2,813,185 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCIUCHWAŁA NR XVI/91/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 23 września 2016 r.  w sprawie  "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabowiec"


Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy GrabowiecUCHWAŁA NR XXIII/137/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabowiec”

 

 


16.11.2009

Uchwała Nr  XXXI/144/09 Rady Gminy Grabowiec,  z dnia 03 listopada 2009 roku.
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabowiec.

Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabowiec, w treści  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXVI/134/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku Rady Gminy Grabowiec w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabowiec.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy - Jadwiga Pijajko


Regulamin do pobrania - plik pdf 134 KB


Załącznik do uchwały Nr  XXXI/144/09 Rady Gminy Grabowiec, z dnia 03 listopada 2009 roku.
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabowiec
.

REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabowiec

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1
1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie wszystkich nieruchomości znajdujących się w Gminie Grabowiec.
2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn.zm.).

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);
2) właścicielach nieruchomości- należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:
- na terenie budowy wykonanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;
- na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, należą do zarządu drogi:
- na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do Gminy;
3) nieczystościach ciekłych- należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
4) zbiornikach bezodpływowych- należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
5) stacjach zlewnych- rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych, dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
6) odpadach komunalnych- należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
7) odpadach niebezpiecznych- należy przez to rozumieć frakcje odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO) (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159) pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki;
8) odpadach obojętnych- należy przez to rozumieć odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, a w szczególności popiół i żużel powstające w gospodarstwach domowych;
9) odpadach ulegających biodegradacji- należy przez to rozumieć odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych (odpady kuchenne, odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych), odpady zielone, komunalne osady ściekowe, odpady papieru i tektury, materiały naturalne typu drewno, tekstylia;
10) odpadach zielonych- rozumie się przez to odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich, z pielęgnacji cmentarzy powstające w wyniku uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy- ulegające biodegradacji;
11) odpadach kuchennych- należy przez to rozumieć odpady powstające w procesach przygotowania posiłków, zawierają odpady spożywcze pochodzenia roślinnego (obierki, resztki jarzyn i owoców, zgniłe jarzyny i owoce, resztki pokonsumpcyjne pożywienia, pieczywo, kasza, mąka w opakowaniach papierowych) i zwierzęcego (resztki mięsa, kości, wyrobów z mięsa, ryb, a także tłuszczów, serów itp.) oraz opakowania;
12) odpadach budowlanych- rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów;
13) odpadach komunalnych wielkogabarytowych- należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach na odpady (stare meble, lodówki, pralki itp.);
14) jednostce organizacyjnej- należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub inny podmiot posiadający wydane przez wójta gminy zezwolenie na wykonywanie usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, bądź na wykonywanie usług związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami;
15) zwierzętach domowych- należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego mieszkaniu lub na terenie nieruchomości (np. psy, koty, gołębie), utrzymywane przez człowieka nie w celu sprzedaży;
16) zwierzętach gospodarskich- należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (np. konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły);
17) zwierzętach bezdomnych- należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką stale pozostawały;
18) nieruchomości- należy przez to rozumieć zgodnie z art.46 §1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
19) umowach- należy przez to rozumieć umowy rozumiane zgodnie z treścią art.6 ust.1 i art.9  ustawy, podpisane z jednostką organizacyjną przez właścicieli nieruchomości;
20) okresie letnim- rozumie się przez to miesiące od czerwca do września danego roku.

§3
Regulamin obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomości,
2) wykonawców robót budowlanych,
3) przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy,
5) przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§4
Gmina realizuje zadania związane z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z „Programem ochrony środowiska dla Gminy Grabowiec na lata 2004- 2020”, którego częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla Zamojsko- Roztoczańskiego Związku Gmin”.

Rozdział 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz terenach użytku publicznego.

