2,660,948 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2011


---------------------------------------------------------

Uchwała Nr 24/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej przedłożonej przez Gminę Grabowiec.

---------------------------------------------------------

Uchwała Nr 24/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia S grudnia 2010 roku. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Grabowiec.Część opisowa.

Dochody budżetu gminy.

Ogółem plan dochodów na 2011 rok wyniesie 9.245.846,91 zł. w tym: dochody bieżące 8.709.684 zł i majątkowe 536.162,91 zł. Na dochody bieżące składają się dochody własne w kwocie 7.491.017 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 1.218.667 zł. Dochody majątkowe to dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 505.562,91 zł i dochody z tytułu sprzedaży gruntów w kwocie 30.600 zł. Dochody ukształtowane są na poziomie roku 2010.
Nie założono wzrostu dochodów podatkowych na 2011 rok.
Na wykonanie planowanych dochodów składają się następujące wpływy...

 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono za okres na który zaciągnięto zobowiązania tj. do roku 2017 włącznie.
Uwzględniono spłatę już zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku 2011.
W celu zachowania relacji art.243 ufp do wyliczenia wskaźników przyjęto przewidywane wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy za rok 2010. Planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego znacznie odbiegają od przewidywanego wykonania.
Planowano zaciągnięcie kredytów w kwocie 2.670.251,07 obecnie wiadomo, że kwota zaciągniętych zobowiązań w roku 2010 wyniesie 1.905.547,19 zł.(różnica 764.703,88 zł)
Analizując wykonanie zadań w roku bieżącym przewiduje się...Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu  >>

-------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz dotacji w 2011 r. >>
---------------------------------------------

Zadania inwestycyjne w 2011 roku >>

----------------------------------------------

Fundusz sołecki 2011 rok >>

-----------------------------------------

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019-2020
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05