2,877,875 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Zast─Öpca W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
JEDNOSTKI POMOCNICZE


UCHWAŁA Nr IX/50/03
RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie nadania Statut├│w jednostkom pomocniczym gminy Grabowiec
(Lublin, dnia 4 marca 2004 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z p├│┼║niejszymi zmianami) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o og┼éaszaniu akt├│w normatywnych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 62, poz. 718) - Rada Gminy Grabowiec uchwala co nast─Öpuje:
┬ž┬á1.┬áUchwala si─Ö Statuty tej samej tre┼Ťci dla jednostek pomocniczych - so┼éectw w brzmieniu ustalonym w za┼é─ůczniku Nr 1 do niniejszej uchwa┼éy.
┬ž┬á2.┬áWykaz so┼éectw, kt├│rym nadaje si─Ö statuty i obszary ich dzia┼éania okre┼Ťla za┼é─ůcznik Nr 2 do niniejszej uchwa┼éy.
┬ž┬á3.┬áTraci moc uchwa┼éa Nr VIII/41/90 Rady Gminy w Grabowcu z dnia 12 listopada 1990 roku w sprawie uchwalenia Statut├│w So┼éectw Gminy Grabowiec
┬ž┬á4.┬áWykonanie uchwa┼éy powierza si─Ö W├│jtowi Gminy Grabowiec.
┬ž┬á5.┬áUchwa┼éa podlega og┼éoszeniu w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Lubelskiego.
┬ž┬á6.┬áUchwa┼éa wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Lubelskiego.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1

STATUT SOŁECTWA

Rozdział I
NAZWA I TEREN DZIAŁANIA
┬ž┬á1.┬á1.┬áOg├│┼é mieszka┼äc├│w so┼éectwa stanowi samorz─ůd mieszka┼äc├│w wsi.
2.┬áNazwa samorz─ůdu mieszka┼äc├│w wsi brzmi: Samorz─ůd Mieszka┼äc├│w Wsi .....
┬ž┬á2.┬á1.┬áSo┼éectwo jest jednostk─ů pomocnicz─ů, kt├│rego mieszka┼äcy wsp├│lnie z innymi so┼éectwami tworz─ů wsp├│lnot─Ö samorz─ůdow─ů gminy Grabowiec.
2.┬áSamorz─ůd mieszka┼äc├│w wsi dzia┼éa na podstawie przepis├│w prawa a w szczeg├│lno┼Ťci:
-┬áustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p├│┼║n. zm.).
- Statutu Gminy Grabowiec
- niniejszego statutu.
Rozdział II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA
┬ž┬á3.┬á1.┬áOrganami so┼éectwa s─ů:
- Zebranie wiejskie,
- Sołtys,
- Rada Sołecka.
2.┬áZebranie Wiejskie mo┼╝e powo┼éa─ç Komisje, okre┼Ťlaj─ůc ich zakres dzia┼éania.
┬ž┬á4.┬á1.┬áZebranie wiejskie jest organem uchwa┼éodawczym w so┼éectwie.
2. Sołtys jest organem wykonawczym.
3.┬áRada So┼éecka jest organem wspomagaj─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç so┼étysa.
┬ž┬á5.┬á1.┬áDo zada┼ä samorz─ůdu mieszka┼äc├│w wsi nale┼╝y:
-┬áudzia┼é w rozpatrywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi─ůzanych z miejscem zamieszkania,
- kształtowanie zasad współżycia społecznego,
- organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa,
-┬átworzenie pomocy s─ůsiedzkiej,
-┬ásprawowanie kontroli spo┼éecznej nad dzia┼éalno┼Ťci─ů jednostek organizacyjnych z warunkami ┼╝ycia na wsi.
