2,877,786 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Regulamin usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Grabowiec

Uchwała Nr XXXV/ 168 /2010
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/ 86 /08 Rady Gminy Grabowiec w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonych na terenie Gminy Grabowiec”.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 1 i 5 art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr XVII/ 86 /08 Rady Gminy Grabowiec z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonych na terenie Gminy Grabowiec”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jadwiga Pijajko


Regulamin usuwania wyrobów zawierających azbest
z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Grabowiec

Załącznik
do Zarządzenia Nr 6 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 06.04.2010r.

Regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Grabowiec

§ 1
1. Dofinansowanie polega na ponoszeniu przez Gminę Grabowiec w całości kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego i elewacji na budynkach przeznaczonych na cele mieszkaniowe (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garaż) i obejmuje:
a) rozbiórkę pokrycia z płyt zawierających azbest,
b) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) załadunek, transport i utylizację odpadów,
d) oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
2. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Grabowiec.
3. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.
4. W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, do wniosku należy dołączyć zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania.
5. Dofinansowaniu podlegają ponadto koszty odbioru (załadunku, transportu i utylizacji) odpadów zawierających azbest składowanych/zalegających na nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Grabowiec.
6. Warunkiem uzyskania dofinansowania o którym mowa w pkt 5 jest:
a) udokumentowanie przez właściciela obiektu budowlanego faktu, że składowane na jego nieruchomości wyroby zawierające azbest zostały zdemontowane z przedmiotowego obiektu budowlanego przez uprawniony podmiot, który za wykonaną usługę wystawił fakturę VAT lub rachunek,
lub
b) złożenia oświadczenia, że wyrób zawierający azbest został zdemontowany przed dniem 28 listopada 1998 r. to jest przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 1998 r. Nr 138 poz. 895 z późn. zm.), (formularz załącznik nr 3 do regulaminu)
lub
c) złożenia oświadczenia, że zakupu wyrobu zawierającego azbest składowanego na nieruchomości dokonano do dnia 28 marca 1999 r. to jest przed wejściem w życie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz.628 ), (formularz załącznik nr 4 do regulaminu).

d) w przypadkach szczególnych, gdy uszkodzenie pokryć dachowych zawierających azbest spowodowane zostało wystąpieniem klęski żywiołowej, powstałe w wyniku tego zdarzenia odpady zawierające azbest podlegają odbiorowi i utylizacji na koszt gminy. Warunkiem odbioru tych odpadów jest zgłoszenie szkody z chwilą jej powstania do Urzędu Gminy Grabowiec i sporządzenie protokołu oględzin dokumentującego to zdarzenie oraz ilość wytworzonego odpadu. Potwierdzenie zgłoszenia do Inspektora Nadzoru Budowlanego.
e) przy ustalaniu masy płyt z zawalonych dachów lub masy płyt już zdemontowanych , należy przyjąć, że średnia masa 1m² płyty azbestowo – cementowej falistej wynosi 12, 5 kg , a płyty płaskiej 10,3 kg
§ 2
1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 jest złożenie pisemnego wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Gminy Grabowiec (formularz wniosku - załącznik nr 1 do regulaminu).
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania ( formularz załącznik nr 2 do regulaminu),
b) dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Powiatowego w Zamościu, a w przypadku zawalonych pokrytych eternitem dachów - dokument potwierdzający zgłoszenie tego faktu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zamościu.
3. Druki wniosków dostępne są :
a) na stanowisku ds. Funduszy Strukturalnych i Ochrony Środowiska- pokój nr 5
b) na stronie internetowej www.grabowiec.pl
4. Wnioski w celu ich rozpatrzenia w danym roku kalendarzowym powinny zostać złożone nie później niż do 30 listopada danego roku.
5. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest kompletny jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty (przywołane we wzorze wniosku) pozwalające na jego rozpatrzenie.
6. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
7. O sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 1 Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.
§ 3
1. Demontażu i odbioru odpadów dokonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych, z którym Gmina Grabowiec zawiera stosowną umowę zgodnie z § 1 pkt 1.
2. Podmiot, o którym mowa w pkt 1 otrzymuje wykaz posesji i powierzchnię płyt do usunięcia, z zaznaczeniem nr domu oraz władającego z imienia i nazwiska , u którego należy wykonać usługę polegającą na usunięciu płyt azbestowo-cementowych z terenu posesji i ustala we własnym zakresie z każdym z wnioskodawców harmonogram i termin wykonania prac na danej nieruchomości.
§ 4
1.Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o zakończeniu prac oraz do przedłożenia w Urzędzie Gminy Grabowiec :
a) informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876), (formularz załącznik Nr 5 do regulaminu),
b) kopii oświadczenia podmiotu usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych /zgodnie z § 8, ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 71, poz. 649)/,
c) karty przekazania odpadu.
§ 5
1. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które zdemontują wyroby zawierające azbest z pokryć dachowych lub elewacji budynków z pominięciem trybu określonego w niniejszym zarządzeniu.
2. Gmina Grabowiec zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upoważnione, realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na każdym etapie jego realizacji.
§ 6
Użyte w regulaminie określenie „azbest" i „wyroby azbestowe" oznaczają wyroby z azbestu rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628 ze zm.).Nr rejestru

