2,877,814 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Zast─Öpca W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
STRATEGIA ROZWOJU GMINY


STRATEGIA  ROZWOJU GMINY GRABOWIEC
2015 - 2025

STRATEGIA  ROZWOJU GMINY GRABOWIEC
2009 - 2013


- Strategia Rozwoju Gminy >> plik pdf - 567 KB

Uchwała Nr XVIII/ 91 /08  Rady Gminy Grabowiec z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Grabowiec na lata 2009 ÔÇô 2013.

Na podstawie art.18┬á ust.2┬á pkt┬á 6┬á ustawy z dnia 8 marca 1990 roku┬á┬á┬á┬á┬á o samorz─ůdzie gminnym┬á ( Dz. U. z 2001 roku , Nr. 142 poz. 1591 z p├│┼║niejszymi zmianami) ÔÇô Rada Gminy uchwala , co nast─Öpuje:

┬ž 1.
Uchwala si─Ö Strategi─Ö Rozwoju Gminy Grabowiec na lata┬á 2009 - 2013 stanowi─ůc─ů┬á za┼é─ůcznik do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

┬ž 3
Traci moc┬á Uchwa┼éa Nr┬á XVIII/82/2000┬á Rady Gminy Grabowiec┬á z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie przyj─Öcia┬á i wdro┼╝enia Strategii Rozwoju Gminy Grabowiec na lata 2000 ÔÇô 2010 .

┬ž 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicz─ůcy Rady┬á┬á Gminy Jadwiga┬á Pijajko


Zawarto┼Ť─ç Strategii:

- Wprowadzenie 
- Charakterystyka i diagnoza stanu spo┼éeczno ÔÇô gospodarczego Gminy┬á
- Analiza położenia geograficznego gminy, zasoby kulturowe i walory przyrodnicze. 
- Ogólna charakterystyka sfery społecznej 
- Demografia 
- Wykształcenie 
- Rynek pracy ÔÇô problematyka bezrobocia┬á
- Diagnoza stanu infrastruktury techniczno ÔÇô ekonomicznej┬á
- Gazownictwo 
- Energetyka i ciepłownictwo 
- Wodoci─ůgi┬á
- Kanalizacja, oczyszczanie ┼Ťciek├│w, gospodarka odpadami┬á
- Komunikacja 
- Diagnoza sfery gospodarczej 
- Rolnictwo 
- Podmioty gospodarcze dzia┼éaj─ůce na terenie gminy┬á
- Stan infrastruktury społecznej 
- O┼Ťwiata i wychowanie┬á
- Służba zdrowia i opieka społeczna 
- Sport i turystyka 
- Kultura 
- Bezpieczeństwo publiczne 
- Gospodarka finansami Gminy ÔÇô przychody i struktura wydatk├│w.┬á
- Analiza SWOT 
- Strategiczna diagnoza mocnych i słabych stron gminy 
- Strategiczna diagnoza szans i zagrożeń rozwojowych 
- Perspektywy rozwoju spo┼éeczno ÔÇô gospodarczego gminy┬á
- Misja i wizja gminy ÔÇô cel generalny┬á
- Okre┼Ťlenie strategicznych cel├│w rozwoju -priorytety realizacji celu generalnego┬á
- Okre┼Ťlenie najwa┼╝niejszych zada┼ä cz─ůstkowych w poszczeg├│lnych dziedzinach ┼╝ycia spo┼éeczno ÔÇô gospodarczego ÔÇô cele operacyjne┬á
- Sp├│jno┼Ť─ç z dokumentami strategicznymi┬á
- Strategia wojewódzka 
- Strategia powiatu 
- Branżowe dokumenty gminy 
- Monitorowanie i wdrażanie 
- Procedury uaktualniania Strategii 
- Kontrola efektywno┼Ťci Strategii┬á
- Prognoza finansowa strategii rozwoju 
- Opis przebiegu i wyników konsultacji społecznych 
- Wieloletni plan inwestycyjny

