2,877,769 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Gminny Osrodek Pomocy połecznej w Grabowcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Edyta Lisiuk

Adres:
ul. Kozia 15. 22-425 Grabowiec,
pow. zamojski, woj. lubelskie
tel. (084) 651-22-60

NIP – 919-13-66-431
REGON - 950003425

Konto bankowe:  82 9644 1020 2006 2000 1267 0003
PBS Zamość o/Grabowiec
e-mail:
gops-grabowiec@neostrada.pl 


 

 
Ustwa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
http://www.lex.com.pl/samorzad/akt.php?akt=Dz.U.2008.115.728.html

Zasady ogólne i zakres podmiotowy wynikający z ustawy

Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Art. 3. 1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Art. 4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
  1)   osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2)   cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a)  na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b)  na podstawie zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
  3)   mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Cała ustawa: http://www.lex.com.pl/samorzad/akt.php?akt=Dz.U.2008.115.728.html

 


 

Uchwała Nr  XXXV/171/2010
Rady Gminy W Grabowcu
z dnia 30 marca 2010 roku.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz.U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Nr XVII/82/04 Rady Gminy Grabowiec z dnia 19 października 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Pijajko


Statut - Plik pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/171/2010
Rady Gminy  w Grabowcu
z dnia 30 marca 2010 r.
                                                                                                                                
                                                                                                                             
STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRABOWCU

ROZDZIAŁ  I
Postanowienia ogólne

§ 1
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zwany dalej „Ośrodkiem”,                           jest samodzielną jednostką organizacyjną  gminy, która działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009r. Nr 115, poz.593 z późn. zm./,
2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm./
3. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U.Nr71, poz.734 z późn. zm./
4. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr142, poz.1591 z późn. zm./
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr.157,poz.1240 z 2009 roku.
6. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr203,poz.1966 z 2003 roku z późn. zm./
7. Ustawy Niniejszego dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/ Dz.U. z 2007 Nr 192, poz. 1378 z późn. zm./
8. Niniejszego statutu.

§ 2
1. Siedziba Ośrodka mieści się  przy ulicy Koziej 15 w Grabowcu.
2. Terenem działalności Ośrodka jest obszar gminy Grabowiec.
3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w brzmieniu  ”Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu.”

§ 3
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania:
1. Gminy Grabowiec w zakresie pomocy społecznej, stanowiące zadania własne.
2. Zadania zlecone, nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.
3. Inne określone jako zadania Ośrodka w niniejszym Statucie lub wynikające  z przepisów prawa.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Ośrodka
 
§ 4
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu:
1)  pomocy społecznej,
2)  świadczeń rodzinnych,
3)  funduszu alimentacyjnego,
4)  dodatków mieszkaniowych,
§ 5
1. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należy:
1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,
2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób znajdujących się  w trudnych sytuacjach w zakresie i na zasadach określonych w ustawie  pomocy społecznej w szczególności poprzez: świadczenie, przyznawanie  i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami,
3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych rodzin,
5) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
6) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
7) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
8) projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka,
9) inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej,
10)  właściwa organizacja pracy dla realizacji zadań oraz nadzór w zakresie gospodarowania przydzielonymi środkami pod względem legalności, gospodarności  i celowości.

2. Ośrodek realizuje zadania kierując się:
1) w odniesieniu do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Lubelskiego,
2) w odniesieniu do zadań własnych gminy, ustaleniami Wójta Gminy oraz Rady Gminy
3. Z wykonywania zadań Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 6
Do zadań Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych, realizowanych przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną, należy ustalenie prawa i wypłacanie świadczeń rodzinnych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 
                 
 § 7
Do świadczeń ośrodka w zakresie funduszu alimentacyjnego należy:
1) Ustalanie prawa do świadczeń alimentacyjnych, wypłacanie świadczeń oraz wydawanie decyzji w tych sprawach,
2) prowadzenie postępowania oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, przekazywanie informacji komornikom oraz organom właściwym o postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 8
 Do zadań Ośrodka w zakresie dodatków mieszkaniowych należy przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

§ 9
Ośrodek koordynuje realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Grabowiec na lata 2006 – 2015, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.                                                           

§ 10
 Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej, samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, szkołami, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
                        
Rozdział III
Organizacja Ośrodka
§ 11
Strukturę organizacyjną w formie regulaminu wraz z określeniem podstawowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk określa Kierownik.
 
§ 12  
1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik Ośrodka.
2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz oraz wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników.
3. Kierownik nadzoruje całość prowadzonych zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację przed Wójtem, Radą Gminy, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim – Wydziałem Spraw Społecznych.
4. Kierownik wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

§ 13  
Wójt Gminy  sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka.
 
§ 14  
Decyzje administracyjne wydaje Kierownik Ośrodka.
                          
§ 15
Podczas nieobecności w pracy Kierownika decyzje administracyjne wydaje Wójt Gminy  lub upoważniony przez niego pracownik Ośrodka.

§ 16  
1. Zadania Ośrodka Kierownik realizuje przy pomocy pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, oraz  innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników ustala Kierownik w zakresie czynności i obowiązków.

§ 17  
    Finansowanie zadań Ośrodka :
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki:
1) ze środków samorządowych budżetu gminy
2) z dotacji celowych budżetu państwa
3) z innych przewidzianych prawem źródeł finansowania

§ 18
1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków określony uchwałą budżetową Rady Gminy.
2. Zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami na wniosek Kierownika Ośrodka dokonuje Wójt Gminy.
 
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 19  
1. Odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu ponosi Kierownik Ośrodka.
2. Zmiany Statutu następują w trybie właściwym do jego uchwalenia.  

  § 20 
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa.

Statut do pobrania - Plik pdf

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05