2,573,429 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Zamknięte składowisko odpadów w Grabowcu
ogłoszenie

Decyzja Starosty Zamojskiego - pismo  znak ROŚ 7645/26/09 z 30 grudnia 2009 r.
Zgodnie z w/w decyzją Starosty, teren śmietniska zostanie poddany rekultywacji agrotechnicznej (wysianie trawy oraz nasadzenie drzew i krzewów) w terminie do 30.10.2010 r.
Indywidualne umowy na wywóz śmieci będą zawierane  z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zamościu za pośrednictwem sołtysów. 

Treść umowy jaka jest zawierana z mieszkańcami Gminy Grabowiec na odbieranie odpadów komunalnych >> Umowa do pobrania - plik pdf


UMOWA
na odbieranie odpadów komunalnych i segregowanych z terenu gmin
Zawarta w dniu........... w Zamościu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o
w Zamościu ul. Krucza 10 (zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowegc Rejestru Sądowego, Nr pozycji rejestru 0000047813 z dnia 27.09.2001r.) zwanym w umowie „ZLECENIOBIORCĄ' reprezentowanym przez Franciszka Josika - Prezesa Zarządu, a:
/właścicielem, zarządcą nieruchomości, administratorem, najemcą/.........................................................................
Adres zamieszkania:  ........................................................  
zwanym w umowie „ZLECENIODAWCĄ „o następującej treści.

§1.
1. ZLECENIODAWCA zleca, a ZLECENIOBIORCA przyjmuje do odpłatnego wykonania ciągłe i powtarzające sic, świadczenie usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych (o kodzie 20 03 01), z zachowanierr obowiązujących przepisów prawa.
2. Pod pojęciem odpadów komunalnych stałych rozumie się odpady powstające w gospodarstwie domowym w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów opiek zdrowotnej i weterynaryjnej.

§2. W wykonaniu usługi mają zastosowanie następujące zasady:
1. Odpady zmieszane z nieruchomości położonej w: ............. ulica/nr posesji  ......................
zamieszkałej  przez .......  osób,  w  stosunku do której  ZLECENIODAWCA jest właścicielem /zarządcą
administratorem / najemcą - są gromadzone w typowych pojemnikach i odbierane systematycznie 1 raz na 4 tygodnie wg harmonogramu ustalonego przez ZLECENIOBIORCĘ. Przejściowe zwiększenie ilości odpadów komunalnych ponad ilość określoną punkcie 1, można gromadzić w specjalnym worku zakupionym u ZLECENIOBIORCA zamkniętym po napełnieniu i umieszczonym obok pojemnika na odpady.
2. W pojemnikach, o których mowa w punkcie 1, nie należy umieszczać gorącego popiołu, gruzu, ziemi, gałęzi, zużytycl mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obornika, kamieni, i innych odpadów powstałych przy porządkowanh ogródków działkowych oraz odpadów nagromadzonych w wyniku remontów.
3. Z posesji są odbierane także niżej wymienione segregowane odpady komunalne:
opakowania PET gromadzone w specjalnie oznakowanych workach foliowych z częstotliwością jeden ra; w kwartale (jeden worek do pojemnika 120 litrów, dwa worki do pojemnika 240 litrów), odpady wielkogabarytowe jeden raz w roku,
4. O terminach odbierania odpadów, o których mowa w punkcie 1 i 3 ZLECENIOBIORCA poinformuj*
ZLECENIODAWCĘ w dostarczonej fakturze.
5. Inne odpady segregowane są odbierane w następujący sposób:
opakowania szklane z podziałem na szkło białe i kolorowe gromadzone w specjalnych oznakowanycl pojemnikach ustawionych w miejscach wskazanych przez Wójta lub w workach o pojemności 80 litrów, odpady niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - przyjmowany w punkcie zbierani; odpadów ZLECENIOBIORCY zlokalizowanym w Zamościu przy ul. M. Rotundy 2.

§3.
1. Z tytułu wykonania usługi określonej w § 1 umowy, ZLECENIODAWCA zapłaci ZLECENIOBIORCA
wynagrodzenie zryczałtowane, według aktualnie obowiązującego cennika świadczenia usługi, w zależności od typi
i ilości pojemników. W dniu wejścia w życie niniejszej umowy cena usługi wynosi: _ —
a) za pojemnik 120 litrów (netto) 12,62 zł/szt, (brutto z podatkiem VAT) 13,50 zl/szt,
b) za pojemnik 240 litrów (netto) 16,82 zł /szt, (brutto z podatkiem VAT)18,00zł/szt,
c) ...........................................................................    
Za odpady zgromadzone w worku (§ 2 punk 1. zdanie 2.) cena worka równa jest cenie pojemnika.
2. Strony umowy zgodnie oświadczają, że zmiana ceny, o której mowa w pkt 1, wynikającą ze zmiany stawek w cenniki obowiązującym u ZLECENIOBIORCY, nie częściej niż jeden raz w roku nie wymaga aneksu do umowy i następuj* za powiadomieniem ZLECENIODAWCY przez ZLECENIOBIORCĘ w fakturze. W przypadku braku akceptacji ni nową cenę ZLECENIODAWCY przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.
3. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, cena świadczenia usługi ulega automatycznie zmianie z dnien wejścia w życie odpowiednich przepisów, poprzez doliczenie do kwoty netto nowej stawki podatku VAT. Powyższi zmiana nie wymaga aneksu do umowy na co strony niniejszym wyrażają zgodę.