§5
1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno- higienicznego, a w szczególności:
a) zapewnienia systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, a w szczególności oczyszczania dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów i ich otoczenia, systematycznego koszenia trawników, dzikiej roślinności oraz pielęgnacji drzew, krzewów i kwiatów,
b) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń we właściwym stanie sanitarnym i technicznym,
c) wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
d) selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz przekazywania ich jednostce organizacyjnej do tego upoważnionej,
e) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
f) usuwania sopli lodu i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków nad chodnikami, ciągami komunikacyjnymi i terenami przeznaczonymi do użytku publicznego,
g) realizacji innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Wykonywanie obowiązków , o których mowa w pkt.1 na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

§6
1. Gmina stwarza warunki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, z podziałem na:
1) szkło opakowaniowe kolorowe (butelki, słoiki),
2) szkło opakowaniowe białe,
3) tworzywa sztuczne (butelki PET),
4) metale (puszki aluminiowe po napojach, piwie itp.)
poprzez ustawianie oznakowanych pojemników do selektywnej zbiórki tego typu odpadów, rozmieszczonych w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Gminy.
2. Posiadacze odpadów obowiązani są do korzystania z pojemników segregacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych powstałych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy wykorzystane zostaną ustawione w tym celu kontenery KP-7.
4. Do selektywnego gromadzenia odpadów o których mowa w pkt 1, wykorzystane zostaną pojemniki typu „dzwon” lub podobne, o pojemności od 1,5 do 2,5 m3.

§7
Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych.
Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

§8
Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych:
1) opakowań z metalu (puszki z blachy stalowej, aluminium),
2) opakowań z tworzyw sztucznych (butelki PET),
3) opakowań ze szkła kolorowego (butelki, słoiki),
4) opakowań ze szkła białego,
5) opakowań biodegradalnych,
6) odpadów niebezpiecznych.

§9
Dopuszcza się czasowe składowanie odpadów komunalnych takich jak żużel, popiół, gruz budowlany, a także innych materiałów sypkich, pylących lub ulegających rozmywaniu bądź rozpuszczaniu pod wpływem wody, wyłącznie na gruncie należącym do właściciela nieruchomości i w sposób zapewniający właściwe ich zabezpieczenie przed wymywaniem, pyleniem i skażeniem lub zanieczyszczeniem gruntu lub wody.

§10
Dopuszcza się możliwość zagospodarowania we własnym zakresie gruzu budowlanego, żużlu oraz popiołów poprzez użycie do niwelacji terenu, utwardzenia podwórek i naprawy dróg gruntowych. Popioły z węgla kamiennego i brunatnego oraz drewna mogą być wykorzystywane w rolnictwie do poprawy właściwości fizyczno-chemicznej gleb. Żużel i popioły mogą być również wykorzystywane do likwidacji lub co najmniej ograniczenia śliskości chodników i dróg dojazdowych do nieruchomości.

§11
Właściciele nieruchomości na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają  obowiązek ustawienia na tych terenach lub przy obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, nie dopuszczając do ich przepełnienia.

§12
1. Właściciele nieruchomości lub inne podmioty wskazane ustawą mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika przylegającego do nieruchomości.
2. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez:
1) odgarnięcie śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów,
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek, drobny żużel lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich użycia.
3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku w odniesieniu do dróg publicznych należą do Zarządcy drogi.
4. Zakazuje się usuwania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i odwrotnie.
5. Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń należy do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

