2,158,623 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Statut Gminy

STATUT GMINY
 

Rozdział I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Gmina Grabowiec jest wspólnotą samorządową mieszkańców mających miejsce zamieszkania na terenie gminy .
§ 2
Gmina obejmuje obszar o pow. 129 km. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr. 1 do Statutu .
§ 3
Herbem gminy jest mur forteczny o trzech spiczastych basztach z otworami strzelniczymi . Wzór herbu zawiera załącznik Nr.2 do Statutu .
§ 4
Siedzibą władz Gminy jest Grabowiec .
§ 5
1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność .
2. Gmina posiada osobowość prawną .
3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej .

Rozdział II ZAKRES DZIAŁANIA   I   ZADANIA GMINY

§ 6
1. Do zakresu działania gminy naleŜą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym , niezastrzeŜone ustawami na rzecz innych podmiotów .
2. JeŜeli ustawy nie stanowią inaczej , rozstrzyganie w sprawach , o których mowa w ust.1 , naleŜy do gminy .
3. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŜy do zadań własnych gminy .
 
4. Do zadań własnych gminy naleŜą w szczególności sprawy :
1 . gminnych dróg , mostów ,placów oraz organizacji ruchu drogowego ,
2. ładu przestrzennego , gospodarki nieruchomościami , ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę , kanalizacji , oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych , utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych , wysypisk ,utylizacji odpadów komunalnych , zaopatrzenia w energię elektryczną , cieplną i gaz ,
4. lokalnego transportu zbiorowego ,
5. ochrony zdrowia ,
6. pomocy społecznej w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych ,
7. gminnego budownictwa mieszkalnego ,
8. edukacji publicznej ,
9. kultury , w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury ,
10. kultury fizycznej i turystyki , w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych ,

11. targowisk hal targowych ,
12. zieleni gminnej i zadrzewień ,
13. cmentarzy gminnych ,
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej ,
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych ,
16. polityki prorodzinnej , w tym zapewnienia kobietom w ciąŜy opieki socjalnej , medycznej i prawnej ,

17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej ,
18. promocji gminy ,
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi ,
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
5.1. Gmina ma obowiązek wykonywać zadania zlecone na podstawie
odpowiednich ustaw z zakresu administracji rządowej , a takŜe z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów , 2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina moŜe wykonywać równieŜ na podstawie zawartego porozumienia z organami tej administracji .
 
3.Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego .
6. Zadania o których mowa w ust.5 pkt 1,2,3 gmina wykonuje po zapewnieniu przez te jednostki środków finansowych .
7. W celu wykonywania zadań gmina moŜe tworzyć jednostki organizacyjne , a takŜe zawierać umowy z innymi podmiotami , w tym z organizacjami pozarządowymi .

Rozdział III W Ł A D Z E    G M I N Y

§ 7
1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy .
§ 8
1. Gmina działa poprzez swoje organy .
2. Organami Gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy .
§ 9
1. W skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych wybranych na okres 4 lat od dnia wyboru .
2. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie .
3. Do właściwości rady gminy naleŜą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy , o ile ustawy nie stanowią inaczej .
4. Do wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy : 1. uchwalanie statutu gminy ,
.   2. ustalanie wynagrodzenia wójta , stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności ,
 
3. powołanie i odwoływanie skarbnika gminy , oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta ,
4. budŜetu gminy , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budŜetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,
6. uchwalanie programów gospodarczych ,
7. ustalanie zakresu działania , jednostek pomocniczych , zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budŜetowych na realizację zadań przez te jednostki ,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych   w odrębnych ustawach ,
9. podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających
zakres wójta dotyczących :
a) określania zasad nabywania ,zbycia i obciąŜania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy niŜ trzy      lata , o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej - do czasu określenia   zasad wójt moŜe dokonywać te czynności wyłącznie za zgodą rady    gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez wójta ,
c) zaciągania długoterminowych poŜyczek i kredytów ,
d) ustalania maksymalnej wysokości poŜyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budŜetowym ,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich ,
g) określenia zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów i akcji przez   wójta ,
h) tworzenia , likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw ,zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposaŜania ich w majątek ,
i)  ustalania maksymalnej wysokości poŜyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budŜetowym ,
10.Określenie wysokości sumy , do której wójt moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania ,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań , o których mowa w § 6 ust.5 pkt. 2 i 3 Statutu ,
12. podejmowania uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz  wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych ,
14. podejmowania uchwał w sprawach herbu gminy , nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników ,
15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy ,
16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów ,
17. stanowienie w innych sprawach zastrzeŜonych ustawami do kompetencji
rady gminy .


