2,660,965 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Wykonanie budżetu gminy za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok - plik pdf >>

Tabela Procentowe wykonania dochodów gminy za 2010 roku. - plik pdf >>

Budżet Gminy na 2010 rok uchwalony w dniu 30 grudnia 2009 roku przez Radę Gminy Grabowiec po stronie dochodów wynosił 10.360.307,70 zł, a po stronie wydatków 14.488.892,70 zł.
Budżet gminy w ciągu roku wzrósł po stronie dochodów o kwotę 698.688,54 zł, co stanowi
6,32 % założonego planu. Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy planowane dochody wynoszą 11.058.996,24 zł wykonanie 11.178.769 zł tj. 101,08 % z tego: dochody bieżące 9.684.856,62 zł i dochody majątkowe 1.493.912,38 zł.
Wydatki planowano w kwocie 14.785.732,31 zł wykonano 13.945.660,97 zł tj. 94,32 % w tym: wydatki bieżące 9.815.310,85 zł i wydatki majątkowe 4.130.350,12 zł.
W roku bieżącym zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 3.726.736,07zł na dzień 31 grudnia wyniósł 2.766.891,97 zł
Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody budżetu Gminy w wysokości 3.947.971,07 zł zrealizowano w wysokości 3.549.528,29 zł. Na realizację przychodów składa się:
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.643.981,10 zł,
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 1.399.984,28 zł.(wkład własny do projektów) na budowę drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszyn w kwocie 1.078.341,69 zł
i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 321.642,59 zł
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych projektów współfinansowanych w ramach PROW 2007-2013) w kwocie 505.562,91 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice 217.398,91 zł i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 288.164 zł
Rozchody zaplanowano w wysokości 221.235 zł. wykonano 217.398,91 zł tj. dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice.

Zmiany budżetu nastąpiły w wyniku:
I. zwiększenia:
1. Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 669.263 zł
w tym:
- z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 393.456 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 16.945 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 23.189 zł
- na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 27.673 zł
- na świadczenia rodzinne 208.000 zł
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin o kwotę 164.053 zł w tym:
- na dofinansowanie realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 72.000 zł
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne 43.696 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” 8.710 zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 6.000 zł (dodatki dla pracowników socjalnych)
- na wypłatę zasiłków okresowych 6.000 zł
- na prace komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 100 zł
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.668 zł
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu wsparcia w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” w kwocie11.879zł

3.Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 26.640,67 zł na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

4.Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 221.235 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice

5.Środków uzyskanych na realizację przez GOPS projektu systemowego Kapitał Ludzki „Twoja Przyszłość” w kwocie 84.104,32 zł

6.Darowizny od Zarządu Wspólnoty Grabowiec-Góry w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Grabowiec-Góra 10.000 zł i modernizację wjazdu do remizy OSP w Grabowcu-Górze 2.000 zł

7.Subwencji oświatowej w kwocie 17.277 zł

8.Środków jako refundacja wynagrodzeń pracowników na robotach publicznych uzyskanych z Urzędu Pracy w kwocie 33.170 zł.

9.Nagrody kuratora 3.764,48 zł

10.Dotacja na budowę drogi gminnej w Skomorochach Dużych uzyskanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 30.000 zł

11. Pomocy finansowej ze Starostwa w kwocie 4.200 zł na zakup sprzętu bojowego dla jednostek OSP z terenu Gminy

12.Uzyskania własnych dochodów ponadplanowych o kwotę 30.096 zł ( odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, kara za niedotrzymanie umowny , opłaty za usługi ksero, czynsze dzierżawne )

II. zmniejszenia:
1.dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 595.114,93 zł (dotacja dotyczy budowy drogi gminnej w miejscowości Cieszyn - została zmniejszona z uwagi na mniejszą wartość uzyskaną w przetargu )
2.dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100 zł (dochody planowano uzyskać z opłat za wydawanie dowodów osobistych – opłata została zniesiona ustawowo)
3. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin o kwotę 1.900 zł na wypłatę zasiłków stałych

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo
Dochody planowane w wysokości 810.937 zł zrealizowano w kwocie 752.259,41 zł tj. 92,76 %. W tym:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice w kwocie 221.235 zł
- dobrowolne wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 89.340 zł
- dochody z dzierżaw za tereny łowieckie 1.508,34 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów 45.216,70 zł
- odsetki od należności rozłożonych na raty ze sprzedaży gruntów 1.503,37 zł
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 393.456 zł (zadania zlecone)

Transport i łączność
Plan dochodów w kwocie 1.153.330,07 zł wykonano 1.148.120,68 zł w tym:
- darowizna w postacji pieniężnej od Zarządu Wspólnoty Grabowiec-Góry w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Grabowiec-Góra
- dotacja na dofinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości Cieszyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-1013 w kwocie 1.108.120,68 zł
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gminnej w skomorochach Dużych 30.000 zł

Gospodarka mieszkaniowa
Dochody w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 69.150 zł wykonano w kwocie 89.303,76 zł co stanowi 129,14 %.
Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 4.643,91 zł to wpłaty PBS Zamość o/Grabowiec, OSM Krasnystaw, Spółka Jawna AGROMASZ i osoby fizyczne
- za dzierżawione grunty i lokale komunalne przez osoby prawne i fizyczne 84.351,04 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 308,81 zł.
Zaległości za dzierżawy i użytkowanie wieczyste to kwota 22.591,51 zł. Nadpłaty w tym dziale to kwota 436,06 zł. Na zaległości wystawiono zawiadomienia wzywające do zapłaty.

