2,127,931 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych

17.06.2011

Numer ogłoszenia w BZP: 163734 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011

Opis przedmiotu zamówienia.

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych pełnych o wymiarach 300 cm x 100 cm x 15 cm wykonanych z betonu typu B-30, podwójnie zbrojonych posiadających 4 uchwyty montaŜowe w ilości ok. 190 sztuk. CPV 44.11.38.00-3

2 Powyższa ilość jest założona wstępnie. Faktyczna ilość płyt uzależniona będzie od ceny jednostkowej brutto za 1 sztukę.

3 W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz sołectw, do których należy dostarczyć płyty. Wskazania, co do miejsca dostarczenia konkretnych ilości płyt mogą ulec zmianie w drodze zmiany wykazu przez Zamawiającego.

Zmieniony w powyższym przypadku wykaz jest wiążący dla Wykonawcy od chwili doręczenia.SIWZ – Dostawa płyt drogowych do sołectw na terenie Gminy Grabowiec

4 Potwierdzenie odbioru poszczególnych ilości płyt nastąpi poprzez podpisanie przez sołtysów danej wsi lub przedstawiciela Zamawiającego dokumentów potwierdzających dostawę.

5 Płyty powinny posiadać ważną aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

6 Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni transport płyt wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem na miejsce dostaw.

7 Dostarczone płyty nie mogą być uszkodzone, nie mogą mieć pęknięć, ubytków, nie może wystawać zbrojenie, powinny odpowiadać parametrom jakościowym określonym w obowiązujących normach.

8 Wykonawca udzieli Za mawiającemu trzydziestosześciomiesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

9 Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2011  r.

Termin składania ofert - 27.06.2011 do godziny 12:00

 

SIWZ >> plik pdf 351,2 KB

- Formularz oferty >> plik doc

- Zał. 1 - Oswiadczenie >> plik doc

- Zał. 4 - Wykaz wykonawców >> plik doc

- Projekt umowy >>plik pdf


 

 

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05