2,813,221 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Ogłoszenia 2019-2020

 


2020


22.06.2020


Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu dłogoterminowego dla Gminy Grabowiec


Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach

Protokół z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)


08.06.2020


Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu dłogoterminowego dla Gminy Grabowiec03.06.2020


Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, sitaki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag16.04.2020

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów i tabletów w ramach grantu "Zdalna Szkoła"

20.04.2020
Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach10.04.2020

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów i tabletów w ramach grantu "Zdalna Szkoła"


15.04.2020
Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach
16.04.2020
Informacja o rezygnacji z zamówienia11.03.2020

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy płyt drogowych i płyt JOMB do wyznaczonych sołectw na terenie Gminy Grabowiec.25.02.2020

Przetarg nieograniczony na Rozbudowę Remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Formularz Oferty

 

Umowa (wzór)

Dokumentacja projektowa, na którą składają się:
  • Przedmiar robót – Rozbudowa Remizy OSP w miejscowości Grabowiec – Góra
  • Dokumentacja projektowa - Rozbudowa Remizy OSP w miejscowości Grabowiec – Góra
  • Przedmiar robót – instalacja wodociągowa i instalacja C.O.
  • Dokumentacja projektowa – Wewnętrzna Instalacja wodociągowa wewnętrzna instalacja C.O.

 

Protokół z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

 

 

 


03.02.2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości oznaczonej jak działka 1013/02  i 1013/01 obręb Skomorochy Małe, Gmina Grabowiec.


 

 

 


22.01.2020

Przetarg nieograniczony na przebudowę Izby Panięci w Grabowcu
06.02.2020
Protokół z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)


02.01.2020

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego  wywozu nieczystości płynnych z Urzędu Gminy Grabowiec oraz Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.
2019

 21.12.2019
Zapytanie ofertowe dotyczące wywozu nieczystości płynnych z Urzędu Gminy Grabowiec oraz 
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu


13.12.2019
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu wagi samochodowej do 60 ton 
wraz z osprzętem.


12.12.2019
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego dotyczącego dowozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Grabowiec do placówek oświatowych
w Zamościu.


05.12.2019
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wagi samochodowej do 60 ton wraz z osprzętem.


04.12.2019
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego dotyczące wykonania operatu technicznego rozgraniczenia
granic nieruchomości oznaczonej jak działka 1013/2 i 1013/1 obręb Skomorochy Male,
Gmina Grabowiec


02.12.2019
Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych
na terenie Gminy Grabowiec do placówek oświatowych w Zamościu


29.11.2019
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu wagi samochodowej do 60 ton ustawionej na prefabrykatach
betonowych z wykorzystaniem automatu czasowego do bezobsługowego ważenia

Informacja o rezygnacji z zamówienia

26.11.2019
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
na "Obsługę prawną Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy". 


25.11.2019
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości 
oznaczonej jak działka 1013/2 i 1013/1 obręb Skomorochy Małe, Gmina Grabowiec 
22.11.2019
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego dotyczącego wykonania operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości 
oznaczonej jak działka 1013/2 i 1013/1 obręb Skomorochy Małe, Gmina Grabowiec.18.11.2019
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej Gminy Grabowiec i jej jednostek organizacyjnych"15.11.2019
Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi prawnej Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy


07.11.2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości 
oznaczonej jak działka 1013/2 i 1013/1 obręb Skomorochy Male, Gmina Grabowiec

 

31.10.2019


Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi prawnej Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy.


 

 

Informacja o rezygnacji z zamówienia

 

 29.10.2019

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej Gminy Grabowiec i jej jednostek organizacyjnych.04.11.2019

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach


08.11.2019
Informacja z otwarcia ofert

 11.09.2019

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Grabowiec.

 

26.09.2019

Protokół z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)


23.08.2019
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi gminnej, 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi  700, 706, 737, 701, 719 i 107/3, położonej  w miejscowości Bereść.


22.08.2019
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania 
ofertowego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi gminnej, 
oznaczonej numerami ewidencyjnymi  700, 706, 737, 701, 719 i 107/3, położonej  w miejscowości Bereść.


26.07.2019

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi gminnej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi  700, 706, 737, 701, 719 i 107/3, położonej  w miejscowości Bereść.

    • Zapytanie ofertowe
    • Formularz ofertowy
    • umowa projekt


17.06.2019 r.
Dostawa płyt drogowych i płyt JOMB do wyznaczonych sołectw na terenie Gminy Grabowiec05.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tłucznia drogowego frakcji 31,5-63 mm oraz klińca frakcji 4-31,5 mm do wyznaczonych sołectw na terenie Gminy Grabowiec
11.02.2019 r.
Przetarg nieograniczony na przebudowę i termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Grabowiec


    • Ogłoszenie o zamówieniu
    • SIWZ
    • Załączniki do SIWZ:
    1. Formularz Oferty
        • Załącznik nr 1 do Oferty
        • Załącznik nr 2 do Oferty
        • Załącznik nr 3 do Oferty
        • Załącznik nr 5 do Oferty
        • Załącznik nr 6 do Oferty
        • Załącznik nr 9 do Oferty
    2. Umowa (projekt)
    3. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
       • Dokumenty techniczna
       • Przedmiar robót

26.02.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05