Administracja publiczna
Dochody w tym dziale w wysokości 163.883 zł zostały wykonane w kwocie 169.294,83 zł co stanowi 103,3 %.
Na wykonanie dochodów w administracji złożyły się następujące wpływy:
- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 75.640 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji publicznej (zadania zlecone)
- wpływy z różnych opłat w kwocie 30,01 zł (opłata produktowa),
- wpływy z usług w kwocie 1.847,50 zł (odpłatność za usługi kserograficzne),
- wpływy z różnych dochodów 22,90 zł zaległość wynosi 2.862,69 zł ( sprawa znajduje się u komornika sądowego – egzekucja nie skuteczna ponieważ dłużnik nie posiada żadnych zasobów majątkowych),
- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w kwocie 23.968,82 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego,
- wpływy z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 67.785,60 zł,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 40.926 zł zostały wykonane w kwocie 39.785,30 zł (zadania zlecone).Jest to dotacje celowe z budżetu państwa na finansowane zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na:
- aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców 791,30 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 16.945 zł
- przeprowadzenie wyborów do rady Gminy i wyborów wójta 22.049 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Planowane dochody w kwocie 21.868 zł wykonano w kwocie 18.668,08 zł tj. 85,37%
w tym:
- darowizna od Wspólnoty Wsi Grabowiec-Góra w kwocie 2.000 zł przekazana gminie z przeznaczeniem na modernizację wjazdu do remizy OSP w Grabowcu-Górze,
- pomoc finansowa ze Starostwa w kwocie 4.200 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu bojowego dla jednostek OSP z terenu Gminy
- dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12.468,08 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.645.265 zł zostały wykonane w kwocie 1.795.182,27 zł to jest 109,11 % z tego:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 2.985 zł. Dochody te zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Zamościu. Zaległość z tego tytułu wynosi 225 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 257.617,71 zł w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto dochody w kwocie 205.842,16 zł tj. 92,31 %.
Z tego tytułu posiadamy nadpłatę w kwocie 10,56 zł. Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 5.309,28 zł, zastosowano zwolnienia z płatności w/w podatku w kwocie 102.701,50 zł.
- z tytułu podatku rolnego osiągnięto dochody w kwocie 36.689,55 zł tj.96,55 %. Pozostała zaległość w kwocie 265,45 zł. i nadpłata 53 zł. Przez zastosowanie obniżek maksymalnych stawek podatków do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w kwocie 11.873,88 zł
- z tytułu podatku leśnego wykonano dochody w kwocie 15.086 zł tj. 100,57 % .Do wpłaty pozostaje zaległość 9.889,60 zł i nadpłata w kwocie 22,70 zł
- statystycznie naliczone odsetki na dzień 31.12.2010r wyniosły 1.010 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w kwocie 1.011.228,01 zł w tym:
- podatek od nieruchomości uzyskano w kwocie 51.404,84 zł tj.114,23 % .Zaległość z tego tytułu to kwota 32.807,38 zł i nadpłata 145,10 zł. Obniżenie górnych stawek podatku w kwocie 18.281,86 zł, zwolnienia to kwota 189.340,04 zł
- podatek rolny wpłynął w kwocie 879.194,95 zł 121,27 % .Zaległości w podatku rolnym wynoszą 137.365,18 zł i nadpłata 6.158,19 zł. Przy zastosowaniu obniżenia stawki podatku do budżetu gminy nie wpłynęły dochody w wysokości 284.134,23 zł, umorzenia to kwota 6.531,80 zł, odroczenia terminu płatności w kwocie 3.928 zł
- podatek leśny uzyskano w kwocie 9.300,48 zł 71,54 % wystąpiła zaległość 4.084,93 zł i nadpłata 451,09 zł
- podatek od środków transportowych osiągnięto w wysokości 15.134 zł 89,02 % . Obniżenie górnych stawek podatku w kwocie 23.110,32 zł, zwolnienia 5.802,61 zł (autobus szkolny)
- podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 5.042 zł zaległość z tego tytułu wynosi 8.523 zł
- wpływy z opłaty targowej kwota 12.002 zł tj. 100,02 %
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto dochody w kwocie 26.952 zł (107,81 %) są to udziały przekazane z Urzędów Skarbowych w Zamościu, Hrubieszowie, Lublinie i Warszawie. Z tego tytułu występuje nadpłata w kwocie 19 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie 12.197,74 zł. Statystycznie naliczone odsetki na dzień 31 grudnia wyniosły 50.775 zł. Umorzono odsetki na kwotę 2.321 zł
Na zaległości podatkowe wystawiono tytuły wykonawcze.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wprowadzonych przez Radę Gminy ogółem wynosiły 342.709,57 zł, skutki udzielonych ulg, i zwolnień to kwota 297.844,15 zł .umorzenia to kwota 8.852,80 zł, przesunięcia terminów płatności w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych ogółem wyniosły 3.928 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano następująco:
- opłata skarbowa w kwocie 20.058,75 tj. 100,29 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 22.815,16 zł tj.120,08 %
- z różnych opłat 7.195,62 zł (zwrot kosztów upomnień)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 466.628 zł
tj. 97,87 % do założonego planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 6.654,02 zł

Różne rozliczenia
W dziale różne rozliczenia planowane dochody w kwocie 5.284.906 zł zostały wykonane w kwocie 5.292.717,20 zł to jest 100,15 %.
Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy z tytułu:
- subwencji oświatowej w kwocie 3.192.984 zł
- subwencji wyrównawczej w kwocie 2.070.922 zł
- odsetki z rachunków bankowych w kwocie 28.811,20 złOświata i wychowanie
Planowane dochody w oświacie w wysokości 52.705,48 zł wykonano w kwocie 59.199,53 zł co stanowi 112,32 %.
Na wykonanie dochodów złożyły się następujące wpływy:
- za wynajem hali sportowej przez LO w Grabowcu i sali na gabinet stomatologiczny
w kwocie 26.502,72 zł
- wpływy z usług 7.821,81 zł
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 1.179,52 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań Gminy w kwocie 11.879 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
- odpłatność za przedszkole w kwocie 7.952 zł
- nagroda Kuratora Oświaty w kwocie 3.764,48 zł
- dotacja celowa na prace komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 100 zł