………………………………………….
(wypełnia urząd)


Załącznik Nr 1
Do regulaminu udzielania dofinansowania
osobom fizycznym nie będących
przedsiębiorcami usługi usuwania
wyrobów zawierających azbest z posesji
położonych na terenie Gminy Grabowiec


WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Grabowiec
(wniosek prosimy wypełnić drukiem)

1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy (właściciela nieruchomości)
Imię
Nazwisko
2. Adres zameldowania Wnioskodawcy
ulica nr domu nr mieszkania
kod pocztowy miejscowość
tel. kontaktowy
3. Lokalizacja planowanych prac / miejsce tymczasowego składowania/zalegania wyrobów zwierających azbest __________________________________________
4. Obręb i nr działki
5. Rodzaj płyt eternitowych (faliste/płaskie) ______________________________
6. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest ______________________________
7. Termin realizacji zadania _________________________
8. Określenie zakresu dofinansowania:
a) wnioskuję o dofinansowanie w pełnym zakresie – demontaż , transport i utylizacja *

b) wnioskuję o dofinansowanie w zakresie odbioru i utylizacji już zdemontowanych przez uprawnioną firmę wyrobów zawierających azbest i składowanych tymczasowo na mojej nieruchomości.*

c) wnioskuję o dofinansowanie w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest zalegających na mojej nieruchomości*

* właściwe podkreślić


Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku składam świadomy/a, iż na podstawie art.233§ 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem dofinansowania usługi unieszkodliwienia azbestu.


-------------------------------------------------
Data i podpis wnioskodawcy


Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Grabowiec na stanowisku Funduszy Strukturalnych i Ochrony ŚrodowiskaWykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia w Urzędzie Gminy:

1). Jako załączniki do wniosku:

a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania
b) dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Powiatowego w Zamościu, a w przypadku zawalonych pokrytych eternitem dachów, dokument potwierdzający zgłoszenie tego faktu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zamościu.

2). Po zakończeniu zadania:

a). oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko wraz z kartą przekazania odpadu (oryginał oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadów do wglądu
b). informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. Nr 192, poz. 1876),
Załącznik Nr 2


Do regulaminu udzielania dofinansowania
osobom fizycznym nie będących
przedsiębiorcami usługi usuwania
wyrobów zawierających azbest z posesji
położonych na terenie Gminy Grabowiec


....................................................
/ miejscowość ,data /
OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a.................................................................................................
/ imię i nazwisko /
zam.........................................................................................................................

/dokładny adres /
…………………………………………………………………………………….
/leg. się dowodem osobistym/
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w związku z § 6 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu oświadczam, że jestem współwłaścicielem budynku/nieruchomości w miejscowości........................ i wyrażam zgodę na usunięcie wyrobów zawierających azbest.


Podpis

…………………………………
Załącznik Nr 3
Do regulaminu udzielania dofinansowania
osobom fizycznym nie będących
przedsiębiorcami usługi usuwania
wyrobów zawierających azbest z posesji
położonych na terenie Gmina Grabowiec


....................................................
/ miejscowość, data /

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a.................................................................................................
/ imię i nazwisko /
zam.........................................................................................................................

/dokładny adres /
................................................................................................................................
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w związku z § 6 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu oświadczam że odpady zawierające azbest zostały wytworzone i zgromadzone na mojej nieruchomości przed dniem 28 listopada 1998 r.


Podpis

……………………………….
Załącznik Nr 4
Do regulaminu udzielania dofinansowania
osobom fizycznym nie będących
przedsiębiorcami usługi usuwania
wyrobów zawierających azbest z posesji
położonych na terenie Gminy Grabowiec


.................................................
/ miejscowość ,data /

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a.................................................................................................
/ imię i nazwisko /
zam.........................................................................................................................
/dokładny adres /
................................................................................................................................
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w związku z § 6 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu oświadczam, że wyrób zawierający azbest składowany na mojej nieruchomości zakupiłem przed dniem 28 marca 1999 i do chwili obecnej nie został wykorzystany.


Podpis

……………………...........
Załącznik Nr 5
Do regulaminu udzielania dofinansowania
osobom fizycznym nie będących
przedsiębiorcami usługi usuwania
wyrobów zawierających azbest z posesji
położonych na terenie Gminy GrabowiecWójt Gminy Grabowiec

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone


1. Miejsce, adres .....................................................

2. Właściciel/zarządca*):
a) osoba prawna - nazwa, adres, ...............................
.................................................................................
b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ...................
.................................................................................

3. Tytuł własności .....................................................
.................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2) ........................................
.................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ..................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ............

7. Usunięcia wyrobów: ...............................

a) sposób ...................................................................
b) przez kogo .............................................................
c) termin .....................................................................

8. Inne istotne informacje4) .........................................

Data .................................... Podpis .........................

________

Objaśnienia:
*) Niepotrzebne skreślić.
1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.
3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).
4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.Regulamin i załączniki do pobrania - plik pdf

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05