2. Rada Gminy może przekazywać składniki mienia komunalnego do korzystania.
┬ž┬á6.┬á1.┬áZadania okre┼Ťlone w ┬ž 5 samorz─ůd mieszka┼äc├│w wsi realizuje poprzez:
 1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,
┬á2)┬áopiniowanie spraw nale┼╝─ůcych do zakresu dzia┼éania samorz─ůdu mieszka┼äc├│w wsi,
 3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.
┬á4)┬áwyst─Öpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, kt├│rych za┼éatwienie wykracza poza mo┼╝liwo┼Ťci mieszka┼äc├│w so┼éectwa,
┬á5)┬áwsp├│┼éprac─Ö z radnymi z terenu so┼éectwa w zakresie organizacji spotka┼ä z wyborcami, dy┼╝ur├│w oraz kierowanie do nich wniosk├│w dotycz─ůcych so┼éectwa,
 6) ustalenia zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.
2.┬áSamorz─ůd Mieszka┼äc├│w Wsi mo┼╝e realizowa─ç zadania poprzez powo┼éywanie komitet├│w do czyn├│w spo┼éecznych.
┬ž┬á7.┬áDo wy┼é─ůcznej w┼éa┼Ťciwo┼Ťci Zebrania Wiejskiego nale┼╝y:
 1) wybór i odwołanie Sołtysa,
 2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej
┬á3)┬ádecydowanie o prawach w┼éasno┼Ťci, u┼╝ytkowania lub innych prawach rzeczowych i maj─ůtkowych dotycz─ůcych mienia gminnego znajduj─ůcego si─Ö na terenie so┼éectwa przekazanego so┼éectwu w zarz─ůd,
┬á4)┬áopiniowanie celowo┼Ťci utworzenia, poszerzenia i likwidacji so┼éectwa lub powo┼éanie jednostek pomocniczych ni┼╝szego rz─Ödu.
┬ž┬á8.┬á1.┬áUchwa┼éy i opinie Zebrania Wiejskiego So┼étys przekazuje W├│jtowi Gminy.
2.┬áW├│jt w zale┼╝no┼Ťci od charakteru sprawy za┼éatwia je we w┼éasnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez Rad─Ö Gminy.
3. O sposobie załatwienia spraw informuje się Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.
┬ž┬á9.┬áDo realizacji wsp├│lnych przedsi─Öwzi─Ö─ç organy so┼éectwa nawi─ůzuj─ů wsp├│┼éprac─Ö z organami innych so┼éectw na terenie gminy, zawieraj─ůc stosowne porozumienia b─ůd┼║ podejmuj─ůc wsp├│lne uchwa┼éy.
Rozdział III
SOŁTYS I RADA SOŁECKA
┬ž┬á10.┬á1.┬áKadencja So┼étysa, Rady So┼éeckiej b─ůd┼║ innych organ├│w powo┼éanych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.
2.┬áDzia┼éalno┼Ť─ç So┼étysa i Rady So┼éeckiej ma charakter spo┼éeczny.
┬ž┬á11.┬á1.┬áDo obowi─ůzk├│w So┼étysa nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:
 1) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
 2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
 3) działanie stosowne do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
┬á4)┬áwp┼éywanie na wykorzystanie aktywno┼Ťci mieszka┼äc├│w s┼éu┼╝─ůcej poprawie gospodarki i warunk├│w ┼╝ycia w so┼éectwie,
┬á5)┬áreprezentowanie so┼éectwa na zewn─ůtrz,
 6) pełnienie roli męża zaufania w sołectwie,
 7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
┬á8)┬áprowadzenie zarz─ůdu, administracji, gospodarki tymi sk┼éadnikami mienia i ┼Ťrodkami finansowymi, kt├│re gmina przekaza┼éa so┼éectwu do korzystania i akceptowanie dokument├│w z tym zwi─ůzanych,
┬á9)┬áwykonywanie innych zada┼ä nale┼╝─ůcych do So┼étysa z mocy og├│lnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w mi─Ödzy innymi w zakresie obronno┼Ťci i ochrony przeciwpo┼╝arowej, inkasa niekt├│rych podatk├│w i op┼éat, zapobiegania kl─Öskom ┼╝ywio┼éowym oraz usuwanie ich skutk├│w,
┬á10)┬áprowadzenie teczki zawieraj─ůcej:
- statut sołectwa,
- protokoły z zebrań Rady Sołeckiej,
- inne w miarę potrzeb.
