2,813,210 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
MAJĄTEK GMINY

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Grabowiec na dzień 30 września 2009I. Przysługujące prawa własności
Na  dzień 30 września 2009r. Gmina Grabowiec jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni  278,1643 ha, o wartości 1 660.681,41 zł w tym:
 1  Grunty zabudowane o łącznej powierzchni  16,8521 ha o wartości 180.248,50zł :                              
 1.1    Bronisławka o pow. 0,08 ha o wartości  600 zł
 1.2     Bereść  o pow. 1,03 ha o wartości 5.397 zł
 1.3     Grabowczyk  o pow. 2,7122 ha o wartości 2.340 zł
 1.4     Grabowiec o pow. 8,3099 ha o wartości 147.201 zł
 1.5    Góra Grabowiec o pow. 0,54 ha o wartości 1.838,50 zł
 1.6     Majdan Tuczępski o pow. 0,59 ha o wartości 4.000 zł
 1.7    Siedlisko o pow. 0,76 ha o wartości  5.200 zł
 1.8    Skomorochy Małe o pow. 0,76 ha o wartości 3.742 zł
 1.9     Tuczępy o pow. 1,32 ha o wartości 6.430 zł
 1.10   Wolica Uchańska  o pow. 0,75 ha o wartości 3.500 zł
 2  Grunty zurbanizowane niezabudowane o powierzchni   5,9158 ha o wartości 126.141zł:
 2.1     Bereść  o pow. 0,14 ha o wartości  700 zł
 2.2    Dańczypol o pow. 0,45 ha o wartości 2.910 zł
 2.3     Grabowiec o pow. 1,0842 ha o wartości 110.245 zł
 2.4    Góra Grabowiec o pow. 3,6616 ha o wartości  9.620 zł
 2.5     Ornarowice Kolonia  o pow. 0,08 ha o wartości 800 zł
 2.6     Skomorochy Małe o pow. 0,50 ha o wartości  1.866 zł
 3  Grunty rolne o łącznej powierzchni 54,99 ha o wartości 203.413 zł:  
 3.1  Bereść:  powierzchnia  2,71 ha o wartości 11.800 zł
 3.2  Czechówka: powierzchnia 1,08 ha o wartości 8.660 zł
 3.3  Dańczypol: powierzchnia  0,14 ha o wartości 870 zł
 3.4  Grabowiec: powierzchnia 10,00 ha  o wartości 34.066 zł
 3.5  Góra Grabowiec: powierzchnia 5,82 ha o wartości 35.297zł
 3.6  Majdan Tuczępski : powierzchnia 0,90 ha o wartości 5.753 zł
 3.7  Ornatowice : powierzchnia 0,30 ha o wartości 1.145 zł
 3.8  Siedlisko: powierzchnia 10,84 ha o wartości 33.900 zł
 3.9  Skomorochy Małe: powierzchnia 1,62 ha o wartości 6.767 zł
 3.10  Tuczępy: powierzchnia 16,76 ha o wartości 44.125 zł
 3.11  Wolica Uchańska: powierzchnia 3,80 ha o wartości 18.210 zł
 3.12  Wólka Tuczępska: powierzchnia 1,02 ha o wartości 2.820 zł     
 4  Grunty  leśne, zadrzewione i nieużytki o łącznej powierzchni  3,56 ha o wartości 12.403,91zł:
 4.1  Bereść : powierzchnia 0,95 ha  o wartości 3.400 zł
 4.2  Grabowiec: powierzchnia  0,99 ha o wartości 650 zł
 4.3  Góra Grabowiec: powierzchnia 1,08 o wartości 7.310 zł
 4.4  Tuczępy : powierzchnia 0,54 ha o wartości 1.043,91 zł
 5  Drogi  gminne o łącznej powierzchni  189,4964 ha o wartości 1 096.363 zł:
 5.1  Bronisławka : powierzchnia 0,85 ha  o wartości 4.930 zł
 5.2  Bereść:  powierzchnia 41,62 ha o wartości 241.110 zł
 5.3   Cieszyn: powierzchnia 22,93 ha o wartości 133.020 zł