§4.
1. Za wykonanie usługi ZLECENIOBIORCA wystawi fakturę roczną z blankietami wpłat w okresach kwartalnych.
2. Należność za usługę ZLECENIDAWCA może uregulować w terminach:
wskazanym    w    blankietach    wpłat    w    kasie    ZLECENIOBIORCY    lub    na    rachunek    banków; ZLECENIOBIORCY w PEKAO S.A. I O / Zamość nr 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915, u upoważnionej przez ZLECENIOBIORCĘ osoby (Sołtysa) w dacie wpłat podatku gruntowego.
3. Opóźnienie w zapłacie faktury przez ZLECENIODAWCĘ powoduje naliczanie odsetek ustawowych.
4. W przypadku powstania opóźnienia w płatności przekraczającego okres 30 dni, ZLECENIOBIORCY przysługuje nrawn zanrze.stania dalszego świadczenia usłuei i wycofania noiemników stanowiących ieso własność bez odrebnych powiadomień.   Ponowne  podjecie  usług  wywozowych  nastąpi  po   uregulowaniu  zaległości  płatniczych  prze ZLECENIODAWCĘ.

§5. W wykonaniu niniejszej umowy do obowiązków stron należy:

1. Do ZLECENIODAWCY:
a) wyznaczenie postoju pojemników w miejscu dogodnym do ich opróżnienia przy drodze utwardzonej. Odległoś postoju pojemnika od miejsca dojazdu nie może przekroczyć 5 m. W przypadku żądania przez ZLECENIDAWG aby pojemnik był donoszony na większą odległość należy zawrzeć ze ZLECENIOBIORCĄ inną umowę n odrębnie ustalonych indywidualnych warunkach,
b) użytkowanie pojemników w sposób zapobiegający przedwczesnemu zużyciu lub uszkodzeniu oraz ich utrzymani w czystości i dezynfekcja, w szczególności zabronione jest: palenie odpadów komunalnych w pojemnikact składowania pojemnikach gruzu, żużlu, zmiotek z chodników i ulic, śniegu, lodu, nieczystości płynnyc i chemikaliów powodujących ich przedwczesne zużycie, oraz przemieszczanie pojemników na inn nieruchomości bez uzgodnienia ze zleceniobiorcą.
c) pełnej odpowiedzialności za wydzierżawiony pojemnik. W przypadku nieprzestrzegania punktu 1. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do pokrycia kosztu zakupu i dostarczenia pojemnika.

2. Do ZLECENIOBIORCY:
a) zabezpieczenie ZLECENIODAWCY stosownych do ilości osób pojemników na odpady zmieszane ora oznakowanych worków,
b) odbieranie odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w § 2 umowy,
c) odstawianie opróżnionych pojemników na miejsce ich postoju i oczyszczanie miejsca zaśmieconego prz załadunku odpadów do samochodu,
d) naprawa lub wymiana pojemników w przypadku naturalnego zużycia albo uszkodzonych w czasie ic opróżniania.

§6.
W rzypadku stwierdzenia przez ZLECENIOBIORCĘ:
a) złego stanu technicznego podjazdów, zjazdów oraz dróg transportowych do miejsca ustawienia pojemników,
b) oblodzonych i nie odśnieżonych dróg przetaczania pojemników,
c) braku dogodnego dojazdu, względnie zastawiania dojazdu pojazdami lub innymi przeszkodami,
wywóz odpadów nie będzie podejmowany do czasu usunięcia przez ZLECENIODAWCĘ we własnym zakresie tyc przeszkód. Opłaty ryczałtowe za okres wstrzymania świadczenia usługi z przyczyn opisanych w pkt 1, będąnaliczan i obciążają ZLECENIODAWCĘ.

§7.
ZLECENIODAWCA będzie informował ZLECENIOBIORCĘ o przypadkach nie wykonania usługi lub ich wykonani w sposób wadliwy w dniu następnym po ustalonym dla wywozu pisemnie bądź telefonicznie   na nr telefonu Zakładi Oczyszczania Miasta 616-92-77, 616-92-78. ZLECENIOBIORCA w uzasadnionych przypadkach zobowiązuje się niezwłocznie naprawić uchybienia.

§8. W przypadku gdy oczekiwania ZLECENIODAWCY są inne niż postanowienia niniejszej umowy, w szczególność dotyczące:
terminów odbierania odpadów,
nagromadzenia odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 albo nagromadzenie odpadów poza pojemnikiem (tzw. odpady luzem),
otrzymywania faktury VAT, gdy jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, może zgłosić się do ZLECENIOBIORCY - kontakt jak w § 7 w celu zawarcia umowy ustalonej na indywidualnyc warunkach.

§9.
1. Zmiany postanowień umowy (poza § 3. ust.l i 2.) wymagają pisemnych aneksów.
2. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia na czas nieokreślony.
3. Umowa może być rozwiązana na wniosek każdej ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia , za wspólną zgodą stron może być rozwiązana w każdym czasie.
4. ZLECENIOBIORCA ma prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia w przypadku wystąpienia okoliczność o których mowa w § 5 punkt 1, w § 6. lub w przypadku istotnego naruszenia innych jej postanowień.

§10.
1. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.
2. W  dacie  zawarcia  umowy  tracą moc  dotychczasowe  uregulowania  umowne   w  zakresie   wywozu  odpadó\ komunalnych.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA                                                ZLECENIOBIORCA

 

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia o wyniku 2019

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04