Pomoc społeczna
Planowane dochody w Pomocy Społecznej w kwocie 1.759.585,69 zł wykonano w kwocie 1.763.079,28 zł to jest w 100,2 %.
Na realizację dochodów złożyły się następujące wpływy:
- zwrot kosztów upomnień 79,20 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.339.997,59 zł (zadania zlecone)
- odzyskane świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 12.062,75 zł pozostały zaległości w wysokości 140.435,48 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 658,32 zł (zadania zlecone)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.316,42 zł na dofinansowanie zadań własnych
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 55.220,35 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 45.530,17 zł na zasiłki stałe
- odsetki z rachunku bankowego w kwocie 158,72 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 95.000 zł
- dotacja w kwocie 79.776,02 zł na realizację projektu systemowego „Twoja Przyszłość” realizowanego przez GOPS w Grabowcu w tym udział własny w kwocie 4.007,82 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 59.279,74 zł na realizację Programu Integracji Społecznej w latach 2008-2009.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 72.000 zł
W ramach tego działu wystąpiła zaległość w kwocie 31.030,44 zł – jest to należność dla Domu Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności 70% kosztów utrzymania od mieszkańców posiadających gospodarstwa rolne.

Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane dochody w kwocie 52.406 zł zrealizowano w kwocie 46.230,80 zł tj.88,22 %
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących przeznaczona na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 3.093,59 zł. jest to opłata przekazana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Kultura fizyczna i sport
W tym dziale dochód stanowi kwota kary umownej zapłaconej przez Sp. z o.o Speed Sport z Warszawy za niewykonanie w terminie dokumentacji na budowę boiska – 1.834,27 zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 14.785.732,31 zostały wykonane w kwocie 13.945.660,97 zł to jest 94,32 % w tym:
- wydatki bieżące plan 10.461.742,17 zł wykonanie 9.815.310,85 zł 93,82 %
- wydatki majątkowe plan 4.323.990,14 zł wykonanie 4.130.350,12 zł 95,52 %

Zadania własne

Plan 12.906.937,31 zł (w tym planowane wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst. 87.000 zł) wykonanie 12.072.154,94 zł tj. 93,53 %

Rolnictwo i Łowiectwo
W rolnictwie zaplanowano wydatki na kwotę 700.467 zł wykonano w kwocie 598.222,02 zł, co stanowi 85,4 % w tym:
1. wydatki majątkowe plan 680.467 zł wykonanie 579.783,31 zł. Planowano dwie inwestycje tj.
- Budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Ornatowice i Szystowice – 28 grudnia 2009r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 282.421 zł. Ogłoszono w lutym 2010 roku przetarg na realizację inwestycji. Wykonawcą został Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych z Biszczy. Inwestycja została odebrana 05.08.2010r. Wybudowano 30 przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 357.328,51 zł w tym: dofinansowanie ze środkow unijnych to kwota 217.398,91, udział własny 139.929,60 w tym wkład ludności 89.340 zł. Poza projektem zapłacono zapłacono za wykonanie tablicy pamiątkowej 475,80 zł.
- Opracowanie dokumentacji na budowę gminnej oczyszczalni ścieków z kanalizacją – przetarg na to zadanie wygrała Firma Biuro Projektów Wodno-Ściekowych”EKOSAN” s.c. z Lublina. Pierwotny termin zakładał wykonanie dokumentacji do dnia 15.12.2010 r. Ponieważ wystąpiły duże niezgodności w powiatowych zasobach geodezyjnych ze stanem faktycznym na obszarach objętych opracowaniem map do celów projektowych termin realizacji tego zadania został przesunięty do 31.05.2011r. W uchwale Rady Gminy z dnia 30.12.2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 kwota na to zadanie w wysokości 197.579 zł została zaplanowana jako wydatek niewygasający.
- Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Szystowicach – przetarg wygrał Zakład Budowlano-Projektowy z Zamościa. Pierwotny termin realizacji umowy to 15.12.2010 r. Z uwagi na brak map zasadniczych termin realizacji przesunięto do dnia 30.01.2011r. i zaplanowano jako wydatek niewygasające w kwocie 24.400 zł.
2. wydatki bieżące :
- wpłata na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18.438,71 zł