 5.4   Czechówka: powierzchnia 5,45 ha o wartości 31.620 zł
 5.5  Dańczypol: powierzchnia 4,13 ha o wartości 23.968 zł
 5.6  Grabowczyk: powierzchnia 3,87 ha o wartości 22.440 zł
 5.7  Grabowiec: powierzchnia 17,3623 o wartości 103.945 zł
 5.8  Góra Grabowiec: powierzchnia 14,27 ha o wartości 82.810 zł
 5.9  Henrykówka: powierzchnia 2,1761 ha o wartości 13.040 zł
 5.10  Hołużne: powierzchnia 3,15 ha o wartości 18.270 zł
 5.11  Majdan Tuczępski : powierzchnia 5,13 ha o wartości 29.760 zł
 5.12  Ornatowice : powierzchnia 5,76 ha o wartości 33.410 zł
 5.13  Ornatowice Kolonia: powierzchnia 2,12 ha o wartości 12.310 zł
 5.14  Rogów : powierzchnia 8,65 ha o wartości 49.350 zł
 5.15  Siedlisko: powierzchnia 2,9040 o wartości 16.560 zł
 5.16  Skibice: powierzchnia 3,66 ha o wartości 21.205 zł
 5.17  Skomorochy Duże: powierzchnia 9,05 ha o wartości 52.505 zł
 5.18  Skomorochy Małe: powierzchnia 0,69 ha o wartości 4.015 zł
 5.19  Szczelatyn: powierzchnia 0,53 ha o wartości 3.085 zł
 5.20  Szystowice: powierzchnia 9,05 ha o wartości 47.930 zł
 5.21  Tuczępy: powierzchnia 4,9652 ha o wartości 28.840 zł
 5.22  Wolica Uchańska: powierzchnia 7,18 ha o wartości 41.730 zł
 5.23  Wólka Tuczępska: powierzchnia 5,95 ha o wartości 33.780 zł
 5.24  Żurawlów: powierzchnia 7,33 ha o wartości 42.550 zł
 5.25  Kolonia Białowody: powierzchnia 0,72 ha o wartości 4.180 zł
 6  Tereny inne( zieleńce, skwery, cmentarze, stawy itp. )o łącznej  powierzchni 7,33ha  o wartości  42.112 zł:
 6.1  Bereść:  powierzchnia  0,99 ha o wartości 1.300 zł
 6.2   Grabowiec : powierzchnia  4,02 ha o wartości 30.812 zł
 6.3  Ornatowice: powierzchnia 2,32 ha o wartości 10.000 zł
Pozostałe mienie komunalne stanowią  również:
1.  Bronisławka: - budynek na byłym placu buraczanym o wartości 4.000 zł
2.  Bereść :  - budynek sklepu o wartości  7.100 zł
      - remont i budowa  dróg  gminnych na kwotę 9.624,62 zł
3.  Cieszyn: remont i budowa  dróg  gminnych na kwotę 45.458,00 zł
4.  Grabowiec:  – budynek Urzędu Gminy  o wartości  292.995,22zł
 - budynek  Poczty   brak wartości  
-  budynek  mieszkalny  ul. Kościelna brak wartości
-  2 budynki gospodarcze  o wartości 4.234,42 zł
-  wiata metalowa o wartości 5.241,91 zł
-  podjazd samochodowy  o wartości 1.540,00 zł
- ogrodzenie i utwardzenie placu o wartości  9.200,00 zł
-  hydrofornia wraz z siecią wodociągową o wartości  113.758,47 zł
-  2  studnie głębinowe o wartości  14.277,86 zł
-  przepompownia o wartości 30.896,25 zł
- budynek GOK o wartości  21.117,00 zł
- budynek  szkoły  o wartości  362.130,00 zł
- budynek ciepłowni o wartości  819.029,29 zł
          - droga dojazdowa, plac i ogrodzenie ciepłowni o wartości 281.626,90zł
- sieć cieplna ciepłowni –zewnętrzna o wartości 348.554,00 zł
- kanalizacja ciepłowni  i instalacje wewnętrzne o wartości 32.639,00 zł
- instalacje technologiczne wewnętrzne ciepłowni o wartości  476.421,00 zł
