2,877,831 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Zast─Öpca W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Statut Gminy

STATUT GMINY
 

Rozdział I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

┬ž 1
Gmina Grabowiec jest wsp├│lnot─ů samorz─ůdow─ů mieszka┼äc├│w maj─ůcych miejsce zamieszkania na terenie gminy .
┬ž 2
Gmina obejmuje obszar o pow. 129 km. Granice gminy okre┼Ťlone s─ů na mapie stanowi─ůcej za┼é─ůcznik Nr. 1 do Statutu .
┬ž 3
Herbem gminy jest mur forteczny o trzech spiczastych basztach z otworami strzelniczymi . Wz├│r herbu zawiera za┼é─ůcznik Nr.2 do Statutu .
┬ž 4
Siedzib─ů w┼éadz Gminy jest Grabowiec .
┬ž 5
1.┬áGmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w┼éasnym i na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç .
2.┬áGmina posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů .
3.┬áSamodzielno┼Ť─ç gminy podlega ochronie s─ůdowej .

Rozdział II ZAKRES DZIAŁANIA   I   ZADANIA GMINY

┬ž 6
1.┬áDo zakresu dzia┼éania gminy nale┼ť─ů wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym , niezastrze┼ťone ustawami na rzecz innych podmiot├│w .
2.┬áJe┼ťeli ustawy nie stanowi─ů inaczej , rozstrzyganie w sprawach , o kt├│rych mowa w ust.1 , nale┼ťy do gminy .
3.┬áZaspokajanie zbiorowych potrzeb wsp├│lnoty nale┼ťy do zada┼ä w┼éasnych gminy .
 
4. Do zada┼ä w┼éasnych gminy nale┼ť─ů w szczeg├│lno┼Ťci sprawy :
1 . gminnych dr├│g , most├│w ,plac├│w oraz organizacji ruchu drogowego ,
2.┬á┼éadu przestrzennego , gospodarki nieruchomo┼Ťciami , ochrony ┼Ťrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
3.┬áwodoci─ůg├│w i zaopatrzenia w wod─Ö , kanalizacji , oczyszczania i usuwania ┼Ťciek├│w komunalnych , utrzymania czysto┼Ťci i porz─ůdku oraz urz─ůdze┼ä sanitarnych , wysypisk ,utylizacji odpad├│w komunalnych , zaopatrzenia w energi─Ö elektryczn─ů , ciepln─ů i gaz ,
4. lokalnego transportu zbiorowego ,
5. ochrony zdrowia ,
6.┬ápomocy spo┼éecznej w tym o┼Ťrodk├│w i zak┼éad├│w opieku┼äczych ,
7. gminnego budownictwa mieszkalnego ,
8. edukacji publicznej ,
9. kultury , w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury ,
10.┬ákultury fizycznej i turystyki , w tym teren├│w rekreacyjnych i urz─ůdze┼ä sportowych ,

11. targowisk hal targowych ,
12. zieleni gminnej i zadrzewień ,
13. cmentarzy gminnych ,
14.┬áporz─ůdku publicznego i bezpiecze┼ästwa obywateli oraz ochrony przeciwpo┼ťarowej i przeciwpowodziowej ,
15.┬áutrzymania gminnych obiekt├│w i urz─ůdze┼ä u┼╝yteczno┼Ťci publicznej oraz obiekt├│w administracyjnych ,
16.┬ápolityki prorodzinnej , w tym zapewnienia kobietom w ci─ů┼ťy opieki socjalnej , medycznej i prawnej ,

17.┬áwspierania i upowszechniania idei samorz─ůdowej ,
18. promocji gminy ,
19.┬áwsp├│┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi ,
20.┬áwsp├│┼épracy ze spo┼éeczno┼Ťciami lokalnymi i regionalnymi innych pa┼ästw.
5.1. Gmina ma obowi─ůzek wykonywa─ç zadania zlecone na podstawie
odpowiednich ustaw z zakresu administracji rz─ůdowej , a tak┼ťe z zakresu organizacji przygotowa┼ä i przeprowadzenia wybor├│w powszechnych oraz referend├│w , 2. Zadania z zakresu administracji rz─ůdowej gmina mo┼ťe wykonywa─ç r├│wnie┼ť na podstawie zawartego porozumienia z organami tej administracji .
 
3.Gmina mo┼╝e wykonywa─ç zadania z zakresu w┼éa┼Ťciwo┼Ťci powiatu oraz zadania z zakresu w┼éa┼Ťciwo┼Ťci wojew├│dztwa na podstawie porozumie┼ä z tymi jednostkami samorz─ůdu terytorialnego .
6.┬áZadania o kt├│rych mowa w ust.5 pkt 1,2,3 gmina wykonuje po zapewnieniu przez te jednostki ┼Ťrodk├│w finansowych .
7.┬áW celu wykonywania zada┼ä gmina mo┼ťe tworzy─ç jednostki organizacyjne , a tak┼ťe zawiera─ç umowy z innymi podmiotami , w tym z organizacjami pozarz─ůdowymi .

Rozdział III W Ł A D Z E    G M I N Y

┬ž 7
1. Mieszka┼äcy gminy podejmuj─ů rozstrzygni─Öcia w g┼éosowaniu powszechnym lub za po┼Ťrednictwem organ├│w gminy .
┬ž 8
1. Gmina działa poprzez swoje organy .
2.┬áOrganami Gminy s─ů Rada Gminy i W├│jt Gminy .
┬ž 9
1. W skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych wybranych na okres 4 lat od dnia wyboru .
2.┬áRada Gminy jest organem stanowi─ůcym i kontrolnym w gminie .
3.┬áDo w┼éa┼Ťciwo┼Ťci rady gminy nale┼ť─ů wszystkie sprawy pozostaj─ůce w zakresie dzia┼éania gminy , o ile ustawy nie stanowi─ů inaczej .
4.┬áDo wy┼é─ůcznej w┼éa┼Ťciwo┼Ťci rady gminy nale┼ťy : 1. uchwalanie statutu gminy ,
.┬á┬á 2. ustalanie wynagrodzenia w├│jta , stanowienie o kierunkach jego dzia┼éania oraz przyjmowanie sprawozda┼ä z jego dzia┼éalno┼Ťci ,
 