Transport i Łączność
W transporcie zaplanowano:
na utrzymanie dróg 3.322.636,14 zł wydatkowano 3.170.405,51 zł co stanowi 95,42 % do założonego planu z tego:
1.wydatki bieżące plan 532.683 zł wykonanie 458.216,88 zł, 86,02 % w tym:
- dotacja dla Powiatu zamojskiego w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych w Sibicach, Tuczępach i Skomorochach Małych .
- na naprawę przystanku w Szczelatynie 1.100 zł (fundusz solecki)
- zakup materiałów do remontów dróg gminnych 227.094,34 w tym: kruszywo i żużel 96.231,12 zł (46.306,28zł środki funduszu sołeckiego), płyty drogowe 105.005,40 zł ( 55.005,40 zł środki funduszu soleckiego), kręgi 20.630,20 zł, piasek 5.227,62 zł
- remont drogi w Żurawlowie 44.970,18 zł
- usługi w łącznej kwocie 155.052,36 zł w tym: odśnieżanie dróg 99.168,91 zł, roboty ziemne przy drogach (kopanie rowów, naprawy dróg polnych) kwota 52.165,32 zł, transport 3.718,13 zł
2.wydatki majątkowe plan 2.789.953,14 zł wykonanie 2.712.188,63 zł tj.97,21 % w tym:
- budowa drogi gminnej nr 110279L w miejscowości Siedlisko na odcinku 330 mb – 94.256,81zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skomorochy Duże na odcinku 450 mb -109.492,47 zł
- modernizacja ul.Rynek w Grabowcu 63.534,19 zł w tym: 740 zł przedmiar robót i kwota 62.794,19 zł jako wydatki niewygasające – termin realizacji 30.06.2011r.
- modernizacja chodnika przy ulicy 700-lecia w Grabowcu 7.200 zł (opracowanie dokumentacji)
- wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Dańczypolu – wydatki niewygasające 52.399 zł. Pierwotnie planowana realizacja do 15.12.2010r. przesunięto termin realizacji do 28.02.2011r. z uwagi na brak decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i brak map zasadniczych
- opracowanie dokumentacji i zakup materiałów na budowę chodnika w Ornatowicach 25.008,12 zł (w tym: fundusz sołecki 8.080,12 zł)
- budowa chodnika w Grabowiec-Góra 290 mb 65.259,11 zł (w tym fundusz sołecki 15.336 zł)
- budowa chodnika w Tuczępach 135 mb 34.945,81 zł (w tym fundusz sołecki 4.305 zł)
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej w kierunku bazy GS 41.751,67 zł
- wybudowanie drogi gminnej na odcinku 2,39 km w miejscowości Cieszyn 2.218.341,45 zł w tym: 1.078.341,68 zł dofinansowanie ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, oraz 1.139.999,77 zł wkład własny.

Gospodarka mieszkaniowa
Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 54.551 zł wydatkowano 34.990,12 zł to jest 64,14 % z tego:
- zapłacono za wycenę nieruchomości z umów zleceń 2.305 zł
- zakupiono materiały w kwocie 11.369,21 zł w tym: środki funduszu soleckiego 7.078,85 zł (zakupiono terakotę do domu ludowego w Grabowczyku za kwotę 4.334,10 zł oraz płytki, cement, farbę i stół do tenisa do domu ludowego w Cechówce 2.744,75 zł) i 4.290,36 zł zakup

materiałów do remontu mieszkalnego budynku komunalnego w Grabowcu – wykonanie szamba i doprowadzenie wody
- koszt energii elektrycznej (abonamenty za liczniki w budynkach komunalnych) 1.727,34 zł
- usługi remontowe 11.898,27 zł w tym: ułożenie terakoty w domu ludowym w Cechówce 250 zł, wymiana drzwi w domu ludowym w Cechówce 1.500 zł (fundusz solecki) i wymian okien w piwnicach i wewnętrznego okna do rejestracji w Ośrodku Zdrowia 10.148,27 zł
- usługi w kwocie 2.690,30 zł : zapłacono za wymianę gniazda elektrycznego w Domu Ludowym w Grabowczyku i ogłoszenia o przetargach nieruchomości
- pomoc finansowa dla Gminy Janowiec na usuwanie skutków powodzi w kwocie 5.000 zł (na budowę mieszkań komunalnych)

Działalność usługowa
Zaplanowano kwotę 30.000 zł wydatkowano 27.500 zł w tym:8.500 zł zapłacono za mapy do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Gminy i wydatki niewygasające 19.000 zł na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów planistycznych dla obszarów Gminy Grabowiec termin realizacji tego zadania przesunięto do dnia 31.03.2011 r. ze względu na brak w powiatowych zasobach geodezyjnych map zasadniczych.

Administracja publiczna
Na utrzymanie administracji publicznej wydatkowano 1.433.773 zł do założonego planu w kwocie 1.268.139,71 zł co stanowi 88,45 %. W ramach tego działu sfinansowano:
- Rady Gmin w kwocie 38.097,44 zł
- Urzędy Gmin w kwocie 1.104.453,92 zł
- Pozostała działalność w kwocie 125.588,35 zł

Rady gmin
Na utrzymanie Rady Gminy ogółem wydatkowano 38.097,44 zł z tego: sfinansowano diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach Komisji i Sesji w kwocie 36.100 zł, zakupiono materiały na sumę 1.997,44 zł.

Urzędy Gmin
Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 1.104.453,92 zł do założonego planu w kwocie 1.247.923 zł co stanowi 88,50 % .
Z tego sfinansowano wydatki bieżące:
- świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników w kwocie 4.479,10 zł
- wynagrodzenia 714.521,75 zł w tym: nagrody jubileuszowe 54.532,40 zł, odprawa emerytalna i z upływem kadencji 72.360 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 7.005,79 zł (średnia płaca 3.044,70 zł przy zatrudnieniu 17,5 etatu)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.280,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 93.007,33 zł
- składki na Fundusz Pracy 9.663,72 zł
- wynagrodzenia z umów zleceń w kwocie 6.550 zł są to umowy na zastępstwo sprzątaczki w czasie urlopu , umowa na wykonanie obudowy śmietnika dla Urzędu Gminy, wykonanie analizy ruchu, wykonanie naprawy centralnego ogrzewania w budynku urzędu,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenie do USC , zestaw Panasonik do USC, łańcuch USC z godłem , 2 krzesła obrotowe, biurko, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości w kwocie 29.790,67 zł
- energii elektrycznej, cieplnej i wody w kwocie 36.460,17 zł
- remont biura 7.992,65 zł wykonano: wyrównanie schodów, wymianę skrzynek elektrycznych i bezpiecznikowych, wymianę sedesu wraz z podejściami, obudowę rur centralnego ogrzewania płytami, dostarczono i zamontowano przepływowy ogrzewacz wody
- badania lekarskie 976,84 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 83.424,31 zł w tym: nadzór eksploatacyjny i serwisowy oprogramowań komputerowych, wymiana opraw oświetleniowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości i ogłoszenia
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.034,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.398,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 11.656,32 zł
- podróże służbowe krajowe 3.250,95 zł
- ubezpieczenia budynku i mienia 1.218,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.649,43 zł
- szkolenia pracowników 13.044 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych 1.037,92 zł
- zakup tonerów do drukarek, programów i licencji 19.016,08 zł