- składowisko  odpadów – niecka o wartości 262.585,68 zł
- budynek gospodarczo-magazynowy i budynek socjalny o wartości  105.476,02 zł
- plac manewrowy na składowisku odpadów o wartości  58.186,65 zł
-  brodzik i szalet na składowisku odpadów o wartości  5.762,34 zł
-  ogrodzenie  składowiska odpadów o wartości 23.577,60 zł
- budynek mieszkalny przy  ul. Skierbieszowska 26 o wartości  20.000,00 zł
-  remont i ułożenie  chodników na kwotę  231.530,26 zł
-  remont i budowa  dróg  gminnych na kwotę  349.105,42 zł
       5.   Góra Grabowiec – budynek ujęcia wody oraz hydrant  o wartości 124.478,77 zł
- sieć wodociągowa Grabowiec –Góra Grabowiec  o wartości  1 211.781,16 zł
- wiata przystankowa o wartości 2.440,00 zł
- remont i budowa  dróg  gminnych na kwotę 136.308,16 zł
       6. Henrykówka: remont i budowa  dróg  gminnych na kwotę 542.209,65 zł
       7.  Majdan Tuczępski –budynek szkoły o wartości  6.785,00 zł 
 - remont i budowa  dróg  gminnych na kwotę 31.628,60 zł
       8.  Ornatowice – budynek sklepu o wartości 10.200,00 zł
       9.  Skomorochy Duże: - remont i budowa  dróg  gminnych na kwotę 15.861,60 zł
      10.  Skomorochy Małe – budynek szkoły o wartości 20.925,00 zł
-  budynek gospodarczy o wartości 1.299,00 zł
-  studnia głębinowa  o wartości 6.043,00 zł
-  budynek sklepu o wartości 7.900,00 zł
       11.  Tuczępy –budynek szkoły o wartości  94.468,00 zł
-  budynek remizy OSP o wartości 70.840,21 zł
- budynek  sklepu  2.200,00 zł
- remont i ułożenie  chodników na kwotę  17.450,27 zł
       12.   Wolica Uchańska – budynek remizy OSP o wartości  53.784,50 zł
- budynek sklepu  o wartości 9.100,00 zł
       13.  Żurawlów – budynek sklepu o wartości 8.700,00 zł
  - remont i budowa  dróg  gminnych na kwotę 81.089,60 zł
II. Inne niż własność prawa majątkowe
 1  Grunty nie skomunalizowane będące w posiadaniu gminy o ogólnej powierzchni  246,1150 ha
 1.1  Bronisławka : powierzchnia  3,03 ha
 1.2  Bereść:  powierzchnia  18,15 ha
 1.3   Cieszyn: powierzchnia  9,11 ha
 1.4   Czechówka: powierzchnia  8,18 ha
 1.5  Dańczypol: powierzchnia  1,38 ha
 1.6  Grabowiec: powierzchnia  40,25 ha
 1.7  Góra Grabowiec: powierzchnia  15,53 ha
 1.8  Henrykówka: powierzchnia  3,38 ha
 1.9  Hołużne: powierzchnia  1,00 ha
 1.10  Majdan Tuczępski : powierzchnia  16,05 ha
 1.11  Ornatowice : powierzchnia  9,13 ha
 1.12  Ornatowice Kolonia: powierzchnia  2,88 ha
 1.13  Rogów : powierzchnia  1,75 ha
 1.14  Siedlisko: powierzchnia  4,13 ha 
 1.15  Skomorochy Duże: powierzchnia  0,6250 ha
 1.16  Skomorochy Małe: powierzchnia  8,92 ha
 1.17  Szczelatyn: powierzchnia  2,68 ha
 1.18  Tuczępy: powierzchnia  55,54 ha
 1.19  Wolica Uchańska: powierzchnia  29,49 ha
 1.20  Wólka Tuczępska: powierzchnia  6,78 ha
 1.21  Żurawlów: powierzchnia  2,61 ha
 1.22  Kolonia Obłyczyn : powierzchnia  5,51 ha

Ciąg dalszy  >>

 

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05