2,660,952 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
BUDŻET GMINY NA 2011 R.Uchwała Nr IV/10/2011
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 17.02.2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 9.052.648 zł,
z tego dochody bieżące w kwocie 8.733.884 zł i dochody majątkowe w kwocie 318.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.218.667 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20.500 zł,
3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.500 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 9.871.600,81 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9.111.492,81 i wydatki majątkowe w kwocie 760.108 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.218.667 zł,
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.000 zł,
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 31.694 zł,
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł,
5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.797 zł.


§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 818.952,81 zł.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3 pochodzące z:
1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 732.100 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 86.852,81 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie
1.214.701,09 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 395.748,28 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 11.000 zł,
2) celową w kwocie 21.300 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 564.717 zł, oraz plan kosztów w kwocie 564.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 214.800 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 214.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 832.100 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 199.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 50.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 50.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 100.000 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe .

§ 14

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy - Ryszard SitarczukUchwała Nr IV/9/2011
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 17.02.2011r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej


Na podstawie art. 228 ust.1 pkt.2 i ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2017 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy - Ryszard Sitarczuk

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019-2020
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04