2,158,604 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
OBWIESZCZENIA


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Grabowiec

z dnia 22 sierpnia 2018 rokuOBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec

 

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec

 

 

 

 Obwieszczenie Starosty Zamojskiego


OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., Nr 1774)Grabowiec, dnia 18 października 2013 r.
UG-UE.6220.5.2013

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu
do organów współdziałających

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm,)  oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267)


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRABOWIEC

CZĘŚĆ I - Uwarunkowanie i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy polityki realizacji studium na wyodrrębnionych obszarach funkcjonalnych
CZĘŚĆ II Uwarunkowania, diagnoza stanu polityki rozwojuOGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY GRABOWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grabowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoGrabowiec dnia 21 sierpnia 2013 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABOWIEC

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec Grabowiec dnia 4 czerwca 2013 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. "O szczegółowych zasadach przydowoania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych"...Grabowiec dnia 11 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej klasy D (dojazdowa) w miejscowości Dańczypol gmina Grabowiec o długości 1,43 km w ciągu komunikacyjnym Nr 110281L o długości 0,90 km i nr 110280L o długoci 0,53 km.

Treść obwieszczenia - plik pdfGrabowiec dnia 12 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Grabowiec w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec


Grabowiec dnia 14 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa biogazowni rolniczej”


Grabowiec - 25.10.2011

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód redionu wodnego środkowej wisły


Grabowiec dnia 14 października 2011 r.
UG-UE.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia:  „Budowa biogazowni rolniczej”

Treść obwieszczenia - plik pdf

09.09.2011 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji II-giej instancji z dnia 27.05.2011 r. znak IF.L7821.5.2011.6JS, dotyczącej odwołania od decyzji Starosty Zamojskiego z dnia 04.02.2011 r. nr 1/2011, B.7351-5-3/2010.
Okres publikacji obwieszczenia - 14 dni


Grabowiec, dnia 02.08.2011 r. 
UG-UE.6220.1.2011

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Zawiadamiam, że Wójt Gminy Grabowiec zakończył postępowanie dowodowe dotyczące wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa biogazowni rolniczej” zlokalizowanego na działkach nr 209 i 207/1 w obrębie Szystowice.
Tekst obwieszczenia - plik pdf >>Zamość, dnia 15.02.2011 r.
B.7351-5-3/2010
OBWIESZCZENIE Starosty Zamojskiego

Na podstawie ari. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Z 2000r. Nr 98. po/.. 1071 z późniejszymi zmian.) w związku /. art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. ..O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych" (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 193. poz. 1194) zawiadamiam. że dla Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 04.02.2011r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi powiatowej nr 3232L Czechówka-Hołużne-Ornatowice w m. Hołużne i Ornatowice gm. Grabowiec na odcinku od km 4+407,00 do km 7+027,50 - działki nr ewid. 87 w m. Hołużne i nr ewid. 1088, 1093, 620/9 w m. Ornatowice...
UE.7624/2/2010                       Grabowiec, dnia 24 stycznia 2011 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Grabowiec zawiadamia, że na wniosek Biura Usług Projektowych „Drogowiec” 21-003 Ciecierzyn Dys 302 D. wydana została decyzja znak: UE 7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa drogi gminnej klasy D (dojazdowa)
w miejscowości Dańczypol o długości 1,43 km w ciągu komunikacyjnym Nr 110281L
o długości 0,90 km i nr 110280L o dugo ci 0,53 km”
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec w pok. nr 5.
Ponadto informuję, że od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Grabowiec w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Z up. Wójta Gminy 

Sekretarz GminyUE.7624/1/2010       Grabowiec, dnia 17 stycznia 2011 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Grabowiec zawiadamia, że na wniosek Urzędu Gminy Grabowiec ul. Rynek 3 22-425 Grabowiec wydana została decyzja znak: UE 7624/1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Szystowice gmina Grabowiec, woj. lubelskie"
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec w pok. nr 5.
Ponadto informuję, że od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Grabowiec w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; so-language: pl-PL } p.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt }
FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05