3. powołanie i odwoływanie skarbnika gminy , oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta ,
4.┬ábud┼ťetu gminy , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud┼ťetu oraz podejmowanie uchwa┼éy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium w├│jtowi gminy z tego tytu┼éu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,
6. uchwalanie programów gospodarczych ,
7.┬áustalanie zakresu dzia┼éania , jednostek pomocniczych , zasad przekazywania im sk┼éadnik├│w mienia do korzystania oraz zasad przekazywania ┼Ťrodk├│w bud┼ťetowych na realizacj─Ö zada┼ä przez te jednostki ,
8.┬ápodejmowanie uchwa┼é w sprawach podatk├│w i op┼éat w granicach okre┼Ťlonych┬á┬á w odr─Öbnych ustawach ,
9.┬ápodejmowania uchwa┼é w sprawach maj─ůtkowych gminy przekraczaj─ůcych
zakres w├│jta dotycz─ůcych :
a)┬áokre┼Ťlania zasad nabywania ,zbycia i obci─ů┼ťania nieruchomo┼Ťci gruntowych oraz ich wydzier┼ťawiania lub najmu na okres d┼éu┼ťszy ni┼ť trzy┬á┬á┬á┬á┬á lata , o ile ustawy szczeg├│lne nie stanowi─ů inaczej - do czasu okre┼Ťlenia┬á┬á zasad w├│jt mo┼ťe dokonywa─ç te czynno┼Ťci wy┼é─ůcznie za zgod─ů rady┬á┬á┬á gminy,
b)┬áemitowania obligacji oraz okre┼Ťlania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez w├│jta ,
c)┬ázaci─ůgania d┼éugoterminowych po┼ťyczek i kredyt├│w ,
d)┬áustalania maksymalnej wysoko┼Ťci po┼ťyczek i kredyt├│w kr├│tkoterminowych zaci─ůganych przez w├│jta w roku bud┼ťetowym ,
e)┬ázobowi─ůza┼ä w zakresie podejmowania inwestycji i remont├│w o warto┼Ťci przekraczaj─ůcej granic─Ö ustalon─ů corocznie przez rad─Ö gminy,

f)┬átworzenia i przyst─Öpowania do sp├│┼éek i sp├│┼édzielni oraz rozwi─ůzywania i wyst─Öpowania z nich ,
g)┬áokre┼Ťlenia zasad wnoszenia , cofania i zbywania udzia┼é├│w i akcji przez┬á┬á w├│jta ,
h) tworzenia , likwidacji i reorganizacji przedsi─Öbiorstw ,zak┼éad├│w i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposa┼ťania ich w maj─ůtek ,
i)┬á ustalania maksymalnej wysoko┼Ťci po┼ťyczek i por─Öcze┼ä udzielanych przez w├│jta w roku bud┼ťetowym ,
10.Okre┼Ťlenie wysoko┼Ťci sumy , do kt├│rej w├│jt mo┼ťe samodzielnie zaci─ůgn─ů─ç zobowi─ůzania ,
┬á11.┬ápodejmowanie uchwa┼é w sprawie przyj─Öcia zada┼ä , o kt├│rych mowa w ┬ž 6 ust.5 pkt. 2 i 3 Statutu ,
12.┬ápodejmowania uchwa┼é w sprawach wsp├│┼édzia┼éania z innymi gminami oraz┬á wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj─ůtku,
13.┬ápodejmowanie uchwa┼é w sprawach wsp├│┼épracy ze spo┼éeczno┼Ťciami lokalnymi i regionalnymi innych pa┼ästw oraz przyst─Öpowania do mi─Ödzynarodowych zrzesze┼ä spo┼éeczno┼Ťci lokalnych i regionalnych ,
14. podejmowania uchwał w sprawach herbu gminy , nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników ,
15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy ,
16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów ,
17.┬ástanowienie w innych sprawach zastrze┼ťonych ustawami do kompetencji
rady gminy .


Rozdział IV ORGANIZACJA   I TRYB PRACY   RADY

┬ž 10
1.┬áNa pierwszej sesji Rada Gminy dokonuje wyboru ze swego grona (bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w g┼éosowaniu tajnym )Przewodnicz─ůcego i Wiceprzewodnicz─ůcego Rady Gminy.
2.┬áRada Gminy ze swojego grona powo┼éuje sta┼ée lub dora┼║ne Komisje do okre┼Ťlonych zada┼ä ustalaj─ůc przedmiot dzia┼éania oraz sk┼éad osobowy .
3.┬áW sk┼éad Komisji wchodz─ů tylko radni Rady Gminy .
4.┬áPrzewodnicz─ůcego Komisji wybieraj─ů jej cz┼éonkowie ze swego sk┼éadu .
5. Do zadań Komisji stałych należy :

1) kontrola jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw    dla jakich komisja została powołana ,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę ,
3) kontrola wykonywania uchwał Rady .
6. Rada powołuje Komisje stałe :
1)┬árewizyjn─ů
2) rolnictwa , rozwoju społeczno gospodarczego i zaopatrzenia ,
3)┬áo┼Ťwiaty ,kultury ,ochrony zdrowia i spraw socjalnych ,
 