2. Protokół z zebrania Rady Sołeckiej powinien zawierać:
 1) skrócony opis dyskusji,
┬á2)┬áwnioski i uchwa┼éy, przy czym w sprawach poddawanych pod g┼éosowanie winno by─ç uj─Öte ile g┼éos├│w "za", ile "przeciw", ile "wstrzymuj─ůcych si─Ö"
3.┬áNa zebraniach wiejskich So┼étys przedk┼éada, co najmniej raz w roku informacj─Ö o swojej dzia┼éalno┼Ťci.
4. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.
5.┬áRozpatruj─ůc sprawy dotycz─ůce bezpo┼Ťrednio so┼éectwa, W├│jt Gminy zaprasza So┼étysa do udzia┼éu w tym post─Öpowaniu.
6. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.
┬ž┬á12.┬á1.┬áPrzy wykonywaniu swoich zada┼ä So┼étys wsp├│┼édzia┼éa z Rad─ů So┼éeck─ů.
2. Rada Sołecka składa się z 5 - 7 osób.
3.┬áDo obowi─ůzk├│w Rady So┼éeckiej nale┼╝y wspomaganie So┼étysa, Rada So┼éecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
4.┬áPosiedzenia Rady So┼éeckiej odbywaj─ů si─Ö, co najmniej raz w p├│┼éroczu. Posiedzeniom przewodniczy So┼étys.
5. Radny z sołectwa uczestniczy w posiedzeniu Rady.
6. Rada Sołecka jest stałym komitetem czynów społecznych. Zebranie Wiejskie może ustalić inny skład komitetu czynów społecznych.
7.┬áRada So┼éecka w szczeg├│lno┼Ťci;
┬á1)┬áopracowuje i przedstawia na zebraniu projekty uchwa┼é w sprawach b─Öd─ůcych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
┬á2)┬áopracowuje i przedk┼éada na Zebraniu Wiejskim projekty program├│w pracy samorz─ůdu,
┬á3)┬áwyst─Öpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz─ůcymi udzia┼éu mieszka┼äc├│w w rozwi─ůzywaniu problem├│w so┼éectwa,
 4) organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,
 5) współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
┬á6)┬ána Zebraniach Wiejskich So┼étys sk┼éada informacje o dzia┼éalno┼Ťci Rady So┼éeckiej,
┬á7)┬áopiniuje o prawach w┼éasno┼Ťci lub u┼╝ytkowania sk┼éadnik├│w maj─ůtkowych znajduj─ůcych si─Ö na terenie so┼éectwa.
Rozdział IV
ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ
┬ž┬á13.┬áPrawo do udzia┼éu w Zebraniu Wiejskim maj─ů wszyscy mieszka┼äcy so┼éectwa posiadaj─ůcy czynne prawo wyborcze.
┬ž┬á14.┬áZebranie wiejskie zwo┼éuje so┼étys:
 1) z własnej inicjatywy,
 2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,
┬á3)┬ána ┼╝─ůdanie, co najmniej 1/5 mieszka┼äc├│w uprawnionych do udzia┼éu w zebraniu,
 4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
┬ž┬á15.┬á1.┬áZebranie wiejskie odbywa si─Ö w miar─Ö potrzeb, jednak nie rzadziej ni┼╝ raz w roku.
2.┬áTermin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje si─Ö do wiadomo┼Ťci publicznej przez og┼éoszenie na tablicy i w inny spos├│b miejscowo przyj─Öty.