Wprowadzenie

W gminie planowanie strategiczne jest procesem, w kt├│rym gmina ┼Ťwiadomie przewiduje i kontroluje sw├│j rozw├│j nie czekaj─ůc biernie na przysz┼ée zdarzenia. Jest to umiej─Ötno┼Ť─ç reagowania na zmiany otoczenia, a nawet ich wyprzedzanie. W procesie planowania strategicznego, gmin─Ö nale┼╝y postrzega─ç z jednej strony jako zamkni─Öt─ů ca┼éo┼Ť─ç, z drugiej za┼Ť jako cz─Ö┼Ť─ç systemu globalnego. Otoczenie terytorialne i makroekonomiczne ma bowiem sta┼éy wp┼éyw na funkcjonowanie i rozw├│j gminy.
Strategia rozwoju gminy jest dokumentem, kt├│ry pe┼éni─ç winien nast─Öpuj─ůce funkcje:

minimalizacja niepewno┼Ťci w funkcjonowaniu rozwoju gminy,
zapewnienie obok realizacji celów doraźnych długofalowego rozwoju gminy.
Strategia rozwoju gminy powinna by─ç podstaw─ů do:

wyznaczania perspektywicznych kierunk├│w rozwoju gminy,
sprawnego dopasowywania si─Ö gminy do zmieniaj─ůcych si─Ö warunk├│w otoczenia,
skutecznego i efektywnego zarz─ůdzania gmin─ů przez jej w┼éadze,
optymalnego wykorzystania w┼éasnych ┼Ťrodk├│w finansowych gminy,
pozyskiwania ┼Ťrodk├│w finansowych na funkcjonowanie i rozw├│j gminy ze ┼║r├│de┼é zewn─Ötrznych.
Strategia rozwoju winna wi─Öc:

zajrze─ç w g┼é─ůb gminy (diagnoza, identyfikacja stanu istniej─ůcego),
okre┼Ťli─ç zewn─Ötrzne warunki, w kt├│rych funkcjonuje gmina (w skali makro i mikro otoczenia),
spogl─ůda─ç w przysz┼éo┼Ť─ç.
Strategi─Ö rozwoju mo┼╝na podzieli─ç g┼é├│wnie na 2 cz─Ö┼Ťci: diagnostyczn─ů i planistyczn─ů. Przy tworzeniu strategii punktem odniesienia musi by─ç diagnoza (charakterystyka aktualnego stanu), polegaj─ůca na gromadzeniu informacji, ich analizie i opracowaniu diagnozy o stanie gminy. Pozwoli to na og├│ln─ů ocen─Ö stanu istniej─ůcego i wyznaczenie g┼é├│wnych kierunk├│w rozwoju gminy. Ocena tendencji rozwoju doprowadzi do ustalenia wst─Öpnych prognoz, przedstawionych nast─Öpnie
|w analizie szans i zagrożeń.
Wyznaczone zostanie w ten spos├│b pole mo┼╝liwo┼Ťci rozwoju gminy, na obszarze kt├│rego nale┼╝y szuka─ç rozwi─ůzania problem├│w wcze┼Ťniej zidentyfikowanych. Cz─Ö┼Ť─ç diagnostyczn─ů ko┼äczy analiza SWOT, ┼é─ůcz─ůc t─Ö cz─Ö┼Ť─ç strategii rozwoju gminy z cz─Ö┼Ťci─ů planowania strategicznego. Identyfikuje ona mocne i s┼éabe strony gminy oraz jej szanse i zagro┼╝enia. Zjawiska ograniczaj─ůce mo┼╝liwo┼Ť─ç rozwoju gminy ÔÇô to s┼éabe strony, obszary, w kt├│rych podejmowane dzia┼éania s─ů skuteczne i przynosz─ů zamierzone efekty ÔÇô to mocne strony gminy. S─ů to obszary, na kt├│re wp┼éyw ma sama gmina. Natomiast szanse ÔÇô┬á to obszary mog─ůce wspiera─ç dzia┼éania gminy, ale gmina nie ma na nie bezpo┼Ťredniego wp┼éywu. Zagro┼╝enia to zjawiska, kt├│re mog─ů mie─ç niekorzystny wp┼éyw na gmin─Ö i wynikaj─ů z warunk├│w zewn─Ötrznych.
Drug─ů cz─Ö┼Ťci─ů dokumentu Strategia jest planowanie strategiczne.
Struktura planowania strategicznego jest nast─Öpuj─ůca:

Misja jest kr├│tkim opisem wizji i g┼é├│wnego obszaru przysz┼éych dzia┼éa┼ä gminy. Misja dobiera kierunki dzia┼éa┼ä do d┼éugoterminowych cel├│w, pe┼éni─ůc funkcje motywacyjne i promocyjne. Powinna r├│wnie┼╝ udziela─ç odpowiedzi na pytania, dla kogo gmina chce by─ç atrakcyjna, na czym polega jej ÔÇŁinno┼Ť─çÔÇŁ. Misja okre┼Ťla obszary strategiczne, cz─Östo r├│wnie┼╝ okres realizacji strategii.
Obszary strategiczne zostaj─ů zakre┼Ťlone w g┼é├│wnym obszarze misji. S─ů to obszary, na kt├│rych koncentrowa─ç si─Ö b─Öd─ů przysz┼ée dzia┼éania gminy. Dla wybranych obszar├│w strategicznych formu┼éuje si─Ö cele strategiczne, czyli efekty, kt├│re gmina chce osi─ůgn─ů─ç w przysz┼éo┼Ťci. One to ukierunkowuj─ů dzia┼éania gminy na w┼éa┼Ťciwe tory, ┼é─ůcz─ůc si─Ö na og├│┼é z decyzjami, kt├│re dotycz─ů zasob├│w i potencja┼éu gminy. Okre┼Ťlone cele uk┼éadane s─ů hierarchicznie, w rezultacie czego, powstaj─ů priorytety rozwojowe gminy.
Strategia jest podstaw─ů do opracowania kr├│tkoterminowych program├│w rozwoju spo┼éecznego i gospodarczego. Opracowanie strategii rozwoju gminy jest warunkiem koniecznym do korzystania przez gmin─Ö z pozabud┼╝etowych ┼Ťrodk├│w pomocowych, krajowych┬á i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej.
Przedstawiony dokument opracowany zosta┼é w oparciu o materia┼éy Gminy Grabowiec. Raport o stanie Gminy GrabowiecÔÇŁ ÔÇô 2004 r., ÔÇ×Studium uwarunkowa┼ä i kierunk├│w zagospodarowania przestrzennego Gminy GrabowiecÔÇŁ ÔÇô 2002 r., dane statystyczne G┼é├│wnego Urz─Ödu Statystycznego oraz za┼éo┼╝enia ÔÇ×Strategii rozwoju wojew├│dztwa lubelskiego ÔÇô 2010 ÔÇŁ.
Okres realizacji strategii to lata 2007 ÔÇô 2013. Warunkiem koniecznym do aktywnej realizacji Strategii jest jej bie┼╝─ůce monitorowanie. Umo┼╝liwia ono sprawdzenie czy Strategia jest realizowana prawid┼éowo i czy za┼éo┼╝enia, na kt├│rych si─Ö opiera nie uleg┼éy zmianie.
Rol─Ö koordynatora monitoringu Strategii mo┼╝e pe┼éni─ç zesp├│┼é ekspert├│w powo┼éany przez Urz─ůd Gminy. Zadaniem zespo┼éu by┼éoby dokonywanie okre┼Ťlonych ocen stanu zaawansowania zada┼ä obj─Ötych Strategi─ů. Pierwszej oceny i ewentualnej korekty zada┼ä nale┼╝a┼éoby dokona─ç w czwartym kwartale 2007 r. Kolejne oceny i korekty zada┼ä powinny si─Ö odbywa─ç w cyklu rocznym. ÔÇ×Strategia rozwoju Gminy Grabowiec 2007 ÔÇô 2013ÔÇŁ zawiera okre┼Ťlony zbi├│r przedsi─Öwzi─Ö─ç i zada┼ä, kt├│ry nie jest zbiorem zamkni─Ötym, przeciwnie jest otwarty na wszelkie inicjatywy, kt├│re mog─ů mie─ç wp┼éyw na dalszy rozw├│j spo┼éeczny i gospodarczy gminy.
Efekty Strategii b─Öd─ů w du┼╝ej mierze zale┼╝a┼éy od integracji wok├│┼é jej realizacji w┼éadz samorz─ůdowych, instytucji, podmiot├│w gospodarczych, grup spo┼éecznych oraz wszystkich mieszka┼äc├│w, kt├│rzy rozumiej─ů sens rozwoju spo┼éeczno -┬á gospodarczego Gminy Grabowiec.

Strategia Rozwoju Gminy >>Cały dokument - plik pdf - 567KB

FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018
O┼Ťwiadczenia za 2019

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05