7.┬áZadaniem Przewodnicz─ůcego Rady jest wy┼é─ůcznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
8.┬áPod nieobecno┼Ť─ç Przewodnicz─ůcego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz─ůcy .
9.┬áOdwo┼éanie Przewodnicz─ůcego i Wiceprzewodnicz─ůcego nast─Öpuje na wniosek co najmniej ┬╝ ustawowego sk┼éadu rady , w g┼éosowaniu tajnym bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci ca najmniej po┼éowy sk┼éadu rady .
10.┬áW przypadku rezygnacji Przewodnicz─ůcego lub Wiceprzewodnicz─ůcego rada podejmuje uchwa┼é─Ö w sprawie przyj─Öcia tej rezygnacji nie p├│┼║niej ni┼ť w ci─ůgu 1 miesi─ůca od dnia z┼éo┼ťenia rezygnacji .
11.┬áNie podj─Öcie uchwa┼éy o kt├│rej mowa w ust.1 1 w ci─ůgu miesi─ůca od dnia z┼éo┼ťenia rezygnacji przez Przewodnicz─ůcego i Wiceprzewodnicz─ůcego jest r├│wnoznaczne z przyj─Öciem rezygnacji przez rad─Ö gminy z up┼éywem ostatniego dnia miesi─ůca , w kt├│rym powinna by─ç podj─Öta uchwa┼éa .
12.┬áRada obraduje na sesjach zwo┼éywanych przez Przewodnicz─ůcego w miar─Ö potrzeby , nie rzadziej jednak ni┼ť raz na kwarta┼é .
13.┬áNa wniosek W├│jta lub co najmniej ┬╝ sk┼éadu rady Przewodnicz─ůcy zobowi─ůzany jest zwo┼éa─ç sesj─Ö w ci─ůgu 7 dnia od dnia z┼éo┼ťenia wniosku do┼é─ůczaj─ůc do zawiadomie┼ä porz─ůdek obrad sesji oraz projekty uchwa┼é .
14.┬á1. Sesje przygotowuje Przewodnicz─ůcy w porozumieniu z W├│jtem
2. Przygotowanie sesji obejmuje :
a)┬áustalenie porz─ůdku obrad ,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad
c)┬ázapewnienie dostarczenia radnym materia┼é├│w , w tym projekt├│w uchwa┼é , dotycz─ůcych poszczeg├│lnych punkt├│w porz─ůdku obrad .

3.┬áSesje zwo┼éuje Przewodnicz─ůcy Rady lub Wiceprzewodnicz─ůcy . O terminie , miejscu i proponowanym porz─ůdku obrad powiadamia si─Ö radnych┬á┬á najp├│┼║niej na 7 dni przed terminem obrad w spos├│b zwyczajowo przyj─Öty .
4.┬áPowiadomienie wraz z materia┼éami dotycz─ůcymi sesji po┼Ťwi─Öconej uchwaleniu bud┼╝etu i sprawozdania z wykonania bud┼ťetu przesy┼éa si─Ö radnym┬á┬á najp├│┼║niej na 14 dni przed sesj─ů .
5.┬áZawiadomienie o terminie , miejscu i przedmiocie obrad Rady powinna by─ç podana do publicznej wiadomo┼Ťci w spos├│b zwyczajowo przyj─Öty .
6.┬áSesje Rady s─ů jawne .
7.┬áPrzewodnicz─ůcy obrad i Sekretarz zajmuj─ů miejsca przy stole .
8.┬áW lokalu nale┼ťy zapewni─ç miejsca dla cz┼éonk├│w Rady a tak┼ťe dla go┼Ťci zaproszonych i publiczno┼Ťci .
 