§13
1. Zabrania się mycia samochodów poza myjniami, w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności:
a) na chodnikach, ulicach, zieleńcach, parkingach, placach, itp.,
b) na terenach leśnych,
c) w pobliżu zbiorników wodnych, rzek i strumieni.
2. Mycie samochodów, z wyjątkiem samochodów ciężarowych, poza myjniami może się odbywać, na prywatnych terenach w odpowiednich miejscach z zachowaniem podstawowych wymogów porządkowych i sanitarnych.
3. Naprawy i regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 3. Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§14
1. Niesegregowane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych kontenerach KP-7, pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 110 l. lub szczelnych i zawiązywanych workach foliowych o pojemności od 80 do 100 litrów.
2. Odpady segregowane (szkło białe, szkło kolorowe, plastik, odpady biodegaradowalne, odpady niebezpieczne, metale) winny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach, lub szczelnych i zawiązanych workach z tworzyw sztucznych o pojemności ok. 80 litrów.
3. Worki i pojemniki swoją kolorystyką powinny odpowiadać następującemu przeznaczeniu
a) biały- z przeznaczeniem na szkło białe,
b) zielony- z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
c) żółty- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
d) brązowy- na odpady biodegaradowalne,
e) czarny- na odpady komunalne zmieszane,
f) czerwony- na odpady niebezpieczne,
g) szary- na opakowania metalowe.
4. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym regulaminie.
5. Kontenery, pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych, w obrębie nieruchomości winny być ustawione w miejscach wydzielonych przez właścicieli- jak najdalej od ujęć wody z łatwym dostępem dla wywożącego odpady.
6. Podmioty, o których mowa w §3 mają obowiązek utrzymać miejsce ustawienia kontenerów, pojemników, worków w czystości i porządku oraz zapewnić możliwość dojścia do tych urządzeń w okresie zimy.
7. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia kontenerów, pojemników, worków ponoszą podmioty, o których mowa w §3.
8. Nowe, puste worki dostarczane będą przez jednostkę organizacyjną przy odbiorze worków napełnionych. O terminie odbioru odpadów informuje jednostka organizacyjna, rozdając harmonogramy odbioru odpadów.
9. Wielkość pojemników i ich ilość oraz ilość worków do gromadzenia odpadów, musi być dostosowana do ilości odpadów powstających na danej nieruchomości i częstotliwości wywozów, zapewniającej utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
10. Odpady biodegaradowalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach- w sytuacji, gdy na nieruchomości nie ma możliwości posiadania kompostownika i przekazywać jednostce organizacyjnej.
11. Kosze uliczne przeznaczone są na drobne odpady takie jak: papierki po słodyczach, pudełka po papierosach, paragony fiskalne itp. i winny być ustawione przy chodnikach, na przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego- przy ławkach. Kosze uliczne nie służą do gromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
12. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności nie mniejszej niż 30 l. i rozmieszczone według potrzeb, przy chodniku nie rzadziej niż 1 kosz co 500 metrów.
13. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone osobno od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.
14. Odpady komunalne wielkogabarytowe np. wyrzucone meble, sprzęt gospodarstwa domowego, powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z jednostką organizacyjną uprawnioną do odbioru tego rodzaju odpadów.

§15
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników, worków lub koszy ulicznych przez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od jednostki organizacyjnej, lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z jednostką organizacyjną dokonującą wywozu;
2) wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych w przypadku gdy nieruchomość nie jest przyłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
3) zawarcia umowy z jednostką organizacyjną na odbiór odpadów komunalnych oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zobowiązane są do zawarcia oddzielnych umów na usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których działalność jest prowadzona;
5) pobierania, przechowywania i okazywania do kontroli dowodów płacenia za usługi usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz okazywania zawartych umów;
6) udzielania jednostce organizacyjnej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie;
7) utrzymania pojemników na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymania ich w czystości i systematycznego dezynfekowania, w szczególności w miesiącach letnich;
8) zapewnienia pracownikom jednostki organizacyjnej dostępu do kontenerów, pojemników i worków w czasie ustalonym w umowie na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażania na szkody ludzi, budynków bądź pojazdów;
9) ustawienia przy wejściu do lokali handlowych i usługowych koszy na odpady komunalne;
10) ustawienia koszy na odpady uliczne (komunalne) z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszych oraz ich systematycznego opróżniania;
11) ustalenia z jednostką organizacyjną sposobu usuwania odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów, a w tym gruzu budowlanego;
12) dbanie o odpowiedni stan techniczny i estetyczny obiektów małej architektury oraz urządzeń placów zabaw zlokalizowanych na terenie nieruchomości;
13) dokonywania regularnej wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku (nie rzadziej niż dwa razy w roku);
14) utrzymywanie czystości i porządku na terenach niezabudowanych działek;
15) przycinania drzew i krzewów, estetycznego utrzymywania klombów, trawników i zieleńców.

