzie  osobowym jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.                                              

§ 2.       
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie
w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowcu oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.  
                                           
§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się urzędnikowi wyborczemu.  
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 
Wójt - inż. Zdzisław Koszel
                                                                                                                            


Załącznik do  Zarządzenia   Wójta Gminy  Grabowiec z dn. 14.05.2009 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1. w Grabowcu (Szkoła Podstawowa).

Wiesław Józef Tryniecki
Barbara Fik
Dominik Kordyś
Renata Krupa
Jan Sabalski
Władysława Zawalska
Zbigniew Różański
Maria Tomaszewska
Jadwiga Lisiuk

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Grabowcu (GOK).

Marta Danieluk
Lucyna Marnik
Zofia Runkiewicz
Krystyna Czausz
Karol Pedowski
Kinga Zawalska
Agnieszka Ulanowska
Zofia Misiura
Irena Wójcicka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Ornatowicach .

Mateusz Prokop
Elżbieta Soroka
Elżbieta Czata
Joanna Czata
Anna Nowoświatłowska
Anna Wolanin
Monika Kozyra
Wiesław Orzechowski
Edyta Orzechowska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Tuczępach.

1. Ewa Wiśniewska
2  Ewa Radelczuk
3. Ewa Wiśniewska
4. Barbara Nowak
5. Agata Tkacz
6. Dorota Zarek
7. Grzegorz Ulanowski
8. Zofia Kostrubiec
9. Jerzy Kruk