2,813,227 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
URZĄD STANU CYWILNEGO

articles: B.Sitarz.jpg

inż. Barbara Sitarz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Grabowiec

Tel. (84) 651-24-44,  651-24-74 w.32


http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/73/Rejestracja_stanu_cywilnego.html
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/364/Informacje_ogolne.html


Do zakresu zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) Przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń o zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie
i dzieci zrodzone z małżeństwa,
d) wstąpienie w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwem,
e) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
f) uznaniu dziecka,
g) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
h) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.
2. Adnotacje o ustaniu, unieważnieniu lub separacji małżeństwa.
3. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa, zgonów w księgach Stanu Cywilnego oraz prowadzenie ksiąg w oparciu o dokonywane zgłoszenia decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
4.  Sporządzanie aktów małżeństw zgodnie z przepisami w tym zakresie.
5. Wydawanie wypisów z ksiąg Stanu Cywilnego.
6. Transkrypcja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
7. Przyjmowanie od mieszkańców wniosków o wydanie dowodów osobistych i wydawanie tych dokumentów.
8. Ochrona danych osobowych.
9. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
10. Prowadzenie innych zadań nałożonych na gminę ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
11. Prowadzenie Kancelarii tajnej.
12. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta.

Z regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Grabowiec - X.2009 r. >> Cały Regulamin


 

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i  przewidzianych prawem oświadczeń strony.
Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego.
Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.
Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
Przepisy nie przewidują wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i o stanie rodzinnym.

Akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, a potem przekazywane są do archiwum państwowego.

Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiane są niezwłocznie, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego strona jest o tym pisemnie poinformowana.

Pobieranie opłaty skarbowej oraz zwolnienia z opłaty skarbowej następują na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm.).


Co i jak można załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego (w trakcie przygotowania...)

Sporządzenie aktu urodzenia
Odtworzenie aktu urodzenia
Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka
Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka
Małżeństwo cywilnoprawne
Małżeństwa wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym
Odtworzenie aktu małżeństwa
Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska po zawarciu małżeństwa matki dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka lub ojca dziecka z kobietą, która nie jest matką dziecka
Organizacja uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń i kserokopii niemieckich aktów stanu cywilnego.
Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
Wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
Wpisanie aktu zgonu sporządzonego za granicą
Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
Sporządzanie aktu zgonu
Odtworzenie aktu zgonu
Zmiana imion i nazwisk


Akta stanu cywilnego

Dz.U.2004.161.1688  Prawo o aktach stanu cywilnego.


Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Uroczystość wręczenia medali prezydenckich „za długoletnie pożycie małżeńskie” - 8 listopada 2009 roku. - więcej >>

 

 

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04