§16
Na terenie całej Gminy obowiązują następujące zakazy. Zabrania się:
1) spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych, z tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, zaoliwionych szmat itp.- dopuszcza się jedynie spalanie w instalacjach grzewczych budynków odpadów z drewna, papieru i tektury- nie zawierających substancji niebezpiecznych;
2) zakopywania, porzucania zwłok padłych zwierząt lub odpadów komunalnych oraz wylewania nieczystości ciekłych na grunt i do wód;
3) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli;
4) wrzucania do pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów, odpadów innych niż wskazuje na to kolorystyka i oznakowanie pojemników i worków;
5) wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
6) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) bez zgody zarządcy drogi celem składania odpadów, materiałów budowlanych, opału, itp.;
7) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych do zbiorników z nieczystościami ciekłymi;
8) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, wiat przystanków, roślinności w szczególności drzew i krzewów, trawników i zieleńców;
9) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
10) spalania nagromadzonych odpadów w pojemnikach i koszach ulicznych;
11) wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych;
12) umieszczania w kontenerach KP-7 ustawionych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy, odpadów zmieszanych wytworzonych w gospodarstwach domowych oraz odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
13) umieszczania gruzu budowlanego i innych odpadów powstających podczas prowadzenia prac remontowych, w pojemnikach i workach na odpady komunalne. Odpady z remontów winny być zbierane do oddzielnych pojemników podstawionych przez jednostkę organizacyjną na zgłoszenie właściciela dokonującego remontu i przekazywane do odbioru;
14) wykorzystywania przez prowadzących placówki handlowe i usługowe, kontenerów i pojemników ustawionych w miejscach publicznych oraz koszy ulicznych, poprzez wrzucenie do nich odpadów powstałych w wyniku działalności gospodarczej.

§17
1. Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegaradowalne należy gromadzić oddzielnie i kompostować na kompostownika przydomowym na otwartej, zacienionej części nieruchomości lub w specjalnym pojemniku na bioodpady.
2. W przypadku kompostowników otwartych, ich usytuowanie na nieruchomości winno zapewniać odległość minimum 5 m od granicy nieruchomości od strony ulicy i 1 m od pozostałych granic.
3. Tworzenie kompostowników nie może stanowić uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.
4. Z obowiązku określonego w pkt 1 zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy nie będą mieli możliwości lokalizacyjnych do zorganizowania kompostownika. Szczególnym przypadkiem braku takich możliwości są nieruchomości z budynkami wielolokalowymi.

§18
Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia nieczystości ciekłych:
1) nieczystości ciekłe winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.);
2) zbiorniki bezodpływowe w zakresie częstotliwości ich opróżniania oraz planu rozwoju sieci kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji gminnej;
3) przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych jak i planu rozwoju sieci kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji gminnej;
4) właściciele nieruchomości, którzy  nie mają możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej są zobowiązani wyposażyć tę nieruchomość w szczelny, bezodpływowy zbiornik lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach;
5) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez jednostkę organizacyjną. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, prowadzący do zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych;
6) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z jednostką organizacyjną na opróżnianie zbiornika (szamba) i transport nieczystości ciekłych;
7) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych za pośrednictwem jednostek organizacyjnych poprzez okazanie umowy i dowodów opłat. Przyjmuje się, że wiarygodnym, równorzędnym dowodem wypełnienia przez właściciela nieruchomości podanych wyżej obowiązków jest okazanie dowodu potwierdzającego regularne i zgodne z normami stosowanie preparatu pod nazwą: Biolatrin lub jego pochodnych w istniejących na terenie nieruchomości zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Dowody wywozu nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości zobowiązani są przechowywać przez okres 2 lat;
8) w przypadku stwierdzenia przez gminę nieszczelności zbiornika bezodpływowego (braki w dnie, pęknięcia w ścianach bocznych, nielegalne odprowadzenia) właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie do uszczelnienia tego zbiornika. Dotyczy to również sanitariatów przenośnych i szaletów;
9) zabrania się odprowadzania odsiąków z obornika i ścieków płynnych powstałych w wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

Rozdział 4. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§19
1. Odpady komunalne zmieszane muszą być usuwane z nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z jednostką organizacyjną, z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast odpady wyselekcjonowane co najmniej jeden raz na trzy miesiące. Szczegółowe zasady odbioru odpadów komunalnych regulować będzie umowa zawarta między stronami.
2. Odpady wielkogabarytowe powinny być usuwane z nieruchomości w terminach uzgodnionych z jednostką organizacyjną, co najmniej jeden raz w roku.
3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, który spowodowałby zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
4. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, być dokonane przez jednostkę organizacyjną i udokumentowane.

§20
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub przy obiektach, koszy na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, a w okresie letnim na terenach o dużym natężeniu ruchu pieszego nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców użytkujących te przystanki.

§21
Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do ustawiania koszy ulicznych na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa tygodnie.

§22
Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych może być dokonywany tylko przez jednostki organizacyjne.