Pozostała działalność
Od 15 kwietnia do 15 października 2010 r. zatrudniono 8 pracowników na robotach publicznych Na pozostałą działalność wydatkowano 125.588,35 zł do założonego planu w kwocie 140.250 zł co stanowi 89,55 % z tego:
- świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników 973,16 zł
- wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach w kwocie 22.680 zł
- wypłacono wynagrodzenia 68.605,38 zł w tym nagroda jubileuszowa 1.175,42 zł (średnia płaca 1.404,79 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.292,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.625,62 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.517,83 zł
- szkolenie bhp pracowników (umowa zlecenie) 250 zł
- oplata za badania lekarskie 400 zł
- prenumerata gazety sołeckiej 1.437,12 zł
- podróże służbowe krajowe 182,60 zł
- opłacono składki do Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” w kwocie 10.432,80 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.191,36 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 352.282 zł, wydatkowano 269.956,25 zł, co stanowi 76,63 % z tego sfinansowano:
- Komendy Wojewódzkie Policji 2.000 zł tj. kwotę tą przekazano na fundusz celowy dla Policji na zakup paliwa
- ochotnicze straże pożarne w kwocie 254.438,17 zł
- obronę cywilną w kwocie 1.050 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 12.468,08 zł
W tym dziale planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 21.200 zł nie została rozwiązana.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych to:
- przekazane dotacje w kwocie 24.592,43 zł dla OSP Grabowiec i Grabowiec-Góra na zakup sprzętu gaśniczego
- świadczenia bhp dla kierowców 38,30 zł
- wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie 18.700,89 zł
- wynagrodzenia osobowe dla kierowców obsługujących pojazdy strażackie w kwocie
36.764,80 zł w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 3.014,40 zł (średnia płaca 1.607,14 zł ) przy zatrudnieniu 1,75 etatu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.767,97 zł
- składki na ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.420,84 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 51,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.794,43 zł (w tym z funduszu soleckiego 17.327,64 zł). Zakupiono części do bieżących napraw i wyposażenie samochodów OSP, paliwo do samochodów i motopomp, sprzęt dla jednostek, materiały do remontów i dociepleń budynków OSP
- energia elektryczna 28.110,41 zł
- usługi remontowe w kwocie 40.378,54 zł (w tym z funduszu sołeckiego 19.027,74 zł) – dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w remizach OSP w Skomorochy Małe, Wólka Tuczępska, Wolica Uchańska, Bereść, Szystowice i Grabowiec, wykonano remont podjazdu do remizy OSP w Grabowiec-Górze i dokonano wymiany instalacji elektrycznej w tej remizie.
- badania lekarskie kierowców 318,16 zł
- usługi z zakresu przeglądu samochodów strażackich, przeglądu gaśnic, przezwojenie silnika w Grabowcu Górze, wykonanie bramy w OSP Tuczępy, napraw pompy w Skomorochach Małych w kwocie 17.435,18 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2.401,83 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków w kwocie 7.455 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.008,36 zł

Wydatki majątkowe plan 22.000 zł wykonanie 15.200 zł – rozbudowa garażu przy remizie OSP w Tuczępach

Na obronę cywilną wydatkowano 1.050 zł na zakup skanera i konserwację syreny alarmowej.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 12.468,08 zł z tego: wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym strażakom ochotnikom prowadzącym działania na terenach objętych powodzią w kwocie 9.826,89 zł i zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia tej akcji w kwocie 2.641,19 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano 60.000 zł wydatkowano 57.181,30 zł tj. 95,30 % w tym:
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i za inkaso opłaty targowej w kwocie 53.271,20 zł
- koszty egzekucji komorniczej 3.910,10 złObsługa długu publicznego
Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane w kwocie 48.282 zł wydatkowano 21.397,48 zł

Różne rozliczenia
Planowanej rezerwy budżetowej w kwocie 14.500 zł nie rozwiązano.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano 4.028.450,48 zł.
Wydatkowano kwotę 3.974.937,79 zł. co stanowi 98,67 %

W ramach tego działu sfinansowano:

- utrzymanie szkół podstawowych 2.264.040,62 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 138.516,49 zł.
- przedszkola 166.024.89 zł.
- utrzymanie gimnazjum 975.295,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół 196.708,34 zł.
- utrzymanie Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół 161.624,54 zł.
- dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 15.840,61 zł.
- pozostała działalność 56.887,30 zł.

I. Szkoły podstawowe
Na terenie gminy są 2 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Grabowcu i Szkoła Podstawowa w Tuczępach.
Na realizację zadań zaplanowano 2.278.215 zł. wydatkowano 2.264.040,62 zł. tj. 99,37 %,
z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone. do wynagrodzeń 107.294.40 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.422.339,95 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.237,03 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 237.823,93 zł.
- składki na Fundusz Pracy 36.406,99 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 7.564,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 81.209,94 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.778,76 zł.
- zakup energii 89.374,80 zł.
- zakup usług remontowych 4.412,01 zł.
- zakup usług zdrowotnych 1.147,00 zł.
- zakup usług pozostałych 48.763,97 zł.
- zakup usług do sieci Internet 5.121,88 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług teleksom. telefonii stacjonarnej 3.091,94 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.577.63 zł.
- różne opłaty i składki 2.944,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.078,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.150,00 zł
- zakup materiałów papier. do sprzętu drukującego i urządzeń kserog. 199,52 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.524,87 zł