Rozdział IV ORGANIZACJA   I TRYB PRACY   RADY

§ 10
1. Na pierwszej sesji Rada Gminy dokonuje wyboru ze swego grona (bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym )Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
2. Rada Gminy ze swojego grona powołuje stałe lub doraźne Komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy .
3. W skład Komisji wchodzą tylko radni Rady Gminy .
4. Przewodniczącego Komisji wybierają jej członkowie ze swego składu .
5. Do zadań Komisji stałych należy :

1) kontrola jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw    dla jakich komisja została powołana ,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę ,
3) kontrola wykonywania uchwał Rady .
6. Rada powołuje Komisje stałe :
1) rewizyjną
2) rolnictwa , rozwoju społeczno gospodarczego i zaopatrzenia ,
3) oświaty ,kultury ,ochrony zdrowia i spraw socjalnych ,
 
7. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
8. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący .
9. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady , w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności ca najmniej połowy składu rady .
10. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niŜ w ciągu 1 miesiąca od dnia złoŜenia rezygnacji .
11. Nie podjęcie uchwały o której mowa w ust.1 1 w ciągu miesiąca od dnia złoŜenia rezygnacji przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca , w którym powinna być podjęta uchwała .
12. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby , nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał .
13. Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ składu rady Przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dnia od dnia złoŜenia wniosku dołączając do zawiadomień porządek obrad sesji oraz projekty uchwał .
14. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący w porozumieniu z Wójtem
2. Przygotowanie sesji obejmuje :
a) ustalenie porządku obrad ,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad
c) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów , w tym projektów uchwał , dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad .

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący . O terminie , miejscu i proponowanym porządku obrad powiadamia się radnych   najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w sposób zwyczajowo przyjęty .
4. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budŜetu przesyła się radnym   najpóźniej na 14 dni przed sesją .
5. Zawiadomienie o terminie , miejscu i przedmiocie obrad Rady powinna być podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .
6. Sesje Rady są jawne .
7. Przewodniczący obrad i Sekretarz zajmują miejsca przy stole .
8. W lokalu naleŜy zapewnić miejsca dla członków Rady a takŜe dla gości zaproszonych i publiczności .
 
15.1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego składu ustawowego .
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad , gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu : jednakże Rada nie moŜe wówczas podejmować uchwał . 16.1 .Sesję otwiera , prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady .
2.W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w pkt.1 wykonuje wiceprzewodniczący rady .
17.1 .Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad .
2.Porządek obrad moŜe obejmuje w szczególności :
a) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
b) rozpatrzenie projektu uchwał
c) interpelacje i zapytania
d) odpowiedzi na interpelacje
18.1 .Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad , otwierając i zamykając dyskusje nad kaŜdym z punktów ,
2.Rada Gminy moŜe wprowadzić zmiany w porządku obrad , otwierając i zamykając dyskusje nad kaŜdym z punktów .
3 .Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń w uzasadnionych przypadkach moŜe udzielić głosu poza kolejnością .
4.Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady .
5. Przewodniczący Rady moŜe zabierać głos w każdym momencie obrad .
6. Przewodniczący Rady moŜe udzielić głosu osobie nie będącej radnym .
19.1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad , a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnym oraz innych osób uczestniczących w sesji .
2. Przewodniczący Rady moŜe czynić radnym uwagi dotyczące tematu formy i czasu trwania ich wystąpień , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „ do rzeczy .
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają prowadzenie sesji , Przewodniczący Rady przywołuje radnego „ do porządku „ , a gdy przywołanie nie przyniosło skutku moŜe odebrać mu głos , nakazując odnotowanie tego faktu w protokole .
4. Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesji i do publiczności .
20.1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję .
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania .
3. Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności   co najmniej połowy ustawowego składu rady ( 8 radnych ) , w głosowaniu jawnym , chyba ,Ŝe ustawa stanowi inaczej .
21.1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący sesję kończy ją wypowiadając
formułę „ zamykam  sesję Rady Gminy Grabowiec „ .
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uwaŜa się za czas trwania sesji .
22. Obsługę kancelaryjno - administracyjną Rady Gminy prowadzi wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady pracownik Gminy .
23.1.Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół , który powinien w szczególności zawierać :
1. numer , datę i miejsce odbywania sesji , godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał , imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta ,
2. stwierdzenie prawomocności obrad ,
3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady ,
4. odnotowania przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji ,
5. ustalony porządek obrad ,
6. przebieg obrad , a w szczególności streszczenie wystąpień ,
7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów : „ za” , „ przeciw „ , i wstrzymujących oraz głosów niewaŜnych ,
8. treści zgłoszonych i uchwalonych wniosków ,
9. podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół .
24. Protokoły sesji numeruje się cyframi rzymskimi .
25. Nowa numeracja rozpoczyna się z początkiem kadencji Rady .