15.1. Rada mo┼╝e rozpocz─ů─ç obrady tylko w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy swego sk┼éadu ustawowego .
2. Przewodnicz─ůcy Rady nie przerywa obrad , gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poni┼╝ej po┼éowy sk┼éadu : jednak┼╝e Rada nie mo┼ťe w├│wczas podejmowa─ç uchwa┼é . 16.1 .Sesj─Ö otwiera , prowadzi i zamyka Przewodnicz─ůcy Rady .
2.W razie nieobecno┼Ťci Przewodnicz─ůcego czynno┼Ťci okre┼Ťlone w pkt.1 wykonuje wiceprzewodnicz─ůcy rady .
17.1 .Po otwarciu sesji Przewodnicz─ůcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz─ůdku obrad .
2.Porz─ůdek obrad mo┼ťe obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci :
a) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
b) rozpatrzenie projektu uchwał
c) interpelacje i zapytania
d) odpowiedzi na interpelacje
18.1 .Przewodnicz─ůcy Rady prowadzi obrady wed┼éug ustalonego porz─ůdku obrad , otwieraj─ůc i zamykaj─ůc dyskusje nad ka┼ťdym z punkt├│w ,
2.Rada Gminy mo┼ťe wprowadzi─ç zmiany w porz─ůdku obrad , otwieraj─ůc i zamykaj─ůc dyskusje nad ka┼ťdym z punkt├│w .
3 .Przewodnicz─ůcy udziela g┼éosu wed┼éug kolejno┼Ťci zg┼éosze┼ä w uzasadnionych przypadkach mo┼ťe udzieli─ç g┼éosu poza kolejno┼Ťci─ů .
4.Radnemu nie wolno zabiera─ç g┼éosu bez zezwolenia Przewodnicz─ůcego Rady .
5.┬áPrzewodnicz─ůcy Rady mo┼ťe zabiera─ç g┼éos w ka┼╝dym momencie obrad .
6.┬áPrzewodnicz─ůcy Rady mo┼ťe udzieli─ç g┼éosu osobie nie b─Öd─ůcej radnym .
19.1. Przewodnicz─ůcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad , a zw┼éaszcza nad zwi─Öz┼éo┼Ťci─ů wyst─ůpie┼ä radnym oraz innych os├│b uczestnicz─ůcych w sesji .
2.┬áPrzewodnicz─ůcy Rady mo┼ťe czyni─ç radnym uwagi dotycz─ůce tematu formy i czasu trwania ich wyst─ůpie┼ä , a w szczeg├│lnie uzasadnionych przypadkach przywo┼éa─ç m├│wc─Ö ÔÇ× do rzeczy .
3.┬áJe┼╝eli temat lub spos├│b wyst─ůpienia albo zachowania radnego w spos├│b oczywisty zak┼é├│caj─ů porz─ůdek obrad b─ůd┼║ uchybiaj─ů prowadzenie sesji , Przewodnicz─ůcy Rady przywo┼éuje radnego ÔÇ× do porz─ůdku ÔÇ× , a gdy przywo┼éanie nie przynios┼éo skutku mo┼ťe odebra─ç mu g┼éos , nakazuj─ůc odnotowanie tego faktu w protokole .
4.┬áPostanowienia pkt. 2 i 3 stosuje si─Ö odpowiednio do os├│b spoza Rady zaproszonych na sesji i do publiczno┼Ťci .
20.1. Po wyczerpaniu listy m├│wc├│w Przewodnicz─ůcy Rady zamyka dyskusj─Ö .
2.┬áPo zamkni─Öciu dyskusji Przewodnicz─ůcy Rady rozpoczyna procedur─Ö g┼éosowania .
3.┬áUchwa┼éy Rady Gminy zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci┬á┬á co najmniej po┼éowy ustawowego sk┼éadu rady ( 8 radnych ) , w g┼éosowaniu jawnym , chyba ,┼ťe ustawa stanowi inaczej .
21.1. Po wyczerpaniu porz─ůdku obrad Przewodnicz─ůcy Rady lub Wiceprzewodnicz─ůcy prowadz─ůcy sesj─Ö ko┼äczy j─ů wypowiadaj─ůc
formu┼é─Ö ÔÇ× zamykam ┬ásesj─Ö Rady Gminy Grabowiec ÔÇ× .
2. Czas od otwarcia sesji do jej zako┼äczenia uwa┼ťa si─Ö za czas trwania sesji .
22. Obs┼éug─Ö kancelaryjno - administracyjn─ů Rady Gminy prowadzi wyznaczony przez W├│jta w uzgodnieniu z Przewodnicz─ůcym Rady pracownik Gminy .
23.1.Z ka┼╝dego posiedzenia Rady sporz─ůdza si─Ö protok├│┼é , kt├│ry powinien w szczeg├│lno┼Ťci zawiera─ç :
1.┬ánumer , dat─Ö i miejsce odbywania sesji , godzin─Ö jej rozpocz─Öcia i zako┼äczenia oraz wskazywa─ç numery uchwa┼é , imi─Ö i nazwisko Przewodnicz─ůcego obrad i protokolanta ,
2.┬ástwierdzenie prawomocno┼Ťci obrad ,
3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady ,
4. odnotowania przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji ,
5.┬áustalony porz─ůdek obrad ,
6.┬áprzebieg obrad , a w szczeg├│lno┼Ťci streszczenie wyst─ůpie┼ä ,
7.┬áprzebieg g┼éosowania z wyszczeg├│lnieniem liczby g┼éos├│w : ÔÇ× zaÔÇŁ , ÔÇ× przeciw ÔÇ× , i wstrzymuj─ůcych oraz g┼éos├│w niewa┼ťnych ,
8.┬átre┼Ťci zg┼éoszonych i uchwalonych wniosk├│w ,
9.┬ápodpis Przewodnicz─ůcego obrad i osoby sporz─ůdzaj─ůcej protok├│┼é .
24. Protokoły sesji numeruje się cyframi rzymskimi .
25.┬áNowa numeracja rozpoczyna si─Ö z pocz─ůtkiem kadencji Rady .

┬ž 11
1. Uchwa┼éy Rady s─ů sporz─ůdzane w formie odr─Öbnych dokument├│w.
 
2.┬áProjekt uchwa┼éy powinien okre┼Ťla─ç w szczeg├│lno┼Ťci :
1 .tytuł uchwały ,
2.podstaw─Ö prawn─ů ,
3.po stanowienia merytoryczne ,
4.okreslenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały ,
5.ustalenie terminu obowi─ůzywania lub wej┼Ťcia w ┼ťycie uchwa┼éy .
3. Uchwały winne być zredagowane w sposób zwięzły , przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu .
4.Uch wa┼éy Rady podpisuje Przewodnicz─ůcy Rady .
5.┬áUchwa┼éy rejestrowane s─ů w rejestrze uchwa┼é i przechowywane wraz z protoko┼éami sesji Rady .

┬ž 12
1. W g┼éosowaniu bior─ů udzia┼é wy┼é─ůcznie radni .
2.1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki .
2.G┼éosowanie jawne zarz─ůdza i przeprowadza Przewodnicz─ůcy obrad , przelicza oddane g┼éosy ÔÇ× zaÔÇŁ , ÔÇ× przeciwÔÇŁ i ÔÇ× wstrzymuj─ůce si─ÖÔÇŁ sumuje je i por├│wnuje z lista radnych obecnych na sesji , wzgl─Ödnie ze sk┼éadem lub ustawowym sk┼éadem┬á Rady . 3. Wyniki g┼éosowania jawnego og┼éasza Przewodnicz─ůcy obrad .
3. W g┼éosowaniu tajnym radni g┼éosuj─ů za pomoc─ů kart ostemplowanych piecz─Öci─ů Rady , a samo g┼éosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy┼éonionym spo┼Ťr├│d siebie przewodnicz─ůcym .
4.1 .G┼éosowanie zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w oznacza ,┼╝e przechodzi np. wniosek lub kandydatura , kt├│ra uzyska┼éa wi─Öksz─ů liczb─Ö g┼éos├│w ÔÇ×zaÔÇŁ ni┼ť ÔÇ×przeciwÔÇŁ .
2.G┼éos├│w wstrzymuj─ůcych si─Ö i niewa┼ťnych nie dolicza si─Ö do ┼╝adnej z grup g┼éosuj─ůcych ÔÇ×zaÔÇŁ czy ÔÇ×przeciwÔÇŁ .
5.1.G┼éosowanie bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů ustawowego sk┼éadu Rady oznacza , ┼╝e przechodzi wniosek lub kandydatura , kt├│ra uzyska┼éa liczb─Ö ca┼ékowit─ů wa┼ťnych g┼éos├│w oddanych za wnioskiem lub kandydatem przewy┼ťszaj─ůc─ů po┼éow─Ö ustawowego sk┼éadu Rady .
6.┬áBezwzgl─Ödna wi─Ökszo┼Ť─ç g┼éos├│w przy parzystej liczbie g┼éosuj─ůcych zachodzi w├│wczas , gdy za wnioskiem lub kandydatur─ů zosta┼éo oddanych 50 % + 1 wa┼ťnie oddanych g┼éos├│w .
7. Bezwzgl─Ödna wi─Ökszo┼Ť─ç g┼éos├│w przy nieparzystej liczbie g┼éosuj─ůcych zachodzi w├│wczas , gdy za wnioskiem lub kandydatur─ů zosta┼éa oddana liczba┬á┬á┬á g┼éos├│w o 1 wi─Öksza od liczby pozosta┼éych wa┼ťnie oddanych g┼éos├│w .
8 .Uchwały numerujemy cyframi arabskimi .