3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta winno się odbywać w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
┬ž┬á16.┬á1.┬áZebranie wiejskie jest wa┼╝ne, gdy mieszka┼äcy so┼éectwa zostali o nim prawid┼éowo powiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.
2.┬áZebranie Wiejskie otwiera So┼étys i przewodniczy jego obradom. Zebranie Wiejskie mo┼╝e wybra─ç inn─ů osob─Ö na Przewodnicz─ůcego zebrania.
3.┬áPorz─ůdek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przed┼éo┼╝onego przez So┼étysa.
4.┬áProjekt porz─ůdku obrad winien by─ç skonsultowany z Rad─ů So┼éeck─ů.
5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu winny być należycie przygotowane.
6.┬áObowi─ůzkiem So┼étysa jest zapewnienie referent├│w spraw rozpatrywanych na Zebraniu.
7.┬áW przypadku powstania trudno┼Ťci So┼étys winien zwr├│ci─ç si─Ö do W├│jta Gminy o pomoc.
┬ž┬á17.┬áW celu udzielenia So┼étysowi sta┼éej pomocy w przygotowaniu materia┼é├│w i w organizacji zebra┼ä, W├│jt Gminy wyznacza pracownik├│w Urz─Ödu Gminy do kontakt├│w z so┼éectwem.
┬ž┬á18.┬á1.┬áZebranie wiejskie jest upowa┼╝nione do przeprowadzenia wybor├│w oraz podejmowania uchwa┼é w obecno┼Ťci, co najmniej 1/10 uprawnionych do g┼éosowania os├│b.
2.┬áW przypadku braku okre┼Ťlonego w pkt 1 quorum nast─Öpne Zebranie Mieszka┼äc├│w so┼éectwa odbywa si─Ö po up┼éywie 1 godziny, bez wzgl─Ödu na liczb─Ö obecnych na Zebraniu.
3.┬áUchwa┼éy zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w, tzn. liczba g┼éos├│w "za" musi by─ç wi─Öksza od liczby g┼éos├│w "przeciw". G┼éos├│w wstrzymuj─ůcych si─Ö nie bierze si─Ö pod uwag─Ö.
4.┬áG┼éosowanie odbywa si─Ö w spos├│b jawny. Zebranie mo┼╝e postanowi─ç o przeprowadzeniu tajnego g┼éosowania nad konkretn─ů spraw─ů.
5.┬áObrady Zebrania s─ů protoko┼éowane. Uchwa┼éy podpisuje So┼étys i og┼éasza je w spos├│b zwyczajowo przyj─Öty.
Rozdział V
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
┬ž┬á19.┬á1.┬áZebranie Wiejskie, na kt├│rym ma by─ç dokonany wyb├│r So┼étysa i cz┼éonk├│w Rady So┼éeckiej zarz─ůdza W├│jt Gminy. W tym celu okre┼Ťla miejsce, dzie┼ä i godzin─Ö Zebrania Wiejskiego. Przewodnicz─ůcego Zebrania Wiejskiego proponuje Rada So┼éecka, a wybiera Zebranie Wiejskie.
2.┬áZarz─ůdzenie W├│jta o zwo┼éaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So┼étysa i Rady So┼éeckiej podaje si─Ö do wiadomo┼Ťci mieszka┼äc├│w so┼éectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczon─ů dat─ů zebrania.
┬ž┬á20.┬á1.┬áWybory lub odwo┼éanie przeprowadza komisja skrutacyjna w sk┼éadzie co najmniej 3 os├│b wybranych spo┼Ťr├│d uprawnionych uczestnik├│w Zebrania.
2.┬áCz┼éonkiem Komisji nie mo┼╝e by─ç osoba kandyduj─ůca do wybieranych organ├│w.
3.┬áWybory przeprowadza si─Ö na kart. ach do g┼éosowania opatrzonych piecz─Öci─ů W├│jta Gminy.