§23
Rada Gminy Grabowiec w drodze uchwały określi górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za wykonywanie zastępcze w tym zakresie.

Rozdział 5. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

§24
1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) trzymanie zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się na zewnątrz;
2) wyprowadzanie psów na smyczy i w kagańcu, dopuszcza się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela;
3) stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami; zwolnienie psów i innych zwierząt domowych od stałego dozoru jest dozwolone wyłącznie na terenie posesji właściciela lub opiekuna psa, który jest należycie ogrodzony, uniemożliwiając jego opuszczenie;
4) nie wprowadzanie psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych, gastronomicznych, jeżeli taki zakaz wynika z oznakowania dokonanego przez właściciela placówki;
5) nie wprowadzanie zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaże, kąpieliska, cmentarze;
6) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych oraz na obiektach i terenach przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego;
7) terminowe szczepienie ochronne psów przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym;
3. Psy i inne zwierzęta domowe pozostawione bez dozoru w miejscu publicznym będą traktowane jako bezpańskie, wychwytywane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie wyłapywania bezdomnych zwierząt, związane z tym koszty oraz koszty pobytu zwierzęcia w schronisku i zapewnienia mu opieki weterynaryjnej ponosi właściciel.
4. Utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną lub mieszańców tej rasy wymaga pisemnej zgody wójta.
5. zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu rozdrażnienia w wyniku czego mogą one stać się niebezpieczne dla ludzi lub innych zwierząt.
6. Osoby, które zauważą bezdomnego, wałęsającego się psa, powinny zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy Grabowiec.
Rozdział 6. Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§25
1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:
a) budownictwa wielorodzinnego,
b) skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego.
2. W nieruchomościach położonych na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się utrzymywanie w pomieszczeniach wyłącznie poza budynkami mieszkalnymi drobnych zwierząt takich jak: drób, króliki, gołębie.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane przez właścicieli gospodarstw rolnych wówczas, gdy na nieruchomości znajduje się siedziba gospodarstwa rolnego, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w pkt 4.
4. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do:
a) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem i nie powodowania zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt muszą być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu oddalonym co najmniej 30 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi. Odległość ta nie dotyczy miejsca zamieszkania hodowcy. Z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, gnojowica powinna być odprowadzana za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych i zamkniętych zbiorników. Gnojowica nie może zanieczyszczać wody lub gleb oraz nie może powodować zawilgocenia ścian budynków, ich fundamentów i murów,
b) sprzątania odchodów tych zwierząt pozostawionych podczas ich przeprowadzania przez ulicę i inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku,
c) utrzymywania w należytej czystości i porządku pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich,
d) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
e) przekazania zwłok padłych zwierząt gospodarskich uprawnionym do tego jednostkom.
5. Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi, położonym w najbliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 30 m od dróg publicznych.
6. Wprowadza się bezwzględny zakaz wypasania zwierząt na terenach rekreacyjnych i w parkach.
Rozdział 7. Deratyzacja na terenach gminy i sposób jej przeprowadzania.

§26
1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji.

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, magazyny.
3. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego.
4. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku: I termin- marzec- kwiecień, II termin- wrzesień- październik, w ilości według instrukcji stosowania danego preparatu.
5. Szczegółowe terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji obejmującej zasięgiem cały teren gminy określi Wójt Gminy Grabowiec i poda je do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 8. Egzekwowanie przestrzegania niniejszej uchwały.

§27
1. Uprawnionym do kontroli realizacji obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie są:
a) działający na pisemne upoważnienie Wójta Gminy Grabowiec pracownicy Urzędu Gminy,
b) funkcjonariusze Policji,
2. Za okazaniem legitymacji służbowej przedstawiciele organów Inspekcji Ochrony Środowiska i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz innych jednostek, które mają w swoich zadaniach ochronę środowiska naturalnego.
3. Nieprzestrzeganie obowiązków określonych w Regulaminie podlega karom przewidzianym w Kodeksie Wykroczeń oraz określonym w przepisach ustaw: Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy prawo wodne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o ochronie zwierząt.
4. Wójt Gminy Grabowiec przekaże do publicznej wiadomości treść niniejszego Regulaminu, poprzez rozplakatowanie go na tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabowiec” stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628).


Regulamin do pobrania - plik pdf 134 KB


 

Data publikacji - 16.11.2009

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04