2,877,868 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
OGÓLNA KONCEPCJA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Grabowcu

OGÓLNA KONCEPCJA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

Przewiduje się wybudowanie oczyszczalni ścieków w m. Grabowiec, do której w II etapie kierowane będą również ścieki z m. Grabowiec Góra i z osady Bronisławka. Ponadto do oczyszczalni dowożone będą ścieki z sąsiednich wsi nie posiadających kanalizacji.
Siecią kanalizacji sanitarnej w I etapie objęta zostanie miejscowość Grabowiec. W II etapie przewiduje się skanalizowanie m. Grabowiec Góra i osady Bronisławka.
Wariantowaniu poddano lokalizację oczyszczalni ścieków.

Wariant I lokalizacji oczyszczalni ścieków przewiduje zlokalizowanie oczyszczalni w dolinie, na łąkach po południowo-zachodniej stronie Grabowca.

Wariant II lokalizacji oczyszczalni ścieków przewiduje zlokalizowanie oczyszczalni na łąkach po wschodniej stronie Grabowca. 
W obu przypadkach odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rz. Kalinówka. Warunki gruntowo-wodne są dla obu lokalizacji oczyszczalni podobne, tj. pod warstwą gleby występują grunty organiczne (próchnicze, namuły, torfy) o miąższości około 3 - 4m, poniżej występują pyły twardoplastyczne. Woda gruntowa występuje na głębokości ok. 1 m.
Niezależnie od wariantowania lokalizacji oczyszczalni istnieje możliwość wariantowania systemów kanalizacyjnych.

Możliwe są do stosowania następujące systemy:
a) system grawitacyjno-tłoczny , w którym buduje się odcinki sieci grawitacyjnej do głębokości w warunkach polskich nie większej niż około 4 - 4,5m i doprowadza się kanał do pompowni która przetłacza ścieki do następującego układu grawitacyjnego lub do oczyszczalni ścieków. System ten jest najbardziej rozpowszechniony.
b) system ciśnieniowy - w systemie tym każdym budynku lub gospodarstwie jest mała przepompownia zawierająca jedną pompę z rozdrabniaczem przetłaczającą ścieki do systemu rurociągów tłocznych, które odprowadzają ścieki do najbliższego układu grawitacyjnego lub do oczyszczalni ścieków,
c) system podciśnieniowy, występujący w dwóch odmianach;

- w pierwszej odmianie kanały grawitacyjne buduje się do głębokości np. 2,5m, doprowadzając do studni opróżniającej, w której jest zawór klapowy na rurociągu ssącym. Zawór otwiera się przy napełnieniu ściekami studzienki do zadanej wysokości i do rurociągu podciśnieniowego zasysane są ścieki.
Po wyssaniu ścieków klapa zamyka wlot do przewodu podciśnieniowego. Przewodami podciśnieniowymi ścieki dopływają do przepompowni wypływając do zbiornika otwartego, skąd przepompowywane są dalej do oczyszczalni . Do utrzymania podciśnienia w rurociągu ssącym służą pompy próżniowe. System ten zwany jest systemem lewarowym.
- w drugiej odmianie kanalizacji podciśnieniowej studzienka opróżniająca wraz z zaworem montowana jest przy każdym budynku i od budynków ścieki odpływają przewodami podciśnieniowymi do zbiornika podciśnieniowego, z
którego odsysane jest powietrze, a ścieki odpompowywane są do kanałów grawitacyjnych, tłocznych, lub oczyszczalni ścieków.
Każdy z wymienionych systemów ma swoje wady i zalety. Najbardziej rozpowszechnionym systemem jest system grawitacyjno-tłoczony. System ten jest najprostszy pod względem eksploatacyjnym.
W każdym systemie podciśnieniowym występują zawory ssące i przewody podciśnieniowe, które mogą się rozszczelniać, a miejsce rozszczelnienia może być trudne do znalezienia.
W systemie ciśnieniowym występuje duża ilość pomp, która przy niewłaściwym korzystaniu z kanalizacji przez użytkowników, mogą sprawiać kłopoty eksploatacyjne.
Systemy ciśnieniowy i podciśnieniowy, korzystniejsze są w płaskim terenie zwłaszcza przy występowaniu płytko wody gruntowej, ograniczając głębokość wykopów w trudnych warunkach.
Biorąc pod uwagę wymienione cechy poszczególnych systemów, oraz mocno zróżnicowane ukształtowanie wysokościowe terenu przyjęto na etapie koncepcji jako najwłaściwszy pod względem technicznym i eksploatacyjnym systemem grawitacyjno-tłoczny.
Wybór systemu kanalizacji konsultowano z producentem i dostawcą urządzeń kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej, uzyskując potwierdzenie dokonania właściwego wyboru dla danych warunków miejscowych.
 