4. Do zadań komisji należy:
 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
 2) przeprowadzenie głosowania,
 3) ustalenie wyników głosowania,
 4) ogłoszenie wyników wyborów
┬á5)┬ásporz─ůdzenie protoko┼éu o wynikach wybor├│w.
5.┬áProtok├│┼é podpisuj─ů cz┼éonkowie Komisji oraz przewodnicz─ůcy Zebrania.
┬ž┬á21.┬á1.┬áWybory odbywaj─ů si─Ö przy nieograniczonej liczbie kandydat├│w zg┼éoszonych bezpo┼Ťrednio przez uprawnionych uczestnik├│w Zebrania.
2.┬áW pierwszej kolejno┼Ťci nale┼╝y przeprowadzi─ç zg┼éoszenia kandydat├│w i g┼éosowanie dla dokonania wyboru So┼étysa. W drugiej kolejno┼Ťci przeprowadza si─Ö wybory cz┼éonk├│w Rady So┼éeckiej.
┬ž┬á22.┬á1.┬áZa wybranego na so┼étysa uwa┼╝a si─Ö tego kandydata, kt├│ry w g┼éosowaniu otrzyma┼é wi─Öcej ni┼╝ po┼éow─Ö wa┼╝nie oddanych g┼éos├│w.
2.┬áJe┼╝eli ┼╝aden z kandydat├│w nie otrzyma┼é okre┼Ťlonej w ust. 1 liczby oddanych g┼éos├│w, wyboru dokonuje si─Ö w ponownym g┼éosowaniu spo┼Ťr├│d dw├│ch kandydat├│w, kt├│rzy w pierwszym g┼éosowaniu otrzymali najwi─Öksz─ů liczb─Ö wa┼╝nie oddanych g┼éos├│w w przypadku, gdy dw├│ch lub wi─Öcej kandydat├│w otrzyma t─Ö sam─ů liczb─Ö g┼éos├│w uprawniaj─ůc─ů do udzia┼éu w drugim g┼éosowaniu przeprowadza si─Ö ponowne g┼éosowanie.
3.┬áZa wybranego w ponownym g┼éosowaniu uwa┼╝a si─Ö tego kandydata, kt├│ry otrzyma┼é najwi─Öksz─ů liczb─Ö wa┼╝nie oddanych g┼éos├│w.
┬ž┬á23.┬áZa wybranych do Rady So┼éeckiej uwa┼╝a si─Ö kandydat├│w, kt├│rzy otrzymali najwi─Öksz─ů liczb─Ö g┼éos├│w.
┬ž┬á24.┬áWyboru lub odwo┼éania So┼étysa i cz┼éonk├│w Rady So┼éeckiej dokonuje si─Ö w g┼éosowaniu tajnym.
┬ž┬á25.┬á1.┬áSo┼étys i cz┼éonkowie Rady So┼éeckiej s─ů bezpo┼Ťrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog─ů by─ç przez Zebranie Wiejskie odwo┼éani przed up┼éywem kadencji, je┼╝eli nie wykonuj─ů swoich obowi─ůzk├│w, naruszaj─ů postanowienia statutu i uchwa┼éy Zebrania lub dopu┼Ťcili si─Ö czynu dyskwalifikuj─ůcego w opinii ┼Ťrodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo┼éanie z┼éo┼╝ony przez 5 os├│b powinien by─ç poddany pod g┼éosowanie na Zebraniu, na kt├│rym zosta┼é zg┼éoszony lub na nast─Öpnym w terminie do jednego miesi─ůca.
2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
┬ž┬á26.┬á1.┬áW przypadku odwo┼éania lub ust─ůpienia So┼étysa W├│jt Gminy zwo┼éuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So┼étysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez sołtysa.
Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
┬ž┬á27.┬á1.┬áGospodarka finansowa so┼éectwa prowadzona jest w ramach ┼Ťrodk├│w przewidzianych w bud┼╝ecie gminy.
