2,158,654 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
JEDNOSTKI POMOCNICZE


UCHWAŁA Nr IX/50/03
RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym gminy Grabowiec
(Lublin, dnia 4 marca 2004 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 62, poz. 718) - Rada Gminy Grabowiec uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statuty tej samej treści dla jednostek pomocniczych - sołectw w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykaz sołectw, którym nadaje się statuty i obszary ich działania określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/41/90 Rady Gminy w Grabowcu z dnia 12 listopada 1990 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Grabowiec
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1

STATUT SOŁECTWA

Rozdział I
NAZWA I TEREN DZIAŁANIA
§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi.
2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Samorząd Mieszkańców Wsi .....
§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, którego mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy Grabowiec.
2. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
- Statutu Gminy Grabowiec
- niniejszego statutu.
Rozdział II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 3. 1. Organami sołectwa są:
- Zebranie wiejskie,
- Sołtys,
- Rada Sołecka.
2. Zebranie Wiejskie może powołać Komisje, określając ich zakres działania.
§ 4. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
§ 5. 1. Do zadań samorządu mieszkańców wsi należy:
- udział w rozpatrywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
- kształtowanie zasad współżycia społecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
- tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
- sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych z warunkami życia na wsi.
2. Rada Gminy może przekazywać składniki mienia komunalnego do korzystania.
§ 6. 1. Zadania określone w § 5 samorząd mieszkańców wsi realizuje poprzez:
 1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,
 2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,
 3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.
 4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
 5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
 6) ustalenia zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
2. Samorząd Mieszkańców Wsi może realizować zadania poprzez powoływanie komitetów do czynów społecznych.
§ 7. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
 1) wybór i odwołanie Sołtysa,
 2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej
 3) decydowanie o prawach własności, użytkowania lub innych prawach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa przekazanego sołectwu w zarząd,
 4) opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa lub powołanie jednostek pomocniczych niższego rzędu.
§ 8. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. Wójt w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez Radę Gminy.
3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
§ 9. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć organy sołectwa nawiązują współpracę z organami innych sołectw na terenie gminy, zawierając stosowne porozumienia bądź podejmując wspólne uchwały.
Rozdział III
SOŁTYS I RADA SOŁECKA
§ 10. 1. Kadencja Sołtysa, Rady Sołeckiej bądź innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.
2. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.
§ 11. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
 1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
 2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
 3) działanie stosowne do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
 4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
 5) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 6) pełnienie roli męża zaufania w sołectwie,
 7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
 8) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania i akceptowanie dokumentów z tym związanych,
 9) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów między innymi w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,
 10) prowadzenie teczki zawierającej:
- statut sołectwa,
- protokoły z zebrań Rady Sołeckiej,
- inne w miarę potrzeb.
2. Protokół z zebrania Rady Sołeckiej powinien zawierać:
 1) skrócony opis dyskusji,
 2) wnioski i uchwały, przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie winno być ujęte ile głosów "za", ile "przeciw", ile "wstrzymujących się"
3. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada, co najmniej raz w roku informację o swojej działalności.
4. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.
5. Rozpatrując sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa, Wójt Gminy zaprasza Sołtysa do udziału w tym postępowaniu.
6. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
2. Rada Sołecka składa się z 5 - 7 osób.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa, Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się, co najmniej raz w półroczu. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
5. Radny z sołectwa uczestniczy w posiedzeniu Rady.
6. Rada Sołecka jest stałym komitetem czynów społecznych. Zebranie Wiejskie może ustalić inny skład komitetu czynów społecznych.
7. Rada Sołecka w szczególności;
 1) opracowuje i przedstawia na zebraniu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
 2) opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim projekty programów pracy samorządu,
 3) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
 4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,
 5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
 6) na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej,
 7) opiniuje o prawach własności lub użytkowania składników majątkowych znajdujących się na terenie sołectwa.
Rozdział IV
ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ
§ 13. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 14. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
 1) z własnej inicjatywy,
 2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,
 3) na żądanie, co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
 4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
§ 15. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicy i w inny sposób miejscowo przyjęty.
3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno się odbywać w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 16. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie Wiejskie może wybrać inną osobę na Przewodniczącego zebrania.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.
4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Radą Sołecką.
5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu winny być należycie przygotowane.
6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu.
7. W przypadku powstania trudności Sołtys winien zwrócić się do Wójta Gminy o pomoc.
§ 17. W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, Wójt Gminy wyznacza pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem.
§ 18. 1. Zebranie wiejskie jest upoważnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności, co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób.
2. W przypadku braku określonego w pkt 1 quorum następne Zebranie Mieszkańców sołectwa odbywa się po upływie 1 godziny, bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę.
4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.
5. Obrady Zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział V
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 19. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego. Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego proponuje Rada Sołecka, a wybiera Zebranie Wiejskie.
2. Zarządzenie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 20. 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania.
2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów.
3. Wybory przeprowadza się na kart. ach do głosowania opatrzonych pieczęcią Wójta Gminy.
4. Do zadań komisji należy:
 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
 2) przeprowadzenie głosowania,
 3) ustalenie wyników głosowania,
 4) ogłoszenie wyników wyborów
 5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
5. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz przewodniczący Zebrania.
§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
§ 22. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określonej w ust. 1 liczby oddanych głosów, wyboru dokonuje się w ponownym głosowaniu spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów uprawniającą do udziału w drugim głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.
3. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów.
§ 23. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
§ 24. Wyboru lub odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 25. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony przez 5 osób powinien być poddany pod głosowanie na Zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 26. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez sołtysa.
Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 27. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy.
2. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów w formie diety zryczałtowanej za udział w sesji Rady Gminy na zasadach i w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.
3. Komitety do czynów społecznych są nadzorowane i rozliczane przez Urząd Gminy.
Rozdział VII
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 28. 1. Rada Gminy i Wójt sprawują nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywania zadań.
2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:
 1) dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji Rady Gminy,
 2) dokonywanie lustracji sołectwa,
 3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej i społecznej sołectwa.
3. Wójt Gminy obowiązany jest czuwać, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
4. Wójt Gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy maja prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą również uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.
5. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są obowiązane uwzględniać i realizować uchwały i opinie organów sołectwa, udzielając odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.
6. Wójt Gminy, jeżeli uzna uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem, powinien wstrzymać ich realizację.
7. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Rady Gminy na postępowanie sprzeczne z pkt 5, gdy narusza ono istotne interesy mieszkańców.
8. Rada Gminy badając sprzeciw:
a) uznaje jego zasadność,
b) w razie uwzględnienia sprzeciwu podejmuje uchwałę o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w pkt 4 i 5 i sama ostatecznie rozstrzyga sprawę.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ SOŁECTW, KTÓRYM NADAJE SIĘ NINIEJSZY STATUT
 1. Bereść
 2. Bronisławka
 3. Cieszyn
 4. Czechówka
 5. Dańczypol
 6. Grabowczyk
 7. Grabowiec
 8. Grabowiec Góra
 9. Hołużno
 10. Henrykówka
 11. Majdan Tuczępski
 12. Ornatowice
 13. Kol. Ornatowice
 14. Rogów
 15. Siedlisko
 16. Skibice
 17. Skomorochy Duże
 18. Skomorochy Małe
 19. Szystowice
 20. Szczelatyn
 21. Tuczępy
 22. Wólka Tuczępska
 23. Wolica Uchańska
 24. Żurawlów


Dziennik Lubelski 2004.34.737 Numer: IX/50/03

Autor: rada gminy
Tytuł: Nadanie Statutów jednostkom pomocniczym gminy Grabowiec.

Data aktu:  2003.11.26
Data ogłoszenia:  2004.03.04
Wejście w życie:  2004.03.19

Uwagi: Uchyla: uchwała Nr VIII/41/90 Rady Gminy w Grabowcu z 12.11.1990 r.

 

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.24