Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych
Dodane przez Administrator dnia

17.06.2011

Numer ogłoszenia w BZP: 163734 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011

Opis przedmiotu zamówienia.

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych pełnych o wymiarach 300 cm x 100 cm x 15 cm wykonanych z betonu typu B-30, podwójnie zbrojonych posiadających 4 uchwyty montaŜowe w ilości ok. 190 sztuk. CPV 44.11.38.00-3

2 Powyższa ilość jest założona wstępnie. Faktyczna ilość płyt uzależniona będzie od ceny jednostkowej brutto za 1 sztukę.

3 W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz sołectw, do których należy dostarczyć płyty. Wskazania, co do miejsca dostarczenia konkretnych ilości płyt mogą ulec zmianie w drodze zmiany wykazu przez Zamawiającego.

Zmieniony w powyższym przypadku wykaz jest wiążący dla Wykonawcy od chwili doręczenia.SIWZ – Dostawa płyt drogowych do sołectw na terenie Gminy Grabowiec

4 Potwierdzenie odbioru poszczególnych ilości płyt nastąpi poprzez podpisanie przez sołtysów danej wsi lub przedstawiciela Zamawiającego dokumentów potwierdzających dostawę.

5 Płyty powinny posiadać ważną aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

6 Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni transport płyt wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem na miejsce dostaw.

7 Dostarczone płyty nie mogą być uszkodzone, nie mogą mieć pęknięć, ubytków, nie może wystawać zbrojenie, powinny odpowiadać parametrom jakościowym określonym w obowiązujących normach.

8 Wykonawca udzieli Za mawiającemu trzydziestosześciomiesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

9 Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2011  r.

Termin składania ofert - 27.06.2011 do godziny 12:00

 

SIWZ >> plik pdf 351,2 KB

- Formularz oferty >> plik doc

- Zał. 1 - Oswiadczenie >> plik doc

- Zał. 4 - Wykaz wykonawców >> plik doc

- Projekt umowy >>plik pdf