KONCEPCJA SIECI KANALIZACYJNEJ

Układy sieci kanalizacyjnej
Na podstawie analizy układu topograficznego miejscowości Grabowiec opracowano dwa wairianty podstawowe układów sieci kanalizacji sanitarnej, pierwszy z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w dolinie, po połdniowo-zachodniej stronie Grabowca i drugi z oczyszczalnią zlokalizowaną na łąkach po wschodniej stronie miejscowości.
Oprócz wariantów podstawowych opracowano alternatywy wariantów zawierające zwiększoną ilość pompowni wpływających na zmniejszenie długości sieci lub jej wypłycenie.
Przebieg kolektorów i kanałów drugorzędnych w poszczególnych wariantach przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:5000, z zaznaczeniem kierunków spływu ścieków.

Wariant I
Z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną po zachodniej stronie Grabowca.
W wariancie tym założono prowadzenie grawitacyjne możliwe największej ilości kanałów, przy zastosowaniu tylko koniecznie niezbędnych pompowni. W układzie sieci wyróżniono sześć kolektorów:

Kolektor „A" - przebiegać będzie ul. Wojsławską od północnych krańców zabudowy do ul. Koziej, fragmentem ulicy Koziej, następnie omijając od wschodu poprzez teren upraw i PGK oraz łąk wzniesienie terenu, dochodzić będzie do ul. Hrubieszowskiej, następnie ulicą Rzeczną, po czym wyprowadzony będzie w kierunku zachodnim poza teren zabudowy i wzdłuż drogi polnej oraz łąkami doprowadzony będzie do oczyszczalni ścieków. Długość kolektora wyniesie ok. 2515m.

Kolektor „B" - poprowadzony będzie od bazy SKR w kierunku południowym, następnie ul. Skierbieszowską do ul. Partyzantów, gdzie w najniżej położonym miejscu zlokalizowana będzie pompownia przetłaczająca ścieki do ulicy Cmentarnej, której kolektor przebiegać będzie w kierunku wschodnim, następnie zostanie skierowany wzdłuż zabudowy w kierunku południowym w rejon oczyszczalni do połączenia z kolektorem „A" w węźle nr 1. Długość kolektora wyniesie ok 1430m, w tym przewód tłoczny lOOm.

Kolektor „C" - przebiegać będzie ulicą Skierbieszowską od ulicy 700-lecia do ulicy Górnej, następnie ulicą Górną na teren łąk do połączenia z kolektorem „A" w węźle nr 2. Długość kolektora wyniesie ok. 545m.

Kolektor „D" - poprowadzony będzie od węzła nr 20 ulicą Krynoczki w kierunku wschodnim a następnie południowym, po czym terenem łąk, doliną w kierunku południowo-wschodnim i w sąsiedztwie starego młyna do ulicy Wojsławskiej, do połączenia z kolektorem „A" w węźle nr 6. Długość kolektora wyniesie ok. 845m.

Kolektor „E" - przebiegać będzie ulicą Skierbieszowską od ul. Parkowej w kierunku ulicy Hrynoczki a następnie ulicą Cmentarną doprowadzony będzie do kolektora „B" w węźle nr 22. Długość kolektora wyniesie ok. 510m.

Kolektor „P' - poprowadzony zostanie ulicą Hrubieszowską od strony wsi Grbowiec Góra w kierunku rynku i po przejściu pod rz. Kalinówką będzie włączony do kolektora „A" w węźle nr 4 przy ulicy Rzecznej. Długość kolektora wyniesie ok. 450m.
Zagłębienie kolektora „A" w tym wariancie w przebiegu od terenu bazy PGK do oczyszczalni, na odcinku ok. lOOOm będzie znaczne, w granicach 3,0 -4,5m, maksymalnie do 4,8m.
Wariant I - alternatywa
W alternatywie wariantu I wypłycono kolektor „A" na długości ok. lOOOm od oczyszczalni w kierunku ulicy Koziej poprzez zastosowanie 2 pompowni ścieków tj. pompowni P 1 na kolektorze „A" w ul. Koziej oraz pompowni P5 na kolektorze ,3" w ul. Hrubieszowskiej. Istnieje też możliwość skierowania przewodu tłocznego z pompowni P 1 nie do węzła nr 6, lecz do węzła nr 30 w ul. 700-lecia z odpływem w kierunku kolektora „B"
Zagłębienia wypłyconego odcinka kolektora „A" wyniosą 1,5 H- 3,0m, tj. ok. l,80m mniej niż w wariancie I.
Ponadto przewidziano zastosowanie pompowni P 4 w wypadku braku możliwości przejścia kolektorem „D" przez teren zabudowy w rejonie skrzyżowania ulic 700-lecia i Wojsławskiej, oraz zastosowanie pompowni P 3 zamiast kanału grawitacyjnego z bazy GS (ode. 36 ^ 19), z włączeniem przewodu tłocznego do kol. „B" w węźle nr 25. Ogólna długość sieci kanalizacyjnej w alternatywie wariantu I wyniesie około 9,0 km.