1.Szkoła Podstawowa w Grabowcu
W skład Zespołu Szkół w Grabowcu wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole.
Zespół zatrudnia 46 nauczycieli, 13 osób obsługi , 2 osoby administracji i 1 kierowcę .
W szkole podstawowej nauczyciele zatrudnieni są na 22,69 etatu, obsługa na 6 etatach
i 1,5 etatu administracji.
Plan finansowy Szkoły Podstawowej wynosi 1.902.037 zł. wykonanie 1.894.308,07 zł.
co stanowi 99,60 % środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93.254,27 zł. z tego: wypłacono
dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycielom, środki bhp, odprawę pośmiertną oraz 2 zapomogi zdrowotne z art. 72 Karty Nauczyciela
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.173.537,13 zł. w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych w wysokości 25.755,00 zł. oraz wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 16.475,12 zł. Średnia płaca nauczyciela wynosiła 3.632,24 zł. średnia płaca obsługi 1.772,14zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88.265,58zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196.263,46 zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 30.831,03zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 7.564,00 zł. w tym z umowa zlecenie za prowadzenie
Kasy Zapomogowo Pożyczkowej i za pełnienie funkcji inspektora bhp
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61.666,43 zł. zakupiono: blaty na stoliki, krzesełka szt 104,siedziska szt 30 ,stoliki szt.8, szafki do klasy I, drzwi wejściowe, poradniki, komputery szt 6, art. elektryczne i remontowe, farby do malowania podłóg i lamperii w budynku szkoły, antyramy, druki szkolne, artykuły biurowe /papier, znaczki pocztowe, koperty, itp./, środki czystości,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 19.278,76 zł. zakupiono książki, tablicę interaktywną, puzzle edukacyjne oraz realizowano projekt ”Radosna Szkoła”
w ramach, którego zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole dla dzieci
- zakup energii w kwocie 87.504,99 zł. z tego: energia cieplna i woda 70.116,09zł. energia
elektryczna 17.388,87zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 3.986,23 zł. naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji informatycznej i komputerów
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 912,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 47.895,95 zł. z tego: opłacono prenumeraty czasopism, opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, administrowanie strony internetowej szkoły, odśnieżanie dachu, obsługę CUI, abonamenty za programy komputerowe
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 4.524,18 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 2.291,63 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.566,63 zł.
- opłaty i składki w kwocie 2.624zł. zapłacono za ubezpieczenie nowej sali gimnastycznej, mienia szkolnego, tj. telewizorów, komputerów, drukarek, kserokopiarki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66.230 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.100,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserog. 199,52 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 4.812,28 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Tuczępach
Szkoła zatrudnia 10 nauczycieli (5,80 etatu), sprzątaczkę na ¾ etatu i 1 palaczy w sezonie grzewczym.

Plan finansowy 376.178,00 zł.
Wykonanie 369.732,55 zł. tj. 98,28 %

Środki wydatkowano na :
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.040,13 zł. z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki bhp i mleko dla palacza,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 248.802,82 zł. w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kocie 6.034,66 zł. oraz wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 13.484,47 zł. Średnia płaca nauczyciela wynosiła 3.176,55 zł. średnia płaca obsługi 987 zł, płaca palacza 1.356 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.971,45 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41.560,47 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.575,96 zł.
- materiały i wyposażenie w kwocie 19.543,51zł. zakupiono druki szkolne, 16 t węgla, głośniki, art. remontowe/farba ,silikon, gips/, środki czystości ,ogrzewacz wody, armatura łazienkowa
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł. zakupiono gry edukacyjne
- zakup energii w kwocie 1.869,81 zł.
- zakup usług remontowych w 425,78 zł. opłacono remont łazienki
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 868,02 zł. opłacono wywóz nieczystości
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 597,70 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 800,31 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11,00 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 320,00 zł. opłacono ubezpieczenie budynku szkoły
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.848,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 712,59 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 2 oddziały zerowe Zajęcia z dziećmi prowadzi 2 nauczycieli (2 etaty)

Plan finansowy 143.360,00 zł.
Wykonanie 138.516,49 zł. tj.96,62 %

Środki wydatkowano na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.659.80 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejski i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86.342,17 zł. średnia płaca nauczyciela wynosiła 3.597,59 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.756,54 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.095,99 zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 2.434,05 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.986,33 zł. zakupiono art. biur., środki czystości, komputer, czasopisma dla dzieci
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 3.945,61 zł. zakupiono, gry edukacyjne, kąciki zabaw i książeczki dla dzieci,
- zakup energii w kwocie 7.780,00 zł. zapłacono za energię cieplną i elektryczną
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.031,00zł.

III Przedszkola
Szkoła podstawowa w Grabowcu posiada 1 oddział maluchów. Zajęcia z dziećmi prowadzi 2 nauczycieli (2 etaty)

Plan finansowy 169.260,00 zł.
Wykonanie 166.024,89 zł. tj.98,10 %

Środki wydatkowano na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.664,77 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejski i środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108.411,10 zł w tym wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 6.994,97 zł. średnia płaca nauczyciela wynosiła 3.011,17 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.020,39zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.539,08 zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 2.990,97 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.643,88 zł. zakupiono art. biur., środki czystości, pomost i drabinkę na plac zabaw, krzesełka szt. 20, telewizor
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 1.954,70 zł. zakupiono gry edukacyjne, cyferki, literki, zabawki, puzzle, klocki
- zakup energii w kwocie 2.944,00 zł. zapłacono za energię cieplną i elektryczną
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł. opłacono wywóz nieczystości płynnych.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.546 zł.