┬ž 13
1.┬áRadny jest obowi─ůzany bra─ç udzia┼é w pracach rady gminy , i jej komisjach oraz utrzymywa─ç sta┼é─ů wi─Ö┼║ z wyborcami .
2.┬áRadni potwierdzaj─ů swoja obecno┼Ť─ç na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisami na li┼Ťcie obecno┼Ťci .
3.┬áRadny nieobecny na sesji zobowi─ůzany jest w ci─ůgu 7 dni od daty jej odbycia usprawiedliwi─ç swoj─ů nieobecno┼Ť─ç .
4.┬áZ radnym nie mo┼ťe by─ç nawi─ůzany stosunek pracy w urz─Ödzie gminy , w kt├│rej radny uzyska┼é mandat .
5.┬áRadny nie mo┼ťe pe┼éni─ç funkcji Kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zast─Öpcy .
6. Przy wykonywaniu mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych .
7.┬áPracodawca obowi─ůzany jest zwolni─ç radnego od pracy zawodowej w celu umo┼ťliwienia mu brania udzia┼éu w pracach organ├│w gminy .
8.┬áRada gminy odm├│wi zgody na rozwi─ůzanie stosunku pracy z radnym je┼ťeli podstaw─ů rozwi─ůzania tego stosunku s─ů zadania zwi─ůzane z wykonywaniem przez radnego mandatu .
9.┬áRadny nie mo┼ťe bra─ç udzia┼éu w g┼éosowaniu w radzie ani w komisji , je┼ťeli dotyczy ono jego interesu prawnego .
10.┬áWysoko┼Ť─ç diet przys┼éuguj─ůcych radnemu nie mo┼ťe przekroczy─ç w ci─ůgu miesi─ůca ┼é─ůcznie p├│┼étorakrotnie┬á┬á kwoty bazowej okre┼Ťlonej w ustawie bud┼ťetowej dla os├│b zajmuj─ůcych kierownicze stanowiska pa┼ästwowe .
11 . Wysoko┼Ť─ç diet okre┼Ťla w drodze rozporz─ůdzenia Rada Ministr├│w
uwzgl─Ödniaj─ůc liczb─Ö mieszka┼äc├│w gminy , przy czym kwota wymieniona w ust. 10 oznacza maksymaln─ů wysoko┼Ť─ç diet w gminach o najwi─Ökszej liczbie mieszka┼äc├│w .
12. Przy ustalaniu wysoko┼Ťci diet dla radnych Rada gminy winna bra─ç pod uwag─Ö pe┼énione funkcje przez radnego .

┬ž 14
1. Radni mog─ů tworzy─ç kluby radnych wg. Nast─Öpuj─ůcych zasad :
1.┬áKlub radnych mo┼ťe utworzy─ç co najmniej 5 radnych .
2.┬áPowstanie Klubu winno by─ç niezw┼éocznie zg┼éoszone Przewodnicz─ůcemu Rady .
3.┬áKluby dzia┼éaj─ů wy┼é─ůcznie w ramach Rady .
4.┬áPrzewodnicz─ůcego Klubu wybieraj─ů cz┼éonkowie ze swego grona .
5.┬áKluby mog─ů odbywa─ç spotkania raz w miesi─ůcu w pomieszczeniach Urz─Ödu Gminy .

┬ž 15
1.┬áKomisje sta┼ée dzia┼éaj─ů zgodnie z rocznym planem pracy przed┼éo┼ťonym Radzie .
2.┬áKomisje Rady mog─ů odbywa─ç wsp├│lne posiedzenia .
3.┬áKomisje uchwalaj─ů opinie oraz wnioski i przekazuj─ů je Radzie .
4.┬áPracami Komisji kieruje przewodnicz─ůcy komisji .
5.┬áKomisje pracuj─ů na posiedzeniach .
6.┬áPrzewodnicz─ůcy Komisji sta┼éych co najmniej raz do roku przedstawiaj─ů na sesji Rady sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci komisji .
7.┬áOpinie i wnioski komisji uchwalane s─ů w g┼éosowaniu jawnym zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w , w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy sk┼éadu osobowego komisji .
8.┬áKomisje wybieraj─ů ze swego grona Zast─Öpc─Ö Przewodnicz─ůcego Komisji .
┬ž 16
1.┬áRada Gminy kontroluje dzia┼éalno┼Ť─ç w├│jta oraz gminnych jednostek organizacyjnych , w tym celu powo┼éuje komisj─Ö rewizyjn─ů .
2.┬áW sk┼éad komisji rewizyjnej wchodz─ů radni , z wyj─ůtkiem radnych pe┼éni─ůcych funkcj─Ö przewodnicz─ůcego i wiceprzewodnicz─ůcego .

