Petycje
Dodane przez admin_ug dnia

22.11.2019

Zawiadomienie o przedŇāuŇľeniu terminu


15.10.2019

Wniosek w trybie ustawy o dostńôpie do informacji publicznej i odrńôbna petycja22.08.2019

Petycja w interesie publicznym


OdpowiedŇļ na wniosek/petycjńô


17.06.2019Podmiot¬†wnoszńÖcy¬†petycjńô:

radca¬†prawny¬†Konrad¬†Cezary¬†ŇĀakomy

CASUS¬†NOSTER¬†KANCELARIA¬†RADCY¬†PRAWNEGO¬†KONRAD¬†CEZARY¬†ŇĀAKOMY

ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin

TEL. 732991744

E-MAIL: konradlakomy@kancelarie.net

www.kancelarie.net/konradlakomy [1]

PETYCJA

W INTERESIE PUBLICZNYM

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r.¬†o¬†petycjach¬†(Dz.U.¬†z¬†5.09.2014¬†r.,¬†poz.¬†1195)¬†wnoszńô¬†o¬†opublikowanie na¬†stronie¬†Biuletynu¬†Informacji¬†Publicznej¬†prowadzonej¬†w¬†PaŇĄstwa
Urzńôdzie¬†wykazu¬†wniosk√≥w¬†o¬†udzielenie¬†informacji¬†publicznej
zawierajńÖcego¬†peŇānńÖ¬†treŇõńᬆwniosk√≥w¬†oraz¬†peŇānńÖ¬†treŇõńᬆodpowiedzi
na¬†te¬†wnioski.¬†Wnoszńô,¬†aby¬†wykaz¬†ten¬†obejmowaŇā¬†okres¬†co¬†najmniej¬†od
poczńÖtku¬†2014¬†roku¬†oraz¬†byŇā¬†na¬†bieŇľńÖco¬†aktualizowany¬†z
czńôstotliwoŇõcińÖ¬†nie¬†mniejszńÖ¬†niŇľ¬†raz¬†na¬†miesińÖc.

UZASADNIENIE

GŇā√≥wnńÖ¬†reguŇāńÖ¬†dostńôpu¬†do¬†informacji¬†publicznej
jest¬†dostńôp¬†anonimowy¬†do¬†informacji¬†opublikowanej¬†na¬†stronie¬†BIP.
Informacja¬†Publiczna,¬†kt√≥ra¬†nie¬†jest¬†publikowana¬†na¬†BIP,¬†udostńôpniana
jest¬†na¬†wniosek,¬†jednak¬†z¬†zasady¬†treŇõńᬆodpowiedzi¬†znana¬†jest¬†tylko¬†jej
autorowi¬†i¬†wnioskodawcy.¬†Realizacja¬†niniejszej¬†petycji¬†przyczyni¬†sińô¬†do
zwińôkszenia¬†transparentnoŇõci¬†funkcjonowania¬†PaŇĄstwa¬†urzńôdu¬†oraz
uŇāatwi¬†dostńôp¬†do¬†informacji¬†publicznych¬†niepublikowanych¬†z¬†obowińÖzku
ustawowego¬†na¬†BIP.¬†Ponadto¬†uŇāatwi¬†ona¬†udzielanie¬†odpowiedzi¬†na¬†wnioski
pochodzńÖce¬†od¬†kolejnych¬†wnioskodawc√≥w¬†o¬†treŇõci¬†toŇľsamej¬†lub¬†podobnej
do¬†wniosk√≥w¬†zŇāoŇľonych¬†wczeŇõniej¬†przez¬†innych¬†wnioskodawc√≥w¬†poprzez
moŇľliwoŇõńᬆcaŇākowitego¬†lub¬†czńôŇõciowego¬†odniesienia¬†sińô¬†do
informacji¬†wczeŇõniej¬†udzielonej¬†a¬†jednoczeŇõnie¬†opublikowanej¬†na¬†BIP
zgodnie z petitum niniejszej petycji.

Nie¬†powinno¬†budzińᬆҾadnych¬†wńÖtpliwoŇõci,¬†Ňľe¬†jak
najszerszy¬†i¬†jak¬†najŇāatwiejszy¬†dostńôp¬†do¬†informacji¬†publicznej¬†leŇľy¬†w
interesie¬†publicznym.¬†Realizacja¬†niniejszej¬†petycji¬†nie¬†leŇľy¬†w
sprzecznoŇõci¬†z¬†dobrńÖ¬†praktykńÖ¬†stosowanńÖ¬†w¬†niekt√≥rych¬†urzńôdach.
PrzykŇāadowo¬†Prezydent¬†Miasta¬†Lublin¬†Krzysztof¬†ŇĽuk¬†wzorowo¬†publikuje¬†na
stronie
https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/
[2]¬†zar√≥wno¬†treŇõńᬆwszystkich¬†wniosk√≥w¬†o¬†udzielenie¬†informacji
publicznej,¬†jak¬†i¬†odpowiedzi¬†na¬†nie¬†i¬†na¬†bieŇľńÖco¬†je¬†aktualizuje.
PrzykŇāad¬†Prezydenta¬†Krzysztofa¬†ŇĽuka¬†pokazuje,¬†Ňľe¬†moŇľna‚Ķ

JednoczeŇõnie¬†na¬†podstawie¬†art.¬†4¬†ust.¬†3¬†ustawy¬†z¬†dnia
11¬†lipca¬†2014¬†roku¬†o¬†petycjach¬†wyraŇľam¬†zgodńô¬†na¬†ujawnienie¬†na¬†stronie
internetowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy moich danych
osobowych.

Konrad¬†Cezary¬†ŇĀakomy

Radca prawny

LB-1570

Tel. +4873299174422.03.2019

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie Ustawowym w zwińÖzku z art. 241 KPA