Wariant II
Z oczyszczalnią ścieków po wscłiodniej stronie Grabowca.
W wariancie tym zmienia się zasadniczo układ Równych kolektorów. W związku z tym zmieniono również nazewnictwo kolektorów .
Kolektor „A" - przebiegać będzie od terenu bazy SKR w kierunku południowym, następnie ulicą Skierbieszowską do ulicy Partyzantów gdzie w najniżej położonym punkcie zlokalizowana będzie pompownia P2 przetłaczająca ścieki do dalszego odcinka kolektora grawitacyjnego w ul. Cmentarnej, następnie ulicą Cmentarną do pompowni P 1 zlokalizowanej w rejonie zabudowy mieszkaniowej po południowej stronie ulicy, z przewodem tłocznym doprowadzonym do dalszego odcinka kolektora w ulicy Skierbieszowskiej, dalej ulicą Sierbieszowską w kierunku południowym, następnie ulicami Górną, Wspólną i Rzeczną i po przekroczeniu ulicy Hrubieszowskiej terenem łąk w kierunku oczyszczalni ścieków. Długość całkowita kolektora „A" wyniesie ok. 2500m, w tym przewody tłoczne 360m.

Kolektor „B" - przebiegać będzie ulicą Wojsławską od północnych krańców zabudowy do ul. Koziej, następnie ulicą Kozia do węzła nr 28 skąd zostanie skierowany przez teren użytków rolnych oraz bazę PGK do oczyszczalni ścieków.
Długość kolektora „B" wyniesie ok. 1555m.

Kolektor „C" - poprowadzony zostanie od węzła nr 26 ulicą Hrynoczki w kierunku zachodnim , następnie południowym, po czym terenem łąk, doliną w kierunku południowo-wschodnim i w sąsiedztwie starego młyna do ulicy Wojsławskiej z włączeniem do kolektora „B" w węźle nr 29. Długość kolektora „C" wyniesie ok. 845m.

Kolektor „D" - przebiegać będzie ulicą Hrubieszowską od strony wsi Grabowiec Góra w kierunku Rynku i po przejściu pod rz. Kalinówką będzie włączony do kolektora „A" w węźle nr 1 na skrzyżowaniu do ul. Rzecznej z ul. Hrubieszowską. Długości kolektora wyniesie ok. 450 m. Zagłębienia kolektora "A" w tym wariancie wynoszą przeciętnie 2,3H-3,0m, maksymalnie w rejonie wlotu do oczyszczalni 4,0m. Maksymalne lokalne zagłębienie do 4,65m w ul. Partyzantów występuje w każdym wariancie.
Wariant II - alternatywa
W alternatywie wariantu II przewidziano zastosowanie pompowni P4 w przypadku braku możliwości przejścia kolektora „C" przez terenu zabudowany w rejonie skrzyżowania ulic 700-lecia i Wojsławskiej, oraz zastosowanie pompowni P3 zamiast kanału grawitacyjnego z bazy GS (ode. 33 -^ 25), z włączeniem przewodu tłocznego do kol. „A" w węźle nr 14. Wprowadzenie pompowni P4 wiąże się ze zmianą trasy kolektora „C" w ulicy Hiynoczki polegającą na wydłużeniu jego trasy do ulicy Skierbieszowskiej i doprowadzeniu go do węzła nr 6 na kolektorze „A".
Zagłębienie kolektorów i kanałów w alternatywie wariantu n są identyczne jak w wariancie II podstawowym.
Należy zaznaczyć, że oprócz przedstawionych 2-ch wariantów podstawowych z możliwie najmniejszą ilością pompowni, oraz 2-ch wariantów alternatywnych zawierających maksymalną ilość pompowni, można zaproponować warianty pośrednie, np. wariant I z dodatkową pompownią P4 (wg wariantu I alt.), lub z pompownią P3 (wg wariantu I alt.), jak również wariant I alt. z kanałem grawitacyjnym zamiast pompowni P 4 lub z kanałem grawitacyjnym zamiast pompowni P3 . To samo dotyczy wariantu II.

Zainteresowani mieszkańcy Grabowca mogą zapoznać się ze szczegółami Koncepcji i jej częścią graficzną w tut. Urzędzie Gminy.
 

Opracowano na podstawie Koncepcji budowlano - technicznej obiektu: Oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości około 300 m sześć/d oraz sieć kanalizacji sanitarnej w m. Grabowiec. Autor: Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych KOSAN w Lublinie ul. Dulęby 2A.

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05