§ 11
1. Uchwały Rady są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
 
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności :
1 .tytuł uchwały ,
2.podstawę prawną ,
3.po stanowienia merytoryczne ,
4.okreslenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały ,
5.ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w Ŝycie uchwały .
3. Uchwały winne być zredagowane w sposób zwięzły , przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu .
4.Uch wały Rady podpisuje Przewodniczący Rady .
5. Uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami sesji Rady .

§ 12
1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni .
2.1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki .
2.Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad , przelicza oddane głosy „ za” , „ przeciw” i „ wstrzymujące się” sumuje je i porównuje z lista radnych obecnych na sesji , względnie ze składem lub ustawowym składem  Rady . 3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad .
3. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady , a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym .
4.1 .Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza ,że przechodzi np. wniosek lub kandydatura , która uzyskała większą liczbę głosów „za” niŜ „przeciw” .
2.Głosów wstrzymujących się i niewaŜnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw” .
5.1.Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza , że przechodzi wniosek lub kandydatura , która uzyskała liczbę całkowitą waŜnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem przewyŜszającą połowę ustawowego składu Rady .
6. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas , gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 waŜnie oddanych głosów .
7. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas , gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba    głosów o 1 większa od liczby pozostałych waŜnie oddanych głosów .
8 .Uchwały numerujemy cyframi arabskimi .

§ 13
1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy , i jej komisjach oraz utrzymywać stałą więź z wyborcami .
2. Radni potwierdzają swoja obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisami na liście obecności .
3. Radny nieobecny na sesji zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty jej odbycia usprawiedliwić swoją nieobecność .
4. Z radnym nie moŜe być nawiązany stosunek pracy w urzędzie gminy , w której radny uzyskał mandat .
5. Radny nie moŜe pełnić funkcji Kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy .
6. Przy wykonywaniu mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych .
7. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umoŜliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy .
8. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym jeŜeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zadania związane z wykonywaniem przez radnego mandatu .
9. Radny nie moŜe brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji , jeŜeli dotyczy ono jego interesu prawnego .
10. Wysokość diet przysługujących radnemu nie moŜe przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotnie   kwoty bazowej określonej w ustawie budŜetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe .
11 . Wysokość diet określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów
uwzględniając liczbę mieszkańców gminy , przy czym kwota wymieniona w ust. 10 oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców .
12. Przy ustalaniu wysokości diet dla radnych Rada gminy winna brać pod uwagę pełnione funkcje przez radnego .

§ 14
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych wg. Następujących zasad :
1. Klub radnych moŜe utworzyć co najmniej 5 radnych .
2. Powstanie Klubu winno być niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady .
3. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady .
4. Przewodniczącego Klubu wybierają członkowie ze swego grona .
5. Kluby mogą odbywać spotkania raz w miesiącu w pomieszczeniach Urzędu Gminy .

§ 15
1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłoŜonym Radzie .
2. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia .
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie .
4. Pracami Komisji kieruje przewodniczący komisji .
5. Komisje pracują na posiedzeniach .
6. Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji .
7. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów , w obecności co najmniej połowy składu osobowego komisji .
8. Komisje wybierają ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Komisji .
§ 16
1. Rada Gminy kontroluje działalność wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych , w tym celu powołuje komisję rewizyjną .
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni , z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego .

§ 17
1. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej .
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 3 członków .
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada .
3. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta , gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem :

a) legalności ,
b) gospodarności ,
c) rzetelności
d) celowości
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
4. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów , w tym wykonanie budŜetu gminy .
5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie planu pracy a ponadto :