2.┬áSo┼étysom przys┼éuguje zwrot koszt├│w w formie diety zrycza┼étowanej za udzia┼é w sesji Rady Gminy na zasadach i w wysoko┼Ťci ustalonej przez Rad─Ö Gminy.
3.┬áKomitety do czyn├│w spo┼éecznych s─ů nadzorowane i rozliczane przez Urz─ůd Gminy.
Rozdział VII
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
┬ž┬á28.┬á1.┬áRada Gminy i W├│jt sprawuj─ů nadz├│r nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywania zada┼ä.
2.┬áDo podstawowych ┼Ťrodk├│w nadzoru nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:
 1) dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji Rady Gminy,
 2) dokonywanie lustracji sołectwa,
┬á3)┬ározpatrywanie sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej i spo┼éecznej so┼éectwa.
3.┬áW├│jt Gminy obowi─ůzany jest czuwa─ç, aby mienie so┼éectwa nie by┼éo nara┼╝one na szkody i uszczuplenie.
4.┬áW├│jt Gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy maja prawo ┼╝─ůdania niezb─Ödnych informacji i danych dotycz─ůcych funkcjonowania so┼éectwa. Mog─ů r├│wnie┼╝ uczestniczy─ç w posiedzeniach organ├│w so┼éectwa.
5.┬áOrgany wykonawcze gminy i podporz─ůdkowane gminie jednostki organizacyjne s─ů obowi─ůzane uwzgl─Ödnia─ç i realizowa─ç uchwa┼éy i opinie organ├│w so┼éectwa, udzielaj─ůc odpowiedzi w ci─ůgu 14 dni, a w razie odmiennego stanowiska przedstawi─ç je wraz z uzasadnieniem.
6.┬áW├│jt Gminy, je┼╝eli uzna uchwa┼éy so┼éectwa za wykraczaj─ůce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem, powinien wstrzyma─ç ich realizacj─Ö.
7.┬áOrgany so┼éectwa mog─ů wnie┼Ť─ç sprzeciw do Rady Gminy na post─Öpowanie sprzeczne z pkt 5, gdy narusza ono istotne interesy mieszka┼äc├│w.
8.┬áRada Gminy badaj─ůc sprzeciw:
a)┬áuznaje jego zasadno┼Ť─ç,
b)┬áw razie uwzgl─Ödnienia sprzeciwu podejmuje uchwa┼é─Ö o wstrzymaniu rozstrzygni─Öcia okre┼Ťlonego w pkt 4 i 5 i sama ostatecznie rozstrzyga spraw─Ö.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
┬ž┬á29.┬áZmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ SO┼üECTW, KT├ôRYM NADAJE SI─ś NINIEJSZY STATUT
┬á1.┬áBere┼Ť─ç
 2. Bronisławka
 3. Cieszyn
 4. Czechówka
 5. Dańczypol
 6. Grabowczyk
 7. Grabowiec
 8. Grabowiec Góra
 9. Hołużno
 10. Henrykówka
 11. Majdan Tuczępski
 12. Ornatowice
 13. Kol. Ornatowice
 14. Rogów
 15. Siedlisko
 16. Skibice
 17. Skomorochy Duże
 18. Skomorochy Małe
 19. Szystowice
 20. Szczelatyn
 21. Tuczępy
 22. Wólka Tuczępska
 23. Wolica Uchańska
 24. Żurawlów


Dziennik Lubelski 2004.34.737 Numer: IX/50/03

Autor: rada gminy
Tytuł: Nadanie Statutów jednostkom pomocniczym gminy Grabowiec.

Data aktu:  2003.11.26
Data ogłoszenia:  2004.03.04
Wej┼Ťcie w ┼╝ycie: ┬á2004.03.19

Uwagi: Uchyla: uchwała Nr VIII/41/90 Rady Gminy w Grabowcu z 12.11.1990 r.

 

FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018
O┼Ťwiadczenia za 2019

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.06