┬ž 17
1. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej .
1.┬áKomisja Rewizyjna sk┼éada si─Ö z Przewodnicz─ůcego i 3 cz┼éonk├│w .
2.┬áPrzewodnicz─ůcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada .
3.┬áKomisja Rewizyjna kontroluje dzia┼éalno┼Ť─ç W├│jta , gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod wzgl─Ödem :

a)┬álegalno┼Ťci ,
b)┬ágospodarno┼Ťci ,
c)┬árzetelno┼Ťci
d)┬ácelowo┼Ťci
oraz zgodno┼Ťci dokumentacji ze stanem faktycznym
4.┬áKomisja Rewizyjna bada w szczeg├│lno┼Ťci gospodark─Ö finansow─ů kontrolowanych podmiot├│w , w tym wykonanie bud┼ťetu gminy .
5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie planu pracy a ponadto :

a) na zlecenie rady gminy ,
b)┬ána wniosek Przewodnicz─ůcego Rady Gminy ,
6.┬áDo zada┼ä Komisji nale┼ťy :
a)┬ákontrola ca┼éokszta┼étu dzia┼éalno┼Ťci W├│jta oraz gminnych jednostek organizacyjnych ,
b)┬ábie┼ť─ůca kontrola realizacji bud┼ťetu gminy oraz wyst─Öpuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium w├│jtowi ( wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowania przez regionaln─ů izb─Ö obrachunkow─ů ) ,
c)┬áwsp├│┼épraca z w┼éa┼Ťciwymi komisjami problemowymi Rady Gminy w sprawie rozpatrywania skarg przez W├│jta ,
7. W czasie kontroli Komisja ma prawo do :
a) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej ,
b)┬áwgl─ůdu w dokumenty zwi─ůzane z przeprowadzon─ů kontrol─ů ,
c)┬áwzywania ki ero wnika jednostki kontrolowanej do sk┼éadania ustnych lub pisemnych wyja┼Ťnie┼ä
8.┬áKierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odm├│wi─ç wgl─ůdu do
dokument├│w podlegaj─ůcych na mocy przepis├│w ustawowych ochronie z
uwagi na tajemnic─Ö pa┼ästwow─ů i s┼éu┼ťbow─ů , dobra osobiste . W
przypadku takiej odmowy komisja rewizyjna mo┼ťe wezwa─ç kierownika
kontrolowanej jednostki do z┼éo┼ťenia wyja┼Ťnie┼ä na posiedzeniu komisji .
9. Po zako┼äczeniu kontroli zesp├│┼é kontroluj─ůcy sporz─ůdza protok├│┼é pokontrolny zawieraj─ůcy :
a) skład zespołu,
b) wskazanie miejsca , przedmiotu i terminu kontroli ,
c) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół
d)┬áwykaz nieprawid┼éowo┼Ťci ustalonych przez zesp├│┼é z podaniem dowod├│w a zw┼éaszcza dokument├│w , wyja┼Ťnie┼ä , ogl─Ödzin dokonywanych w czasie kontroli ,
e)┬áadnotacje o zapoznaniu z protoko┼éem kierownika jednostki kontrolowanej zaopatrzon─ů podpisem kierownika ,
f)┬áwykaz za┼é─ůcznik├│w ,
g) podpisy członków zespołu
10.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze z┼éo┼ťy─ç na r─Öce
Przewodnicz─ůcego Rady uwagi dotycz─ůce kontroli i jej wynik├│w .
2. Uwagi o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania .
11. Protoko┼éy sporz─ůdza si─Ö w 3 egzemplarzach , kt├│re w terminie 3 dni od daty podpisania otrzymuj─ů : Przewodnicz─ůcy Rady i kierownik jednostki kontrolowanej .
12.1 .Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 30 marca kazdego roku .
2.Plan pracy przed┼éo┼ťony Radzie winie zawiera─ç co najmniej :
a) terminy odbywania posiedzeń ,
3.┬áterminy i wykaz jednostek , kt├│re zostan─ů poddane kontroli kompleksowej ,
4.┬áocen─Ö wykonania bud┼ťetu Gminy na rok ubieg┼éy oraz wniosek w sprawie absolutorium .
13.1 .Komisja Rewizyjna sk┼éada Radzie┬á┬á roczne sprawozdanie ze swojej dzia┼éalno┼Ťci w roku poprzednim. 2.Sprawozdanie powinno zawiera─ç :
a) liczbę , przedmiot , miejsce , rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli ,
b)┬áwykaz najwa┼ťniejszych nieprawid┼éowo┼Ťci wykrytych w toku kontroli ,
c)┬áwykaz uchwa┼é podj─Ötych przez Komisj─Ö Rewizyjn─ů ,
d)┬áocen─Ö wykonania bud┼ťetu gminy za rok ubieg┼éy oraz wniosek w sprawie absolutorium .
 
14.┬áKomisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo┼éywanych przez jej Przewodnicz─ůcego zgodnie z uchwalonym planem pracy oraz w miar─Ö potrzeb .
15.┬áZ posiedze┼ä Komisji Rewizyjnej nale┼ťy sporz─ůdzi─ç protok├│┼é , kt├│ry winien by─ç podpisany przez wszystkich cz┼éonk├│w komisji uczestnicz─ůcych w posiedzeniu .

┬ž 18
1. Komisja rolnictwa , rozwoju spo┼éeczno gospodarczego i zaopatrzenia dzia┼éa w zakresie gospodarki nieruchomo┼Ťciami , targowisk , wodoci─ůg├│w i zaopatrzenia w wod─Ö , energi─Ö elektryczn─ů i ciepln─ů , utrzymania obiekt├│w i urz─ůdze┼ä u┼ťyteczno┼Ťci publicznej oraz obiekt├│w administracyjnych , rolnictwa , porz─ůdku publicznego , ochrony p. po┼ťarowej i ochrony przeciwpowodziowej , budowy dr├│g , most├│w i chodnik├│w , utrzymania czysto┼Ťci w gminie , opiniowania projekt├│w bud┼ťetu oraz podatk├│w i op┼éat lokalnych .