a) na zlecenie rady gminy ,
b) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy ,
6. Do zadań Komisji naleŜy :
a) kontrola całokształtu działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych ,
b) bieŜąca kontrola realizacji budŜetu gminy oraz występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi ( wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowania przez regionalną izbę obrachunkową ) ,
c) współpraca z właściwymi komisjami problemowymi Rady Gminy w sprawie rozpatrywania skarg przez Wójta ,
7. W czasie kontroli Komisja ma prawo do :
a) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej ,
b) wglądu w dokumenty związane z przeprowadzoną kontrolą ,
c) wzywania ki ero wnika jednostki kontrolowanej do składania ustnych lub pisemnych wyjaśnień
8. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmówić wglądu do
dokumentów podlegających na mocy przepisów ustawowych ochronie z
uwagi na tajemnicę państwową i słuŜbową , dobra osobiste . W
przypadku takiej odmowy komisja rewizyjna moŜe wezwać kierownika
kontrolowanej jednostki do złoŜenia wyjaśnień na posiedzeniu komisji .
9. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny zawierający :
a) skład zespołu,
b) wskazanie miejsca , przedmiotu i terminu kontroli ,
c) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół
d) wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów a zwłaszcza dokumentów , wyjaśnień , oględzin dokonywanych w czasie kontroli ,
e) adnotacje o zapoznaniu z protokołem kierownika jednostki kontrolowanej zaopatrzoną podpisem kierownika ,
f) wykaz załączników ,
g) podpisy członków zespołu
10.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze złoŜyć na ręce
Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników .
2. Uwagi o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania .
11. Protokoły sporządza się w 3 egzemplarzach , które w terminie 3 dni od daty podpisania otrzymują : Przewodniczący Rady i kierownik jednostki kontrolowanej .
12.1 .Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 30 marca kazdego roku .
2.Plan pracy przedłoŜony Radzie winie zawierać co najmniej :
a) terminy odbywania posiedzeń ,
3. terminy i wykaz jednostek , które zostaną poddane kontroli kompleksowej ,
4. ocenę wykonania budŜetu Gminy na rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium .
13.1 .Komisja Rewizyjna składa Radzie   roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 2.Sprawozdanie powinno zawierać :
a) liczbę , przedmiot , miejsce , rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli ,
b) wykaz najwaŜniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli ,
c) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną ,
d) ocenę wykonania budŜetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium .
 
14. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie z uchwalonym planem pracy oraz w miarę potrzeb .
15. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej naleŜy sporządzić protokół , który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu .

§ 18
1. Komisja rolnictwa , rozwoju społeczno gospodarczego i zaopatrzenia działa w zakresie gospodarki nieruchomościami , targowisk , wodociągów i zaopatrzenia w wodę , energię elektryczną i cieplną , utrzymania obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych , rolnictwa , porządku publicznego , ochrony p. poŜarowej i ochrony przeciwpowodziowej , budowy dróg , mostów i chodników , utrzymania czystości w gminie , opiniowania projektów budŜetu oraz podatków i opłat lokalnych .

§ 19
1. Komisja oświaty , kultury , ochrony zdrowia i spraw socjalnych działa w zakresie edukacji publicznej , w tym szkół podstawowych , gimnazjów , przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych ,kultury ,
kultury fizycznej i turystyki w tym biblioteki gminnej i innych placówek upowszechniania kultury , ochrony dóbr kultury , kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych , promocji i ochrony zdrowia , wspierania osób niepełnosprawnych ,zapobiegania zagroŜeniom zdrowia i ochrony środowiska , wydawania opinii w sprawie
godzin pracy aptek , opiniowania projektów budŜetu , pomocy dzieciom i młodzieŜy z rodzin patologicznych oraz rodzin znajdujących się w trudnych warunkach socjalno - bytowych .

§ 20
1 .Organem wykonawczym jest Wójt .
2. Kadencja Wójta rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy .
3. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złoŜenia wobec rady gminy ślubowania .
4.1 .Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa .
5. Do zadań Wójta naleŜy w szczególności :
1. przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy ,
2. określenia sposobu wykonania uchwał ,
3. gospodarowanie mieniem komunalnym ,
4. wykonanie budżetu ,
5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ,
6. przedkładanie Przewodniczącemu Rady wniosków o zwołanie sesji Rady ,
7. przedkładanie radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy ,
8. prowadzenie spraw z zakresu zwykłego zarządu majątkiem gminy , zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Radę ,
9. wydawanie zarządzeń porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagroŜeniem interesu publicznego,

10 . udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek ,
11 . dokonywania zmian w budŜecie gminy w zakresie dotacji celowych .
6.W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy .
7.Wójt kieruje bieŜącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
8.1 .Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy .
2 .Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin
organizacyjny , nadany przez Wójta w drodze zarządzenia .
9. Kierownikiem urzędu jest Wójt .
10.Wójt moŜe powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim
imieniu zastępcy wójta jeŜeli takiego powoła lub sekretarzowi gminy .
11 .Wójt jako Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych . 12.Wójt zawiera umowy o pracę z pracownikami samorządowymi oraz
rozwiązuje z nimi umowy .
13.1 .Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy zatrudniani są na zasadzie
powołania uchwałą Rady Gminy na podstawie wniosku przedłoŜonego
przez Wójta .
2. Pozostali pracownicy urzędu zatrudniani są na podstawie umowy o pracę .