IV. Gimnazja
Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół
w Grabowcu. Zatrudnia nauczycieli na 14,40etatach i 3 etaty obsługi

Plan finansowy 992.219,48zł.
Wykonanie 975.295,00zł.tj.98,29%

Środki wydatkowano na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45.478,07 zł. wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, 2 zapomogi zdrowotne z art.72 Kart Nauczyciela oraz zakup środków bhp,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.200,00 zł. wypłacono nagrodę Kuratora Oświaty
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637.515,43 zł. w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 8.455,32 zł oraz wyrównania z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 8.400,72 zł. (średnia płaca nauczycieli 3.300 zł, obsługi 1.633 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49.704,12 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109.451,77 zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 15.378,81 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.559,42 zł. zakupiono: środki czystości, art. biurowe, farby, art. papiernicze, art. remontowe, tablice korkowe, puchary, antyramy,. kaski ochronne dla dzieci szt 25
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.427,44 zł. zakupiono: książki
- zakup energii w kwocie 38.780,00 zł. z tego za energię cieplną 29.457.60 zł. i energię elektryczną 9.322,40 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 849,00 zł. opłacono naprawę komputerów, drukarki i ksera
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.425,90 zł. sfinansowano: usługi asenizacyjne, kominiarskie,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej w kwocie 1.730,93 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej w kwocie 1.078,39 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.744,39 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 1.842,00 zł. opłacono ubezpieczenie budynku i sprzętu szkoły
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.189 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 4.240,33 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 201.982,00 zł.
Wykonanie 196.708,34 zł. tj 97,39%

1.Gmina w drodze konkursu zleciła dowożenie dzieci niepełnosprawnych stowarzyszeniu i przekazała na ten cel dotację w kwocie 17.000 zł tj. 100% planu.

2.Szkoła Podstawowa w Grabowcu
Zespół Szkół w Grabowcu posiada w swojej dyspozycji 1 autobus do dowozu dzieci. Ponadto dzieci dowożone są autobusami PKS. Zatrudnia 1 kierowcę i nauczycieli opiekunów podczas dowożenia średnio ok.60 godz. miesięcznie

Plan finansowy 178.790,00 zł.
Wykonanie 173.628,54 zł.tj99,90%

Środki wydatkowano na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298,58 zł. zakupiono środki bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22.768.32 zł. (średnia płaca kierowcy 1.897,36 zł.)
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w kwocie 3.282,32 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.957,07 zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 638,28 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.404,89 zł. z tego sfinansowano zakup paliwa, olei, smarów, części zamiennych do autobusu
- zakup usług remontowych w kwocie 3.079,63 zł. z tego sfinansowano remont silnika autobusu szkolnego
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 72,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 118.715,47 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS, opłacono badania techniczne autobusu, zapłacono dowożenie dwóch uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Zamościu
- różne opłaty i składki w kwocie 1.365,00 zł. ubezpieczono autobus szkolny
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.047,00 zł.3.Szkoła Podstawowa w Tuczępach
Plan finansowy 6.192,00 zł.
Wykonanie 6.079,80 zł.tj.98,17%

Środki wydatkowano na :
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.079,80 zł. zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych przez PKS

VI. Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
Samorządowy Zespół Obsługi Szkół zatrudnia 3 osoby. Zespół zapewnia obsługę administracyjną szkołom na terenie gminy.

Plan finansowy 163.840,00 zł.
Wykonanie 161.624,54 zł. tj. 98,64%
Z tego sfinansowano:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,70 zł. wydatkowano na zakup środków bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110.823,92 zł. w średnia płaca wynosiła 3.078,44 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.804,55 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.095,59 zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 2.922,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.779,10 zł. zakupiono: artykuły biurowe, segregatory, znaczki pocztowe, drukarka szt.1, blaty na biurka, krzesła szt.3
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.238,20 zł. z tego opłacono usługi informatyczne oraz obsługę CUI
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 732,50 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej w kwocie 2.688,99 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 415,03 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.492,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.380,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserog. 999,51 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 3.677,25 zł.

VII. Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Plan finansowy 20.380,00 zł.
Wykonanie 15.840,61 zł. tj. 77,72 %

1.Szkoła Podstawowa w Grabowcu
Plan finansowy 18.360,00 zł.
Wykonanie 13.840,61 zł. tj. 75,38 %
W ramach tego działu sfinansowano:
- materiały i wyposażenie w kocie 991,70 zł. zakupiono materiały na szkolenia nauczycieli
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.800,00 zł. wydatkowano na dokształcanie nauczycieli w szkołach wyższych
- podróże służbowe krajowe 1.510,91zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.538,00 zł. wydatkowano na szkolenia nauczycieli

2.Szkoła Podstawowa w Tuczępach
Plan finansowy 2.020,00 zł.
Wykonanie 2.000,00 zł.tj99,00%
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.000 zł. środki zostały wydatkowane na dokształcanie nauczycieli

VIII. Pozostała działalność
Plan finansowy 59.194,00 zł.
Wykonanie 56.887,30 zł. tj. 96,10%

W ramach tego działu sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.502,50 zł. sfinansowano zajęcia prowadzone w ramach kontynuacji świetlicy środowiskowej
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.354,81 zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 379,86 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 1.140,00 zł. w tym sfinansowano zajęcia prowadzone przez psychologa w ramach kontynuacji świetlicy środowiskowej,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.728,33 zł. zakupiono: artykuły biurowe, spożywcze ,aneks kuchenny
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.739,80 zł sfinansowano przewóz uczniów na wycieczki, zajęcia z psychologiem
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 26.544 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 500,00 zł.

Ochrona zdrowia
Na ochronę zdrowia w budżecie gminy zaplanowano 19.000 zł wydatkowano
11.121 zł tj 58,53 % założonego planu z tego:
- umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych „Powiedz NIE dopalaczom” 500 zł
- dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Zamościu 2.000 zł
- wypłacone wynagrodzenia dla członków komisji, wynagrodzenia dla psychologa w kwocie 6.360 zł
- zakup materiałów profilaktycznych 651 zł
- zapłacono za spektakle profilaktyczne 1.610 zł

Pomoc społeczna
Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 777.256.06 zł do założonego planu 898.485,69 co stanowi 86,51 %, w tym 410.122,70 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminom .

W dziale Domy Pomocy Społecznej na rok 2010 zaplanowano 157.000,00, z tego wydatkowano 128.792,86 zł, z kwoty tej pokryto koszty utrzymania mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej, kwota ta stanowi różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w domy pomocy społecznej, a kwotą wnoszoną przez osobę skierowaną.

Na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 4.000 zł, z kwoty tej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % od wypłaconych świadczeń na kwotę 3.316,42 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 100.410,72 zł do założonego planu 114.000,00 zł, z tego wypłacono, zasiłki okresowe z tytułu braku możliwości zatrudnienia lub długotrwałej choroby na kwotę 55.220,35 zł, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, żywności, leków i zabezpieczenie podstawowych potrzeb na kwotę 35.710,06 zł, oraz wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu systemowego pod tytułem „Twoja Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 9.480,31 zł.

Dodatków mieszkaniowych zaplanowanych w kwocie 500 zł nie realizowano ze względu na brak osób spełniających kryterium uprawniające do otrzymania w/w dodatków.

Świadczenia w formie zasiłków stałych z powodu wieku lub niepełnosprawności wypłacono na kwotę 45.530,17 zł

Planowana kwota na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 310.500,00 zł, w tym: 95.000 zł stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin, z tego wydatkowano kwotę 265.145,67 zł tj. 85,39 %. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 8 osób na 7,25 etatu, (średnioroczna 6,75 etatu). Otrzymane środki finansowe wydatkowano na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 2.006,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników na kwotę 173.310,10 zł, gdzie średnia płaca wyniosła 2.858 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 12.551,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne i fundusz pracy) – 34.140,19 zł,
- zakup materiałów biurowych tj; znaczki pocztowe, wydawnictwa fachowe, środki czystości, benzyna do samochodu na kwotę 13.777,74 zł,
- zakupiono energię cieplną i elektryczną na kwotę 5.271,03 zł,
- naprawa drukarek, kserokopiarki i samochodu na kwotę 1.555,50 zł,
- zapłacono za badania okresowe pracowników kwotę 643,00 zł,
- za usługi informatyczne, asenizacyjne i konserwację kserokopiarki zapłacono kwotę 6.267,04zł
- za dostęp do sieci internetowej zapłacono kwotę 794,03 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.998,73 zł,
- koszty podróży służbowych dla pracowników wyniosły 202,30 zł,
- opłacono ubezpieczenie samochodu i mienia w wysokości 1.996,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości 5.945,76 zł,
- opłacono koszty egzekucji komorniczej na kwotę 112,21 zł,
- szkolenia pracowników opłacono na kwotę 2.260,00 zł,
- zakupiona artykuły papiernicze i akcesoria do komputerów na kwotę 2.313,80 zł

Pozostała działalność pomocy społecznej to wydatki na :

Dotację dla Stowarzyszenia na dostarczenie żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy w kwocie 5.000 zł

Realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 90.004,46 zł, z tego sfinansowano zadania w formie zakupu posiłku, oraz zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności w kwocie 86.804,46 zł , oraz doposażono stołówkę szkolną w kwocie 3.200 zł

Realizację projektu systemowego pod tytułem „Twoja Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 79.776,02 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 348,80 zł
- dla uczestników projektu opłacono badania profilaktyczne, kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje zawodowe na kwotę 27.512,16 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników na kwotę 36.173,50 zł, (w tym sfinansowano 1 etat pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu),
- odprowadzono pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.648,64 zł.
- zakupiona tablicę informatyczną i doposażono nowo utworzone stanowisko pracy w netbooka wraz z oprogramowaniem i drukarkę na kwotę 6.213,02 zł.
- w ramach promocji projektu zapłacono za utworzona strony internetowej kwotę 756,70 zł.
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 873,20 zł,
- szkolenie bhp pracownika socjalnego 50 zł
- zakupiono oprogramowanie Office 2010 w kwocie 1.200 zł.

Realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej w latach 2008-2009 plan 59.281,37 zł wykonanie 59.279,74 zł 100 % tj.
1. Dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Grabowcu na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 22.400 zł
2.Działalność bieżącą utworzonej przy Zespole Szkół w Grabowcu świetlicy środowiskowej w kwocie 36.879,74 zł
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.390 zł za prowadzenie zajęć w ramach świetlicy środowiskowej przez nauczycieli
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.514,31 zł.
- składki na fundusz pracy w kwocie 405,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14.637,50 zł wydatkowano na prowadzenie zajęć w ramach świetlicy środowiskowej przez nauczycieli i psychologa
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.349,38 zł z tego zakupiono: artykuły papiernicze, dekoracyjne, piłki
- zakup usług pozostałych w kwocie 9.583 zł. z tego: opłacono kulig dla dzieci, wycieczki do Bałtowa i Radecznicy oraz bilety do kina

Edukacyjna opieka wychowawcza
Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 355.340,00 zł.
Wydatkowano 340.355,09zł. tj. 95,78 %

W ramach tego działu sfinansowano:
- utrzymanie świetlicy szkolnej w kwocie 281.394,09 zł.
- pomoc materialna dla uczniów 58.611,00 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 350,00 zł.

I. Świetlice szkolne
W świetlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli, w kuchni zatrudnione są 4 osoby na 4 etatach,
tj. 1 etat kucharki, 2 etaty pomoce kuchenne i 1 etat intendenta.
Plan finansowy 288.120,00 zł
Wykonanie 281.394,09 zł. tj. 97,67%

Całe sprawozdanie - plik pdf >>

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019-2020
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05