2,158,633 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
EUROWYBORY

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 07 czerwca 2009 r.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 05 maja 2009 roku

Na podstawie art. 44. ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz .219 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy w Grabowcu Nr.XXXIV/173/2002 r. z dn. 09 sierpnia 2002 r. - podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach , granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku.

Lp. Granice obwodów  i Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1.
Cieszyn , Czechówka , Grabowiec , Hołużne, Siedlisko , Wolica Uchańska, Grabowiec
Szkoła Podstawowa
tel. ( 084) 651-24-17
2.
Bereść , Bronisławka , Dańczypol , Grabowiec -Góra , Henrykówka , Rogów , Szczelatyn , śurawlów
Grabowiec.
Gminny Ośrodek Kultury - tel.(084 ) 651-24-51
3.
Grabowczyk , Ornatowice, Ornatowice- Kolonia , Skibice , Szystowice, Ornatowice
Szkoła Podstawowa
tel. 502 646 294
„lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”
4.
Majdan Tuczępski , Skomorochy Duże , Skomorochy Małe , Tuczępy , Wólka Tuczępska, Tuczępy
Szkoła Podstawowa
tel. ( 084) 651 –22 –52


ZARZĄDZENIE   Nr  17 /2009   Wójta Gminy Grabowiec
z dnia  14 maja 2009 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych  w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku.

        Na podstawie art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.Nr 25,poz.219 z  późn. zm.), w związku z art.48 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 12 kwietnia  2001 roku  -   Ordynacji Wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   (t.j.z 2007 r. Dz.U.Nr 190 ,poz. 1360 z późniejszymi   zmianami ) oraz  § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu   (Dz.U.Nr 84, poz. 921 z późn. zm.) - zarządzam co następuje :

§ 1.   
Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  na dzień 07 czerwca 2009 roku w składzie  osobowym jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.                                              

§ 2.       
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie
w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowcu oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.  
                                           
§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się urzędnikowi wyborczemu.  
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 
Wójt - inż. Zdzisław Koszel
                                                                                                                            


Załącznik do  Zarządzenia   Wójta Gminy  Grabowiec z dn. 14.05.2009 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1. w Grabowcu (Szkoła Podstawowa).

Wiesław Józef Tryniecki
Barbara Fik
Dominik Kordyś
Renata Krupa
Jan Sabalski
Władysława Zawalska
Zbigniew Różański
Maria Tomaszewska
Jadwiga Lisiuk

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Grabowcu (GOK).

Marta Danieluk
Lucyna Marnik
Zofia Runkiewicz
Krystyna Czausz
Karol Pedowski
Kinga Zawalska
Agnieszka Ulanowska
Zofia Misiura
Irena Wójcicka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Ornatowicach .

Mateusz Prokop
Elżbieta Soroka
Elżbieta Czata
Joanna Czata
Anna Nowoświatłowska
Anna Wolanin
Monika Kozyra
Wiesław Orzechowski
Edyta Orzechowska

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Tuczępach.

1. Ewa Wiśniewska
2  Ewa Radelczuk
3. Ewa Wiśniewska
4. Barbara Nowak
5. Agata Tkacz
6. Dorota Zarek
7. Grzegorz Ulanowski
8. Zofia Kostrubiec
9. Jerzy Kruk
 

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05