§ 21
1. Zasady wynagradzania , wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych są uregulowane odrębnymi przepisami .

§ 22
Sekretarz Gminy :
1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu ,
2. prowadzi sprawy gminy powierzone przez Wójta .

§ 23
1 .Gmina na podstawie upowaŜnień ustawowych ma prawo stanowienia aktów
prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy . 2.Organy Gminy wg ustawy o samorządzie gminnym mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie :
1 .wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych ,
2.organizacji urzędów i instytucji gminny ,
3. zasad zarządu mieniem gminy ,
4.zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej . 3 .W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach
powszechnie obowiązujących , rada gminy moŜe wydawać przepisy porządkowe , jeŜeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia mieszkańców oraz dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego . 4. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały .

§ 24
1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe naleŜące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych , w tym przedsiębiorstw .
2. Nabycie mienia komunalnego przez gminy moŜe następować :
 
1. na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym ,
2. przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy ,
3. w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia ,
4. w wyniku własnej działalności ,
5. przez inne czynności prawne ,
6. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami

§ 25
1. Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt .
2. Jeżeli czynność prawna moŜe spowodować powstanie zobowiązań pienięŜnych , do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy .

§ 26
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budŜetu gminy .
2. BudŜet uchwalany jest na rok kalendarzowy .
3. Projekt budŜetu przygotowuje Wójt uwzględniając zasady prawa budŜetowego . Projekt budŜetu gminy jest przedkładany Radzie przez Wójta w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyłany do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .
4. BudŜet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy .
5. Wydatki budŜetu nie mogą przekraczać dochodów .
6. Gospodarka finansowa gminy jest jawna . Wójt ogłasza niezwłocznie uchwałę budŜetową i sprawozdanie z jej wykonania .

§ 27
1. Dochodami gminy są:
1. podatki , opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy ,
2. dochody z majątku gminy ,
 
18
3. subwencja ogólna z budŜetu państwa . 2. Dochodami gminy mogą być :
1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych ,
2. wpływy z samoopodatkowania  mieszkańców ,
3. spadki , zapisy , darowizny ,
4. inne dochody

§ 28
Obsługę kasową prowadzi Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu o/ Grabowiec.

§ 29
1. Jednostki organizacyjne pozostające z strukturze organizacyjnej Gminy gospodarują częścią majątku Gminy wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej . Tworzenie , likwidacja i
reorganizacja tych jednostek oraz wyposaŜenie ich w majątek następuje na podstawie uchwały Rady Gminy .
2. .Kierownicy jednostek organizacyjnych działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek , udzielonego im przez Wójta .
3. Rada Gminy uchwala statuty tych jednostek .
4. Jednostkami organizacyjnymi gminy są :
1 .Gminny Ośrodek Kultury ,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,
3. Zakład Gospodarki Komunalnej
4. Szkoła Podstawowa w Tuczępach
5.Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu 6.Samorządowy Zespół Obsługi Szkół
 
Rozdział V POSTANOWIENIA   DOTYCZĄCE SOŁECTW

§ 30
W gminie tworzy się następujące sołectwa :
1. Bereść
2. Bronisławka
3. Cieszyn
4. Czechówka
5. Dańczypol
6. Grabowczyk
7. Grabowiec
8. Grabowiec Góra
9. HołuŜno
10. Henry kówka
11 . Majdan Tuczępski
12. Ornatowice
13. Kol. Ornato wiece
14. Rogów
15. Siedlisko
16. Skibice
17. Skomorochy Duże
18. Skomorochy Małe
19. Szy sto wice
20. Szczelatyn
21. Tuczępy
22. Wólka Tuczępska
23. Wolica Uchańska
24. śurawlów

§ 31
Organizację oraz zakres działania sołectw określają odrębne Statuty uchwalone przez   Radę Gminy .
 
§ 32
1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie , a wykonawczym sołtys .
Działalność sołtysa wspiera Rada Sołecka .
2. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są głosowaniu tajnym , bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów , przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania .
3. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy oraz Wójt.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33
W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych .

§ 34
1. Zmiany w Statucie uchwala się zwykłą większością głosów .
2. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego .

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.75