┬ž 19
1.┬áKomisja o┼Ťwiaty , kultury , ochrony zdrowia i spraw socjalnych dzia┼éa w zakresie edukacji publicznej , w tym szk├│┼é podstawowych , gimnazj├│w , przedszkoli i innych plac├│wek o┼Ťwiatowo - wychowawczych ,kultury ,
kultury fizycznej i turystyki w tym biblioteki gminnej i innych plac├│wek upowszechniania kultury , ochrony d├│br kultury , kultury fizycznej i turystyki w tym teren├│w rekreacyjnych i urz─ůdze┼ä sportowych , promocji i ochrony zdrowia , wspierania os├│b niepe┼énosprawnych ,zapobiegania zagro┼ťeniom zdrowia i ochrony ┼Ťrodowiska , wydawania opinii w sprawie
godzin pracy aptek , opiniowania projekt├│w bud┼ťetu , pomocy dzieciom i m┼éodzie┼ťy z rodzin patologicznych oraz rodzin znajduj─ůcych si─Ö w trudnych warunkach socjalno - bytowych .

┬ž 20
1 .Organem wykonawczym jest W├│jt .
2. Kadencja Wójta rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy .
3. Obj─Öcie obowi─ůzk├│w przez W├│jta nast─Öpuje z chwil─ů z┼éo┼ťenia wobec┬árady gminy ┼Ťlubowania .
4.1 .W├│jt wykonuje uchwa┼éy rady gminy i zadania gminy okre┼Ťlone przepisami prawa .
5. Do zada┼ä W├│jta nale┼ťy w szczeg├│lno┼Ťci :
1. przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy ,
2.┬áokre┼Ťlenia sposobu wykonania uchwa┼é ,
3. gospodarowanie mieniem komunalnym ,
4. wykonanie budżetu ,
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ,
6.┬áprzedk┼éadanie Przewodnicz─ůcemu Rady wniosk├│w o zwo┼éanie sesji Rady ,
7.┬áprzedk┼éadanie radzie sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci finansowej gminy ,
8.┬áprowadzenie spraw z zakresu zwyk┼éego zarz─ůdu maj─ůtkiem gminy , zaci─ůganie zobowi─ůza┼ä finansowych do wysoko┼Ťci ustalonej przez Rad─Ö ,
9.┬áwydawanie zarz─ůdze┼ä porz─ůdkowych w sprawach nie cierpi─ůcych zw┼éoki zwi─ůzanych z bezpo┼Ťrednim zagro┼ťeniem interesu publicznego,

10┬á. udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pe┼énomocnictwa do zarz─ůdzania mieniem tych jednostek ,
11┬á. dokonywania zmian w bud┼ťecie gminy w zakresie dotacji celowych .
6.W realizacji zada┼ä w┼éasnych gminy w├│jt podlega wy┼é─ůcznie Radzie Gminy .
7.W├│jt kieruje bie┼ť─ůcymi sprawami gminy oraz reprezentuje j─ů na zewn─ůtrz.
8.1 .W├│jt wykonuje zadania przy pomocy urz─Ödu gminy .
2 .Organizacj─Ö i zasady funkcjonowania urz─Ödu gminy okre┼Ťla regulamin
organizacyjny , nadany przez W├│jta w drodze zarz─ůdzenia .
9. Kierownikiem urz─Ödu jest W├│jt .
10.W├│jt mo┼ťe powierzy─ç prowadzenie okre┼Ťlonych spraw gminy w swoim
imieniu zast─Öpcy w├│jta je┼ťeli takiego powo┼éa lub sekretarzowi gminy .
11 .W├│jt jako Kierownik Urz─Ödu wykonuje uprawnienia zwierzchnika w stosunku do pracownik├│w Urz─Ödu oraz kierownik├│w gminnych jednostek organizacyjnych . 12.W├│jt zawiera umowy o prac─Ö z pracownikami samorz─ůdowymi oraz
rozwi─ůzuje z nimi umowy .
13.1 .Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy zatrudniani s─ů na zasadzie
powo┼éania uchwa┼é─ů Rady Gminy na podstawie wniosku przed┼éo┼ťonego
przez W├│jta .
2. Pozostali pracownicy urz─Ödu zatrudniani s─ů na podstawie umowy o prac─Ö .

┬ž 21
1. Zasady wynagradzania , wymagania kwalifikacyjne pracownik├│w samorz─ůdowych s─ů uregulowane odr─Öbnymi przepisami .

┬ž 22
Sekretarz Gminy :
1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu ,
2. prowadzi sprawy gminy powierzone przez Wójta .

┬ž 23
1 .Gmina na podstawie upowa┼ťnie┼ä ustawowych ma prawo stanowienia akt├│w
prawa miejscowego obowi─ůzuj─ůcego na obszarze gminy . 2.Organy Gminy wg ustawy o samorz─ůdzie gminnym mog─ů wydawa─ç akty prawa miejscowego w zakresie :
1 .wewn─Ötrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych ,
2.organizacji urz─Öd├│w i instytucji gminny ,
3. zasad zarz─ůdu mieniem gminy ,
4.zasad i trybu korzystania z gminnych obiekt├│w i urz─ůdze┼ä u┼ťyteczno┼Ťci publicznej . 3 .W zakresie nieuregulowanym w odr─Öbnych ustawach lub innych przepisach
powszechnie obowi─ůzuj─ůcych , rada gminy mo┼ťe wydawa─ç przepisy porz─ůdkowe , je┼ťeli jest to niezb─Ödne dla ochrony ┼╝ycia lub zdrowia mieszka┼äc├│w oraz dla zapewnienia porz─ůdku i bezpiecze┼ästwa publicznego . 4. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwa┼éy .

