2,813,158 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
UCHWAŁY RADY GMINY
publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XXXI/144/09 Rady Gminy Grabowiec z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabowiec.
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XL/208/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/52/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego.
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XXXII/149/09 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 .
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XXXII/148/09 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XXXII/151/09 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2010 r.
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XXXII/150/09 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Grabowiec na rok 2010.
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XXXIII/158/09 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XXXIII/156/09 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XXXIV/161/ 2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłków w szkole.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uchwała nr 39/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Grabowiec w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Starosta Zamojski ogłoszenie Starosty Zamojskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie częściowej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków oraz lokali dla terenu gminy Grabowiec
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XXXII/154/09 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych , sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania .
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XXXVI /176/ 2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego i logopedy
Prezydent Miasta Zamość; Wójt Gminy Grabowiec porozumienie międzygminne nr 162/2010 Prezydenta Miasta Zamość; Wójta Gminy Grabowiec z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Grabowiec dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, realizowanej w ramach projektu pn. "Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu"
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XXXVI/177/ 2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
Rada Gminy Grabowiec uchwala nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Grabowiec z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Grabowiec.
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XL/207/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XL/205/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Grabowiec na rok 2011.
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr XL/206/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 9 listopada 2010r. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Rada Gminy Grabowiec uchwała nr V/ 20/2011 Rady Gminy Grabowiec z dnia 24 marca 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grabowcu.
Wojewoda Lubelski; Wójt Gminy Grabowiec 2011-05-18
porozumienie nr 163 Wojewody Lubelskiego; Wójta Gminy Grabowiec z dnia 18 maja 2011r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.
FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04