┬ž 24
1.┬áMieniem komunalnym jest w┼éasno┼Ť─ç i inne prawa maj─ůtkowe nale┼ť─ůce do poszczeg├│lnych gmin i ich zwi─ůzk├│w oraz mienie innych gminnych os├│b prawnych , w tym przedsi─Öbiorstw .
2.┬áNabycie mienia komunalnego przez gminy mo┼ťe nast─Öpowa─ç :
 
1.┬ána podstawie ustawy - Przepisy wprowadzaj─ůce ustawy o samorz─ůdzie terytorialnym ,
2.┬áprzez przekazanie gminie mienia w zwi─ůzku z utworzeniem lub zmian─ů granic gminy ,
3.┬áw wyniku przekazania przez administracj─Ö rz─ůdow─ů na zasadach okre┼Ťlonych przez Rad─Ö Ministr├│w w drodze rozporz─ůdzenia ,
4.┬áw wyniku w┼éasnej dzia┼éalno┼Ťci ,
5.┬áprzez inne czynno┼Ťci prawne ,
6.┬áw innych przypadkach okre┼Ťlonych odr─Öbnymi przepisami

┬ž 25
1.┬áO┼Ťwiadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarz─ůdu mieniem sk┼éada jednoosobowo w├│jt .
2.┬áJe┼╝eli czynno┼Ť─ç prawna mo┼ťe spowodowa─ç powstanie zobowi─ůza┼ä pieni─Ö┼ťnych , do jej skuteczno┼Ťci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy .

┬ž 26
1.┬áGmina samodzielnie prowadzi gospodark─Ö finansow─ů na podstawie bud┼ťetu gminy .
2.┬áBud┼ťet uchwalany jest na rok kalendarzowy .
3.┬áProjekt bud┼ťetu przygotowuje W├│jt uwzgl─Ödniaj─ůc zasady prawa bud┼ťetowego . Projekt bud┼ťetu gminy jest przedk┼éadany Radzie przez W├│jta w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzaj─ůcego rok bud┼╝etowy i przesy┼éany do wiadomo┼Ťci Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .
4.┬áBud┼ťet jest uchwalany do ko┼äca roku poprzedzaj─ůcego rok bud┼╝etowy .
5.┬áWydatki bud┼ťetu nie mog─ů przekracza─ç dochod├│w .
6.┬áGospodarka finansowa gminy jest jawna . W├│jt og┼éasza niezw┼éocznie uchwa┼é─Ö bud┼ťetow─ů i sprawozdanie z jej wykonania .

┬ž 27
1. Dochodami gminy s─ů:
1.┬ápodatki , op┼éaty i inne wp┼éywy okre┼Ťlone w odr─Öbnych ustawach jako dochody gminy ,
2.┬ádochody z maj─ůtku gminy ,
 
18
3. subwencja og├│lna z bud┼ťetu pa┼ästwa . 2. Dochodami gminy mog─ů by─ç :
1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych ,
2. wpływy z samoopodatkowania  mieszkańców ,
3. spadki , zapisy , darowizny ,
4. inne dochody

┬ž 28
Obs┼éug─Ö kasow─ů prowadzi Powiatowy Bank Sp├│┼édzielczy w Zamo┼Ťciu o/ Grabowiec.

┬ž 29
1.┬áJednostki organizacyjne pozostaj─ůce z strukturze organizacyjnej Gminy gospodaruj─ů cz─Ö┼Ťci─ů maj─ůtku Gminy wyodr─Öbnion─ů funkcjonalnie i s┼éu┼╝─ůc─ů zaspokajaniu potrzeb wsp├│lnoty samorz─ůdowej . Tworzenie , likwidacja i
reorganizacja tych jednostek oraz wyposa┼ťenie ich w maj─ůtek nast─Öpuje na podstawie uchwa┼éy Rady Gminy .
2.┬á.Kierownicy jednostek organizacyjnych dzia┼éaj─ů jednoosobowo na podstawie pe┼énomocnictwa do zarz─ůdzania mieniem tych jednostek , udzielonego im przez W├│jta .
3. Rada Gminy uchwala statuty tych jednostek .
4.┬áJednostkami organizacyjnymi gminy s─ů :
1 .Gminny O┼Ťrodek Kultury ,
2.┬áGminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej ,
3. Zakład Gospodarki Komunalnej
4. Szkoła Podstawowa w Tuczępach
5.Zesp├│┼é Szk├│┼é im. H. Sienkiewicza w Grabowcu 6.Samorz─ůdowy Zesp├│┼é Obs┼éugi Szk├│┼é
 
Rozdział V POSTANOWIENIA   DOTYCZĄCE SOŁECTW

┬ž 30
W gminie tworzy si─Ö nast─Öpuj─ůce so┼éectwa :
1.┬áBere┼Ť─ç
2. Bronisławka
3. Cieszyn
4. Czechówka
5. Dańczypol
6. Grabowczyk
7. Grabowiec
8. Grabowiec Góra
9.┬áHo┼éu┼ťno
10. Henry kówka
11 . Majdan Tucz─Öpski
12. Ornatowice
13. Kol. Ornato wiece
14. Rogów
15. Siedlisko
16. Skibice
17. Skomorochy Duże
18. Skomorochy Małe
19. Szy sto wice
20. Szczelatyn
21. Tuczępy
22. Wólka Tuczępska
23. Wolica Uchańska
24.┬á┼Ťurawl├│w

┬ž 31
Organizacj─Ö oraz zakres dzia┼éania so┼éectw okre┼Ťlaj─ů odr─Öbne Statuty uchwalone przez┬á┬á Rad─Ö Gminy .
 
┬ž 32
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie , a wykonawczym sołtys .
Dzia┼éalno┼Ť─ç so┼étysa wspiera Rada So┼éecka .
2.┬áSo┼étys oraz cz┼éonkowie Rady So┼éeckiej wybierani s─ů g┼éosowaniu tajnym , bezpo┼Ťrednim spo┼Ťr├│d nieograniczonej liczby kandydat├│w , przez sta┼éych mieszka┼äc├│w so┼éectwa uprawnionych do g┼éosowania .
3.┬áNadz├│r nad dzia┼éalno┼Ťci─ů organ├│w so┼éectwa sprawuje Rada Gminy oraz W├│jt.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

┬ž 33
W sprawach nie uregulowanych w Statucie maj─ů zastosowanie przepisy ustawy o samorz─ůdzie gminnym i pracownikach samorz─ůdowych .

┬ž 34
1.┬áZmiany w Statucie uchwala si─Ö zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w .
2. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego .

FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018
O┼Ťwiadczenia za 2019

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05